Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így lehet most traktort vezetni itthon

Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így lehet most traktort vezetni itthon

Bár vannak olyan térségek, ahol már befejezték a munkát, azért országszerte még nagyban zajlik a tavaszi vetés. Emiatt azonban a megszokottnál nagyobb számban vesznek részt a közúti járműforgalomban a mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Ezeknek a lassú járműveknek a felbukkanása az utakon ugyan sok autós számára jelenthet bosszúságot, de valahogyan ezeknek a gépeknek is el kell jutniuk egyik pontból a másikba, akár a telephely és a szántóföld, akár két, egymástól messzebb levő földterület viszonylatában.

A tavaszi vetési munkálatok során a traktoroknak és a vontatott mezőgazdasági munkagépeknek a szántóföldek megközelítése során, illetve az egyik földterületről a másikra való áttelepüléskor gyakran a közutakat is igénybe kell venniük. Azt mindenki tapasztalta már, hogy milyen az, amikor a mezőgazdasági járművek lassan haladva elfoglalják az utakat, azt viszont sokan sokan nem tudják, hogy milyen munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat kell betartaniuk ezeknek a gépeknek a biztonságos üzemeltetésük és közlekedésük során.

Melyek a legfontosabb tudnivalók a mezőgazdasági járművek közlekedésével kapcsolatban?

A közutakat igénybe vevő önjáró erő- és munkagépeknek, szállítójárműveknek a police.hu által összegyűjtött információk alapján a következőkkel kell rendelkezniük:

 • hatósági jelzéssel,
 • állandó vagy ideiglenes rendszámmal,
 • forgalmi, vagy ideiglenes forgalmi engedéllyel,
 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítással (továbbiakban: KGFB).

Azokon a járműveken, amelyek képesek 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni, három betűből és három számból álló rendszámnak kell lennie, valamint érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel is rendelkeznie kell. Ezek a gépek közúton maximum 40 km/h sebességgel közlekedhetnek és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. Azok a gépek, amelyek a 25 km/h sebességnél lassabban haladnak, és amelyek rendszeresen használják a közúthálózatot, piros színű rendszámmal kell, hogy rendelkezzenek, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel.

Az ideiglenes rendszám mellé egy indítási napló, egy ideiglenes forgalomban tartási engedély és egy érvényes KGFB kell, hogy tartozzon. Az új szabályozás értelmében a közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét, vagyis alvázszámát. Fontos tudnivaló, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől már nem hosszabbítható meg cserével, a hatóságnak jogosultság fennállásának igazolása esetén a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti "I" jelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadnia.

Mit szükséges még észben tartani a munkagépek közúti közlekedése során?

A szükséges papírok és dokumentumok megléte a szabályos közlekedés egyik része. A fentebbi feltételeken túl a következő szabályokat és előírásokat kell észben tartaniuk azoknak, akik a munkagépükkel a közúton kívánnak haladni:

 • Mielőtt a jármű vezetője a géppel a telephelyről elindul, köteles ellenőrizni a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését. Ennek az ellenőrzésnek teljeskörűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is.
 • A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is.
 • A járművezető az úthasználat megkezdése előtt köteles tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.
 • A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
 • Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot. Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni.
 • A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.

Fontos előírás, hogy ezeknek az önjáró gépeknek zárt vezetőfülkével, jóváhagyott vezetőüléssel, megfelelő kialakítású kezelőelemekkel, jelzőberendezésekkel kell rendelkeznie. A közúti forgalomban csak a közúti világítóberendezéseket szabad használni, a gépen lévő összes munkahely-megvilágító lámpát le kell kapcsolni. Ezeket a gépeket már üzemi fékberendezéssel és rögzítő fékberendezéssel is fel kell szerelni.

A gépek munkabiztonsági megfelelőségét, a géphez adott EK-megfelelőségi nyilatkozat és a gépen elhelyezett "CE" megfelelőségi jelölés tanúsítja. A 2006/42/EK irányelv (gépdirektíva), melyet Magyarországon a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról) vezetett be. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a gyártó vagy a forgalmazó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés a jogszabályban (a rendelet 3. mellékletében) előírt biztonsági előírásoknak megfelel. Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot a géptípuson elvégzett munkabiztonsági vizsgálat, valamint a gyártó által összeállított műszaki dokumentáció teszi megalapozottá. Ezt a megfelelőségi jelölést a gyártónak el kell helyeznie a gépen: vagy az előírt formájú jelölés elhelyezhető a gép adattábláján, vagy különálló "CE" jelölésű öntapadó matricán. A közúti közlekedésben csak időszakosan résztvevő önjáró mezőgazdasági gépek, adapterszállító kocsik közlekedésbiztonsági előírásoknak való megfelelőségét a géptípuson elvégzett közlekedésbiztonsági vizsgálat teszi megalapozottá, melyek elvégeztetése a gyártó vagy a forgalmazó feladata.

Túlméretes mezőgazdasági gépek közúti közlekedése

A meghatározott méreteket túllépő, illetve a meghatározott tengelyterheléseket meghaladó mezőgazdasági gépek (a továbbiakban lassú járművek) túlméretes járműveknek számítanak, melyek közúti közlekedésének feltételeit a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről) tartalmazza. Túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete vonatkozásában 4 méteres magasságot, a 2,6 méter szélességet, valamint szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, míg az ide nem tartozó járműszerelvény esetén a 18,75 méter hosszúságot meghaladja. Ezek közúti közlekedése esetén az előírt követelményeket a gép tulajdonosának (üzemeltetőnek) kell megvalósítania, illetve betartania. A megengedett szélességi méretet (2,6 méter) meghaladó mezőgazdasági járművek közlekedésének szabályai leegyszerűsítve az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Azokra a meghatározott szélességi méretet meghaladó, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek emiatt útvonalengedély nélkül vehetnek részt a forgalomban nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása.
 • A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról. A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie, amint azt fentebb is említettük.
 • Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló okiratot vagy a gépre vonatkozó dokumentációt, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük, amelyben kijelentik, hogy jármű megfelel a fenti rendeletnek. Ennek tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját (mint például a gyártmányát, típusát, alvázszámát, motorszámát, kódszámát).
 • A mezőgazdasági vontató, lassú jármű, mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében - a táblával jelzett tilalom ellenére behajthat a tilalommal jelzett útszakaszra, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene, amennyiben a behajtás a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
 • Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) - sárga villogó - használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, méghozzá oly módon, hogy menet közben a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára is egyaránt jól látható legyen.
 • Ha a jármű vezetője az út vonalvezetése, aktuális forgalmának nagysága, valamint az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy a közlekedése az átlagosnal nagyobb baleseti kockázattal járna, akkor a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. Ezt olyan módon kell ellátni, hogy az a veszélyes, be nem látható, illetve kanyargós útszakaszon úgynevezett "előfutó" módban, a normál, egyenes útvonal vezetésű és belátható szakaszokon pedig kísérő járműként közlekedjen.
 • A járműnek, járműszerelvénynek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy mellette legalább 3 méternyi burkolt úttest maradjon szabadon a mögöttes és a szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A jármű (és járműszerelvény) közlekedése során - igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3 méter nem tartható be - félreállással kell biztosítani a forgalom zavartalan továbbhaladását.
 • Kizárólag kísérő járművel lehet közlekedni a 4,5 m szélességet meghaladó járművel/járműszerelvénnyel, továbbá minden lakott területen kívüli, emelt sebességű útszakaszon. A kísérőjárművön kísérés közben ugyancsak kötelező használni a sárga villogót. A sárga villogó felszereléséhez nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a túlméretes járművek vonatkozásában a 37/2011.(VII.19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során, használata túlméretes járműveken kötelező, de csak ekkor engedélyezett!
 • A lassú járművel megengedett legnagyobb sebessége 25 km/óra.

Mit kell tudni a traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közlekedéséről?

A traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közúti közlekedésének fontosabb követelményeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) szabályozza. Ennek rendelkezései a következőképpen foglalhatóak össze: a traktort és a vontatott mezőgazdasági munkagépet szabványos és biztonságos vonóberendezéssel kell összekapcsolni. A traktorból és a vontatott munkagépből álló járműszerelvény megengedett maximális méretei közúti közlekedésben az alábbiak szerint alakulnak:

 • A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény maximális hossza 16,50 méter lehet, a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvénynél 18,75 méter, a vontatóból vagy mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél 22 méter lehet.
 • A járműszerelvény szélessége legfeljebb 2,6 méter lehet, magassága pedig nem haladhatja meg a 4 métert.

A 2,6 m szélességi méretet meghaladó munkagépek túlméretes gépeknek számítanak. Ezek megengedett tömegadatai a következőképpen alakulnak:

 • S1 kategória: vontatott munkagépek tengelyenkénti megengedett tömegének összege legfeljebb 3,5 tonna.
 • S2 kategória: a vontatott munkagép tengelyenkénti megengedett tömegének összege meghaladja a 3,5 tonnát.

Az, hogy kell-e fékberendezés a munkagépre, az alábbiak szerint számítható ki:

 • amennyiben a munkagép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, akkor a vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni külön fékberendezéssel;
 • amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor a vontatott munkagépre átmenő fékberendezést (légfékberendezést vagy hidraulikus fékberendezést) kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető.
Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?