Az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai

Agro Napló
A Magyar Közlöny 2010. július 12-i 118. számában megjelent az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény. Fõbb rendelkezései 2010. augusztus 1-tõl lépnek hatályba.  

Egyszerûsített módon létesíthető munkaviszony: 

- mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy 

- alkalmi munkára.Az alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás esetén az egyszerûsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg: - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, 

- egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, 

- hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,

- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.A napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, a 2. § 3. pontjára is figyelemmel. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Fogalmak• Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.• Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegû turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.• Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.Egyszerûsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltatónak a tv. 11. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerûsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.Nem létesíthető egyszerûsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn.Ha a munkaviszony nem egyszerûsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerûsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.Egyszerûsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 1000 forint.

E közteher megfizetésével nem terheli: - a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, 

- a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.Az egyszerûsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló e törvény szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.A nyugellátás számításának alapja napi 500 Ft közteher esetén 1370 Ft/nap, napi 1000 Ft közteher esetén 2740 Ft/nap.Egyszerûsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a törvény szerinti adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapun), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy SMS útján teljesítheti.A munkáltató akkor élhet az a)–c) pontjában felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, ha előzetesen regisztrálta magát az ügyfélkapun.Az alábbi adatokat kell bejelenteni: 

- a munkáltató adószáma, 

- a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma, 

- az egyszerûsített foglalkoztatás jellege, 

- a munkaviszony napjainak száma.A munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerûsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti.

Krenovszkyné Lovász Andrea • okl. adószakértő

A cikk szerzője: Krenovszkyné Lovász Andrea

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
Folyékony elemi kén vagy ATS?

Folyékony elemi kén vagy ATS?

Kénpótlás, vadriasztás, gombaölés és „talajfertőtlenítés” vagy kénpótlás és nitrogénveszteség csökkentés?

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!