A termésbiztonság növelésének lehetõségei a napraforgó termelésben

Agro Napló
A napraforgó hazai terméseredményei az évjáratok, a termõhelyek és a változatos termesztéstechnológiai színvonal kölcsönhatásaként egy nagyon szerény átlagérték körül ingadoznak. Lényegesen nagyobb átlagérték körül ugyan, de hasonló nagyságrendû termésingadozások jellemzik az ausztriai napraforgó termelést is. Cikkünkben arra keresünk választ, hogy mi okozhatja a napraforgó termelési múlttal nem rendelkezõ Ausztriai gazdák elõnyét.
1. táblázat
Magyarország és

Ausztria napraforgó-termelése (FAO.STAT)

 
Évek Vetésterület (ha) Termésátlag (t/ha)
  Magyarország Ausztria Magyarország Ausztria
1988 366 925 19 921 1,95 2,81
1989 359 050 21 297 1,95 3,15
1990 346 857 22 229 1,97 2,47
1991 392 616 23 808 2,07 3,03
1992 429 631 30 670 1,78 2,34
1993 389 424 34 482 1,75 2,75
1994 416 129 37 299 1,60 2,46
1995 491 295 28 550 1,60 2,14
1996 473 043 18 983 1,84 2,30
1997 440 012 19 954 1,23 2,20
1998 426 968 22 096 1,68 2,57
1999 521 272 24 429 1,52 2,64
2000 298 795 22 336 1,62 2,46
2001 320 019 20 329 1,98 2,49
2002 418 000 21 381 1,86 2,71
Átlag - - 1,76 2,57
CV % - - 12,6 11,2A növényfajták (hibridek) genetikailag meghatározott értékmérő tulajdonságai a változatos környezeti hatások és eltérő termesztéstechnológiai körülmények kölcsönhatásaként realizálódnak. Az előzőekből következően az osztrák és a magyar napraforgó-termések közötti különbségek elvileg a fajtahasználati különbségekből, az eltérő termőhelyi adottságokból, vagy a különböző termesztéstechnológiai színvonalból adódhatnak.

A fajtahasználat szerepe:A „biológiai alapok” a fajta jelentősége közismert. A fajtaismeret a legkönnyebben megtérülő befektetés, mivel a termelési költségek a fajtán keresztül realizálódnak. A fajtamegválasztás ezért a legfontosabb agronómiai és ökonómiai döntések egyike. A fajta meghatározó szerepének ellenére, a hazai és az osztrák fajtahasználat ismeretében kijelenthetjük, hogy a két ország terméseredményei közötti különbségek nem a fajtahasználatból erednek.Az Ausztriai napraforgó termelők a vetésterületük 60%-án a Magyarországon is minősített korai éréscsoportba tartozó Alzan hibridet, a terület 20%-án az ugyancsak korai, a hazai termelők által jól ismert Alexandrát termelik. A 2002. évi OMMI napraforgó fajtaösszehasonlító kísérleti sorban az Alexandra 3,5 t/ha kaszatterméssel és 1547 kg/ha olajterméssel a 3. helyen míg az Alzan a 3,19 t/ha kaszat- és 1423 kg/ha olajterméssel a 15. helyen szerepelt.Az OMMI kísérleti eredmények azt sugallják, hogy valójában még a tőlünk magasabb osztrák terméseredményekkel sincsenek a minősített hibridek potenciális termőképességei kihasználva.Az előzőek alapján nem lehet vitás, hogy a hazai szinte zavarba ejtően nagy hibrid választék (116 hibrid és 3 szabadelvirágzású fajta) kielégíti a különböző hasznosítási céllal, és az eltérő környezeti és agronómiai szituációkkal kapcsolatos igényeket. A bőséges választék mellett kielégítő, és korrekt a fajtahasználattal kapcsolatos információ is. Az OMMI is, és a Nemesítő-házak is sokat tesznek azért, hogy részint a kiadványokon másrészt a fajtabemutatókon keresztül a legfontosabb értékmérő tulajdonságokkal kapcsolatos információk eljussanak a termelőkhöz. A hibridek (fajták) megválasztásánál a következő értékmérő tulajdonságok ismeretére van szükség: termőképesség, olajtartalom, betegségrezisztencia, szárazságtûrő képesség, tenyészidő hosszúság, állománykiegyenlítettség, alkalmazkodó képesség, szárszilárdság, kiegyenlítettség.A hibridek morfológiai tulajdonságai (szármagasság, szármagasság kiegyenlítettség, a tányérállása stb.) fontos összefüggésben vannak az alapvető agronómiai és élettani tulajdonságokkal, mint pl.: a sûríthetőség, a megtermékenyülési rendellenességek gyakorisága, szárazságtûrő képesség, az alapvető rizikófázis hosszúsága, és a betakaríthatósággal. A termelők ezért joggal igényesek az állomány kiegyenlítettségére, hiszen ez a termésbiztonság egyik alapfeltétele. A kiegyenlítetlen szármagasságú állományt a szükségesnél alacsonyabb tarlóval, nagyobb betakarítási veszteséggel, és szárítási költséggel lehet csak betakarítani. Az állomány kiegyenlítettlenség különösen nagy hátránya, az alapvető rizikófázis a -fiziológiai érettség és a technológiai érettség közötti időszak- hosszának megnövekedése. A csapadékos betakarítási periódusú évjáratokban, a gombabetegségek növekvő fertőzési nyomása miatt, a hosszú rizikófázisú (lassú vízleadó-képességû) hibridek termésének akár 30-40 %-a is veszendőbe mehet.Voltaképpen az előzőek miatt növekedett meg az utóbbi években a koraiság jelentősége is. A korábbi szabadelvirágzású napraforgó fajták többségének akár 170 napot is elérő tenyészidejéhez képest, a mai modern hibridek lényegesen rövidebb tenyészidejûek. A 2002. évi OMMI vizsgálatokban az „igenkorai” hibridek 120-125, a „koraiak” 120-126, míg a „középérésû” csoport tagjai 123-128 nap tenyészidővel jellemezhetők. Az aszályos években sajnos a különböző éréscsoportba tartozó hibridek az eltérő éréscsoportba tartozó búzákhoz hasonlóan „összeérnek”. Kedvező vízellátottságú években az „igenkorai” éréscsoport tagjai rendszerint 113-116, a „koraiak” 116-122, míg a „középérésûek” 123-128 nap tenyészidejûek. A belvizes területek kései vethetősége, az esetleges másodvetésként történő termelés, valamint a rizikófázis idejének csökkentése miatt (a csapadékos ősz Botrytis fertőzéseinek elkerülése) igény van a „szuperkorai” 95-114 napos tenyészidejû hibridekre is. A tenyészidő pozitív összefüggésben van a szármagassággal és a termőképességgel. A magasabb és későbbi érésû hibridek általában bőtermőbbek, de a kisebb termetû rövidebb tenyészidejû hibrideknél a terméskülönbség tőszámsûrítéssel kompenzálható.A termésbiztonság különlegesen fontos eleme a betegségrezisztencia. A termelők a jó szántóföldi rezisztenciával rendelkező hibrideket igénylik, elsősorban a peronoszpóra, a fehérpenészes tő-szár- és tányérrothadás, a barna szárkorhadás (Diaphorte), a szürkepenész, és a napraforgó rozsda vonatkozásában. A peronoszpóra elleni rezisztencia a fajtaminősítés alapvető kritériuma. Az újabb rasszok elleni gének beépítését a hazai napraforgó nemesítés vezető intézményében a GK KHT-ben a francia Maïsadour nevû céggel közös programban a Masaï és Macha hibridekben már sikerrel megoldották.A szklerociózis elleni rezisztencia kialakítása, a szártő, a szár és a tányér eltérő génikus determinációja, valamint az ellenállóság és az olajtartalom negatív korrelációja miatt bonyolultabb nemesítési feladat, de a már sokat bizonyított magyar nemesítők erről a lehetőségről sem mondanak le. Az előzőekhez hasonló problémák miatt a bőtermő és egyben Diaphorte elleni rezisztenciával rendelkező hibridek kialakítása is várat magára.A kártétel mértéke a hibridek és a folyton változó kártevők genetikai konstitúciójától, és a környezeti tényezők bonyolult kölcsönhatásától függ. A kórokozók ugyan különböző fenofázisokban támadhatnak, de a legnagyobb kártétel a már korábban említett „rizikófázisban”, a virágzás végétől a technikai érésig tartó szakaszban várhatjuk. Ez a körülmény egyben a prevenció lehetőségét is megszabja, részint a (korai) hibridek kiválasztásával, másrészt a rizikófázis hosszát csökkentő defóliálás időpontjának időzítésében rejlő lehetőségekkelA hibridek termőképességéről az OMMI éves közleményei adnak hiteles felvilágosítást. Mivel ezek az adatok minden érdeklődő számára hozzáférhetőek a 2. táblázatban, csak az elmúlt évi fajtasorrend első helyeit elfoglaló hibridekről teszünk említést.

2. táblázat
Kivonat a

napraforgó fajtaösszehasonlító-kísérlet eredményeiből

(forrás: OMMI közlemény)

 
Éréscsoport Hibrid Rangsor % t/ha Olajtart. kg/ha
Igen korai Samanta 1 105,6 3,18 1553
  Floyd 2 104,2 3,14 1533
  Louidor 3 102,9 3,10 1518
  Magóg 4 101,6 3,06 1467
Korai LG 5430 Diaboló 1 112,1 3,69 1830
  PR 63A82 2 110,3 3,59 1641
  Alexandra PR 3 107,5 3,50 1547
  Magnum 4 106,9 3,48 1770
  PR 63A90 5 105,1 3,42 1557
  Astor 6 102,9 3,35 1647
  Cresus 7 101,7 3,31 1565
  Florix 8 101,4 3,30 1599
  Coriste 9 101,4 3,30 1487
  Allstar RM 10 100,1 3,26 1418
Középérésû Arena PR 1 103,6 3,38 1525
  Zoltán 2 103,3 3,37 1459
  Lympil 3 102,7 3,35 1573
  Opera PR 4 102,3 3,34 1499A 2. táblázat adataiból úgy tûnik, hogy a legnagyobb kaszat és olajtermések, a korai éréscsoportba tartozó hibridekkel érhetőek el. Az igen korai hibridek a kisebb genetikai potenciáljuk, a középérésûek pedig vélhetően a hosszabb rizikófázis miatti nagyobb betakarítási veszteségek miatt vannak hátrányosabb helyzetben. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az igenkorai és a középérésû csoportnak ne lenne igen komoly szerepe a fajtakiválasztásban. Az előbbiek nélkülözhetetlenek, abban az esetben, pl. ha az elővetemény helyzet miatt már augusztusban betakarításra érett hibridre van szükségünk, a középérésû csoport tagjai pedig egyes speciális értékmérő tulajdonságaik (pl.: a Masï kiváló peronoszpóra rezisztenciája) miatt.A 2. táblázatban fel nem tüntetett, de az OMMI közleményekben szereplő minősített fajták mindegyike alkalmas lehet a magyarországi termesztésre. A tényleges fajtamegválasztás során célszerû a termőhely ökológiai körzetéhez hasonló kísérleti helyek, illetve fajtabemutatók terméseredményei alapján dönteni.Az ökológiai környezet szerepe:A talaj és a klímaviszonyoknak a termésmennyiségre és a termés minőségre gyakorolt hatása közismert. Nyilvánvaló, hogy a napraforgó esetében is annak a közvélekedésben megfogalmazott szárazságtûrő képessége ellenére, a legfőbb termést limitáló tényező a csapadék mennyiség. Az sem lehet kétséges, hogy értelmetlen dolog a napraforgót a talaj iránt igénytelen növénynek tekinteni. Nem nehéz belátni, hogy a legnagyobb termések, jó búzatalajokon, azokban a kiegyenlített csapadék ellátottságú évjáratokban érhetőek el, amikor a virágzás előtti és az azt követő két hétben a napraforgó nem szenved vízhiányban. Az Ausztriai napraforgó termesztéssel foglalkozó termőhelyek ismeretében, a körülmények részletes elemzése nélkül is kijelenthetjük, hogy a termésátlagokban meglévő különbségek nem termőhely hatásból származnak.

A termesztéstechnológia szerepe:Az előzőek után nyilvánvaló, hogy a terméskülönbségek okai elemi termesztéstechnológiai különbségekben keresendők. A hazai megfigyeléseim és néhány osztrák gazdával történt több éves együttmûködésem alapján állíthatom hogy a lényeges terméseredményt meghatározó különbségek, a vetéstechnológiával, a növényvédelemmel, és a betakarítással kapcsolatosak. Jelen közleményünkben csupán a vetéstechnológiai hiányosságainkra utalok. Az osztrák gazdák többsége megtanulta, hogy a napraforgó kifejezetten érzékeny nem csak a tenyészterület nagyságára, hanem a tenyészterület alakjára is. A magyar termelők egy része sajnos még nem vette tudomásul, hogy a napraforgó tényleges vízigényéről a tőszám adatok ismerete nélkül, még vélekedni sem lehet. Ez azt jelenti, hogy évről-évre találhatunk a túlsûrítés miatt, vízhiánytól szenvedő állományokat. A napraforgó nemcsak állomány méretekben, de a sorokon belüli néhány tő együtteseként is érzékenyen reagál a túlsûrítésre. Nem nehéz megfigyelni, hogy a sorokon belül azok az egyedek nyúrgulnak fel, és hoznak kis átmérőjû, a centrális részen csak léha kaszatokat tartalmazó tányért, amelyek közelebb, mint 15-20 cm-re vannak egymáshoz. Alapvető probléma, hogy nem ismerjük a talajaink kora tavaszi vízkészletét, jóllehet hibridenkénti eltéréssel a tényleges vízellátottsági adatokhoz kellene a tőszámot igazítani. Alig-alig találunk Magyarországon olyan vízellátottságú termőhelyeket, amelyek a 60000 körüli, vagy a fölötti tőszámot- akár a rövidszárú, jobban sûríthető hibridekből is- képesek lennének felnevelni. Ezzel szemben az ország valamennyi termőtáján találkozhatunk mesterséges aszályhelyzetnek kitett, túlsûrített napraforgó állományokkal.A termésmennyiséget meghatározó egyéb technológiai elemek szerepére a későbbiekben visszatérünk.

Forrás:

1. OMMI (2002): Napraforgó. Leíró fajtajegyzék. OMMI és FVM kiadványa, Budapest 2002.2. Pálvölgyi L. (2002): Bővülő napraforgó fajtaválaszték. Gabonakutató Híradó. Kutatás+Marketing. Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja. 16. évfolyam 1. szám. 3-4. p.

Dr. habil Pocsai Károlytanszékvezető, egyetemi tanár

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A szklerotínia a termés vámszedője!

A szklerotínia a termés vámszedője!

A fehérpenészes rothadás (Sclerotinia slerotiorum) jelentős károkat idézhet elő a napraforgó-, repce-, szójaállományokban. Ha a betegség tünetei megje...

Teszt nélkül győzött meg

Teszt nélkül győzött meg

Sokszor hallani termelőktől, egy adott termesztéstechnológiával szinte már elérték a termelés maximumát, és ahhoz, hogy növekedni tudjanak, valami töb...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?