Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával – 2017. május (x)

Agro Napló
Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Egységes Kérelem 2017
2. AKG és ÖKO változások
3. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
4. REL együttműködések támogatása
5. Erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztése
6. Őshonos és veszélyeztetett állatfajtákhoz kapcsolódó támogatások
7. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
8. Innovációs Operatív Csoportok támogatása
9. Szőlő szerkezetátalakítás
10. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása
11. Erdészeti géptámogatás
12. Termelői csoportok támogatása
13. Fiatal gazdák induló támogatása
14. Diverzifikáció támogatása
15. Továbbra is nyitva van még:
16. Tejértékesítési jelentés – anyatehén tartóknak
17. Tanyafejlesztési Program 2017
18. Tenyészkoca állatjóléti támogatás
19. Tenyésznyúl támogatás
20. Sertés és baromfi állatjóléti támogatás
21. Fűszerpaprika termelők támogatása
22. Fiatal gazda kifizetési kérelem – utolsó lehetőség 2012. évi nyerteseknek
23. Élelmiszerlánc felügyeleti díj – bevallás május 31-ig
24. HMKÁ módosulás
25. Jogszabályok, jogszabályváltozások
26. Kincstár Közlemények

 1. Egységes Kérelem 2017

2017. április 7-én megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete.

 • 41 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.
 • Az ügyfelek számára a 2017. április 7. és 2017. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket.
 • A 2017. május 16. és június 9. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak.
 • A 2017. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.
 • A már 2017. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

A Magyar Államkincstár a tavalyihoz hasonlóan, 2017-ben is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a hivatal ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen pontosíthatják kérelmeiket.
További részletek a 35/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közleményben.

Családi gazdálkodók figyeljenek rá, hogy valamennyi használt és igényelt terület legyen bejelentve a családi gazdaság területeihez is. A családi gazdaságok nyilvántartásba vételével, módosításával, törlésével kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat 2017. január 1-től a családi gazdaság központja, vagyis a családi gazdaság vezetőjének állandó lakcíme alapján illetékes járási hivatal látja el.

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a támogatást igénylőket, hogy mivel az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak kezdetéig a Magyar Államkincstár nem fejezte be a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaira beérkezett támogatási kérelmek ellenőrzését, lehetőséget biztosít arra, hogy az egységes kérelem keretében azon támogatást igénylők is igényelhessenek kifizetést, akiknek a támogatási kérelme az egységes kérelem benyújtásáig nem került elbírálásra. A kifizetési igénylés fentiek szerinti benyújtására az alábbi pályázati felhívások esetében van lehetőség:

 • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
 • VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 • VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes
  élőhely létrehozása, fejlesztése
 • VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
  fenntartása
 • VP-4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 • VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
  genetikai állományának in situ megőrzése

A kifizetések teljesítésére csak a támogatói döntés meghozatalát, a támogatói okirat
hatálybalépését követően kerülhet sor.

 2. AKG és ÖKO változások

Az AKG és ÖKO felhívás módosult 2017. április 12-én.

Bevezetésre került a területi puffer (tolerancia): az EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt összefüggő földterület körüli 3 m-es sáv. A támogatást igénylőnek – a területi puffer figyelembe vételével – a meghatározott egységen belül a kötelezettségválalással érintett egybefüggő területtel (KET) megegyező mértékben a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell lennie. A területi puffer alkalmazhatósága mellett bevezették a részleges kizárás eljárást: ez a tematikus előíráscsoportba bevitt földterület vagy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egy részét érintő területcsökkentés.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá egyéb eljárások során megállapítják, hogy a KET méretét csökkenteni kell, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít. Ez esetben az Államkincstár meghatározza a kizárt, valamint visszamaradó földterületet, erről döntéssel értesíti a kedvezményezettet. Az így kizárt területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, továbbá a kizárással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

A szankciókat tartalmazó mellékletek a területi puffer és a részleges kizárás figyelembe vételével fogalmazzák meg a szankciót az alábbiak szerint: „Ha a kedvezményezett a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belül a KET terület méretével megegyező mértékben nem tudja igazolni a (…) jogszerű földhasználatot, akkor a KET, vagy annak – a pufferen kívül eső – része kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan már igénybe vett támogatási összeget (…) vissza kell fizetni.” Emiatt érdemes megfontolni a 2017. év elején beadott területkorrekciók visszavonását.

 3. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

I. A célterület esetében: Szakmai tanulmányút megvalósítása.
II. B célterület esetében: Szakmai csereprogram megvalósítása.
III. C célterület esetében: Gyakornoki program megvalósítása.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

 • A és B célterület esetén: 130 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.
 • C célterület esetén: 162 €/fő/nap euró összegnek megfelelő forint összeg.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 01. naptól van lehetőség.
Az első értékelési szakaszhatár: 2017. július 31.

4. REL együttműködések támogatása

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);
 • Létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása.

Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. év július hó 6. nap.

 5. Erdei ökoszisztémák közjóléti funkcióinak fejlesztése

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célterületekre:
A) erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás vagy gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető, kisebb közjóléti berendezés-együttes,
B) erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti berendezés-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is biztosít. Mindkét célterületen kizárólag korlátozásmentesen és ingyenesen igénybe vehető eszközök és létesítmények támogathatók.

Elszámolható összköltség:
a.) erdei pihenőhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 32 500 eurónak megfelelő
forint összeg lehet,
b.) erdei kirándulóhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 260 000 eurónak megfelelő forint összeg lehet,
A támogatás mértéke az 5.2 pontban meghatározott projektek maximálisan elszámolható összköltségének 80%-a, non-profit szervezetek esetében 90%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 31-től van lehetőség
Az első értékelési határnap: 2017. év július hó 31. nap.

6. Őshonos és veszélyeztetett állatfajtákhoz kapcsolódó támogatások

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták szaporítóanyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedein végzett genetikai vizsgálatok.

II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése.

III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését biztosító tenyésztési, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.

A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás intenzitása 100%.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 1-től van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. év július hó 3.

7. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Legalább egy mezőgazdasági vállalkozás és egy meghatározott célcsoport tagjainak bevonásán alapuló, több éves tematikus együttműködés kialakítása, az együttműködés szervezése és megvalósítása, az alábbi célterületi bontás valamelyike szerint:
1. célterület: A célcsoport tagjainak a mezőgazdasági termelők által végzett termelésbe történő bevonásához szükséges tevékenységek.
2. célterület: A célcsoport bevonásával előállított mezőgazdasági termékek közösség által támogatott mezőgazdasági tevékenység keretében történő értékesítése, illetve annak szervezése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 2-től van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. év július hó 4.

8. Innovációs Operatív Csoportok támogatása

Egy meghatározott, együttműködésen alapuló innovatív projekt kialakítása, megvalósítása és eredményeinek megosztása érdekében az alábbi A-D) pontokban foglalt önállóan támogatható tevékenység-csoportokon belüli – a felhívásban részletezett – tevékenységek csak együttesen valósíthatók meg, a tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező.

A) Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
B) Élelmiszer-feldolgozással borászattal kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs
tevékenysége
C) REL-el kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége
D) Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok közös innovációs tevékenysége

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 30-tól van lehetőség.
Az első értékelési határnap: 2017. év július hó 3.

9. Szőlő szerkezetátalakítás

Megjelent a 21/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A rendelet alapján jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető. Támogatási kérelem az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben nyújtható be.

A támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2017. április 1-je és 2017. július 17-e között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (1476 Budapest Pf. 407.).

10. Szőlőkabóca elleni védekezés támogatása

Megjelent az 58/2017. (IV. 26.) Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2017. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A Rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2017. augusztus 15-ig kell benyújtani. A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (növényvédelmi hatóság).

11. Erdészeti géptámogatás

Támogatható igényelhető az alábbi területeken:
I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 50%, a Közép-Magyarországi régióban: 40%

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. június 1-től
Az első szakaszhatár: 2017. július 3.

12. Termelői csoportok támogatása

A pályázatra a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, elismeréssel rendelkező termelői
csoportok nyújthatják be kérelmeiket.

A támogatást a vonatkozó 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismeréssel rendelkező termelői csoportok a működési feltételeik kialakításához és az elismerés során elfogadott üzleti tervük megvalósításához használhatják fel. A pályázat keretében maximum 100 000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás kapható évente, 5 éven keresztül. A pontos támogatás mértéke a csoport éves értékesített termelése alapján kerül meghatározásra.

A pályázatra 2017. május 2. és 2019. április 30. között nyújthatók be a kérelmek, az első
értékelési szakasz 2017. június 9-ig tart.

13. Fiatal gazdák induló támogatása

A fiatal gazda jogcím nem zárult le, várhatóan nyitva lesz még májusban is. A következő szakaszhatár: június 1. Egy esetleges felfüggesztés előtt több nappal közlemény jelenik meg.

A támogatás mértéke, összege: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva.

A pályázat beadásához szükséges (6-25 ezer euró STÉ) üzemméret igazolása: Növénytermesztés esetén a támogatást igénylő által benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem. Állattartás esetén éves átlagos állatlétszám számítása a támogatási kérelem benyújtási hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján történik.

14. Diverzifikáció támogatása

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;
Egyéb szálláshely esetében:
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén valósul meg, egyéb
szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás maximális mértéke 50-70%.

Benyújtás határideje: MÓDOSULT!
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától van lehetőség. Az első értékelési szakaszhatár: június 8. Az értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

15. Továbbra is nyitva van még:

Időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: a jégesőkár, az esőkár és a tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. Támogatás: 60-80%. A következő értékelési határnap 2017. július 6.

Borászati fejlesztések támogatása

Támogatható tevékenységek: Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások. Energiahatékonyság javítására vonatkozó és környezetterhelést csökkentő tevékenységek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft. Támogatás: 40-50%. A következő értékelési határnap: 2017. június 12.

Kisüzemek fejlesztése

A következő értékelési határnap: 2018. március 20.

16. Tejértékesítési jelentés – anyatehén tartóknak

A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében be kellett nyújtani a K8021 nyomtatványt (2015.04.01. - 2016.03.31. időszakról). Aki ezt nem tette meg, az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. § (6) bekezdés szerint az éves jelentést a támogatási évet követő év május 15-ig (2017.05.15.) beadhatja (a negyedéves jelentések határidőre történő beküldésének elmulasztása miatt a kötelezettség teljesítése nem hiánytalan).

A rendelet 2017.03.17. napján megjelent módosítása szerint, amelyet a 13. § (8a) bekezdés tartalmaz, a hiányosan benyújtott tejértékesítési jelentések esetén a Kincstár hiánypótlási felszólítást küld az érintett ügyfélnek, öt napos határidő kitűzése mellett.

A Kincstár 93/2015 közleménye, melynek melléklete a K8021 nyomtatvány, kizárólag a 2016. évi támogatáshoz kapcsolódóan használható, valószínűleg a várható hiánypótlások miatt van még hatályban. A 2017. évben benyújtásra kerülő nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmek esetén az egységes kérelem felületén, elektronikusan kell a tejértékesítésről a nyilatkozatot megtenni (2016.04.01. - 2017.03.31. időszakról). A felület egyszerű és praktikus, hibát jelez, amíg nem történik meg a válaszadás.

A papír alapon teljesített jelentéstételi kötelezettség 2017-től érvénytelen, hiánypótlásra nem ad módot a jogszabály az elektronikus adatközlés elmulasztása esetén, így a kérelmet elutasítják. Azok az ügyfelek, akik az állattartással felhagytak, és 2017-ben nem igényelnek támogatást, nincsenek kötelezve a tejértékesítési jelentés benyújtására akkor sem, ha az utolsó 12 hónapban, vagy annak egy részében még értékesítettek tejet. (Forrás: NAK)

17. Tanyafejlesztési Program 2017

Megjelent a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet. Ez a pályázat nem ugyanaz, mint az előző hírlevélben bemutatott VP Tanyák fejlesztése jogcím! Az FM rendelet szerint vissza nem térítendő támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
a) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület),
b) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (2. célterület),
c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (3. célterület),
d) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató
mintaprogramokhoz (4. célterület),
e) a Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramokhoz (5. célterület).
Részletek hamarosan a Herman Ottó Intézet honlapján: http://www.hoi.hu/hirek

18. Tenyészkoca állatjóléti támogatás

Megjelent a 44/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről.

A kifizetési kérelmet az I. tárgynegyedévre vonatkozóan július 1-31.; a II. tárgynegyedévre vonatkozóan október 1-31.; a III. tárgynegyedévre vonatkozóan január 1-31.; a IV. tárgynegyedévre vonatkozóan április 1-30. közötti időszakban kell benyújtani postai úton az alábbi címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

19. Tenyésznyúl támogatás

Megjelent a 31/2017. (III. 30.) számú Kincstár Közlemény a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról.

A támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint. A tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. A tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 1. és január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

20. Sertés és baromfi állatjóléti támogatás

Megjelent az 54/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közlemény a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről. A kifizetési kérelmet a teljes negyedévre vonatkozóan, kérelmezőnként egy alkalommal postai úton, a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

Megjelent az 55/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közlemény a baromfi ágazatban igénybe
vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti
támogatások igényléséhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről. A kifizetési kérelmet, az érintett naptári negyedévben bekövetkezett gazdasági esemény vonatkozásában baromfi megnevezés-csoportonként a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

21. Fűszerpaprika termelők támogatása

Megjelent a 36/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges 2017. évi nyomtatvány rendszeresítéséről. A támogatás mértéke a 2016. október 20. és 2017. április 30. közötti időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint.

A támogatási kérelmet 2017. május 1. – 2017. augusztus 5. közötti időszakban postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

22. Fiatal gazda kifizetési kérelem – utolsó lehetőség 2012. évi nyerteseknek

Megjelent a 43/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján nyertes fiatal gazdálkodók a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2016. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. Amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2012. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére már csak 2017. május 1. és 31. között van lehetőség!

23. Élelmiszerlánc felügyeleti díj – bevallás május 31-ig

Május 31-ig adhatják be a 2017. évi felügyeleti díj bevallást az élelmiszerlánc szereplői. A
bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapjának elektronikus ügyintézés felületén kell feltölteni. A díj első részletének befizetési határideje 2017. július 31. A felügyeleti díj bevallásának és befizetésének kötelezettsége továbbra sem érinti azokat az őstermelőket, akinek – a támogatásokkal csökkentett – árbevétele nem haladja meg a 8 millió forintot.

24. HMKÁ módosulás

A 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet módosította az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletet. Eszerint:

A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a fa és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmű bolygatása. Fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a kis kiterjedésű tavak megőrzése érdekében a teljes naptári évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen a 2. § c) pontjában, a kis kiterjedésű tavak esetében a 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet, egyéb fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti – költési és fiókanevelési időszakban – nem lehet kivágni.

25. Jogszabályok, jogszabályváltozások

22/2017. (IV. 26.) FM rendelet
az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

19/2017. (IV. 24.) FM rendelet
egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

18/2017. (IV. 11.) FM rendelet
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

16/2017. (III. 29.) FM rendelet
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

26. Kincstár Közlemények

60/2017. (IV. 26.) számú Kincstár Közlemény
a vis maior esemény bejelentéséről és a bejelentés benyújtását szolgáló elektronikus felületről

59/2017. (IV. 26.) számú Kincstár Közlemény
az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásáról

57/2017. (IV. 26.) számú Kincstár Közlemény
a működési alapok támogatásának igénybevételéről

56/2017. (IV. 25.) számú Kincstár Közlemény
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

53/2017. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról

52/2017. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a 2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok közzétételéről

51/2017. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény
a 2016/2017. tanévi iskolagyümölcs-program keretében a köznevelési intézményekbe szállítható termékekről és termékmennyiségekről

50/2017. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímekkel összefüggő tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmek bejelentésére vonatkozó szabályairól

49/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény
a kvótán felüli cukor és izoglükóz ipari felhasználásának elszámolásáról

48/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény
a cukorágazatban működő gyártó- és feldolgozó vállalkozások jóváhagyásához szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

47/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény
a jóváhagyással rendelkező cukor- és izoglükózgyártók havi adatszolgáltatási kötelezettségéről

46/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény
a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről

45/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény
az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

42/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről

41/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2017. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről

40/2017. (IV. 18.) számú Kincstár Közlemény
a 2016/2017 borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó beszállítási és rakodási költségtérítési összegekről

39/2017. (IV. 13.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

38/2017. (IV. 13.) számú Kincstár Közlemény
a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatásához kapcsolódó, 2012/2013 borpiaci évtől alkalmazandó borvidéki tervekről

37/2017. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény
az egyes hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint kezességvállaló intézmények által nyújtott intézményi kezességvállaláshoz, illetve kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról

34/2017. (IV. 10.) számú Kincstár Közlemény
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

33/2017. (IV. 7.) számú Kincstár Közlemény
a zöldség és gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírásával kapcsolatban bekövetkezett változásról

32/2017. (III. 31.) számú Kincstár Közlemény
az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről szóló 98/2016. (XI. 8.) számú MVH közlemény hatályon kívül helyezéséről

30/2017. (III. 30.) számú Kincstár Közlemény
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet szerinti támogatások lehívásáról

29/2017. (III. 30.) számú Kincstár Közlemény
az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

28/2017. (III. 30.) számú Kincstár Közlemény
a sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

27/2017. (III. 27.) számú Kincstár Közlemény
a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

26/2017. (III. 27.) számú Kincstár Közlemény
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott csekély összegű kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

25/2017. (III. 27.) számú Kincstár Közlemény
Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű költségtámogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?
AgroNapló  |  2024. június 25. 05:58