Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így vezethetsz most traktort itthon

Sokan nem ismerik a szabályokat: csak így vezethetsz most traktort itthon

A legtöbben leginkább csak földeken látunk traktorokat, kombájnokat és egyéb mezőgazdasági gépeket, a tavaszi vetési, illetve a nyári-őszi betakarítási időszakban azért a közutakon is találkozhatunk velük. Ami teljesen természetes, hiszen ezeknek a járműveknek valahogyan el is kell jutniuk a szántóföldekre, és ha a vezetőik nem akarnak bizonytalan minőségű, jelöletlen utakon közlekedni, akkor bizony igénybe kell venniük a közutakat. Ezek a járművek azonban jellemzően lassabbak, nagyobbak és több helyre van szükségük a manőverezéshez: ezért sokszor a forgalomban részt vevő többi gépjárműtől eltérő szabályok vonatkoznak rájuk.

Ugyan a közvélekedés szerint a mezőgazdasági gépeknek elsődlegesen a földeken van a helyük, azok megközelítése és elérése azonban lehetetlen a közutak használata nélkül. A település határain belül és azon kívül is előfordulhatnak ilyen járművek, és aki szorult már be ilyenek mögé, az tudja, hogy ezek a gépek olykor nemcsak a saját sávukat foglalják el, de át is lóghatnak a másik forgalmi sávba. Azzal azonban sokan nincsenek tisztában, hogy ezeknek a gépeknek a biztonságos üzemeltetése és közlekedése során milyen munka- és közlekedésbiztonsági szabályokat szükséges betartani, valamint hogy milyen egyéb rendelkezéseknek kell megfelelnie a járműveknek és vezetőiknek.

Melyek az alapvető előírások a mezőgazdasági gépek közlekedésére vonatkozólag?

Azoknak a járműveknek, amelyek képesek 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni, három betűből és három számból álló rendszámmal, érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes KGFB-vel kell rendelkezniük. Ezek a gépek a közutakon legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhetnek és kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük. Azok a járművek azonban, amelyek a 25 km/h sebességnél lassabban képesek csak haladni, de különben rendszeresen használják a közúthálózatot, korábban piros színű rendszámmal kellett rendelkezniük, kiegészítve érvényes forgalmival és érvényes KGFB-vel, míg az utakat csak ideiglenesen használó gépekre zöld rendszámot kellett tenni. Ez a szabályozás változott meg 2022. július 1-jével: a zöld "M" betűjelű ideiglenes rendszám piros "I" betűjelűvé módosult, a lassú járművek piros rendszáma pedig feketévé, és a gépjármű jogosultságát a lassú jármű kategóriára egy igazolólap biztosítja. A piros színű "I" betűjelű ideiglenes rendszámtábla továbbra is 3 évre adható ki, és a vele járó minden korábbi jogosultság megmaradt.

Az új szabályozás értelmében a közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét, vagyis alvázszámát. Fontos tudnivaló, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől már nem hosszabbítható meg cserével, a hatóságnak jogosultság fennállásának igazolása esetén a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti "I" jelű ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadnia.

Mit kell még észben tartani a munkagépek közúti közlekedése kapcsán?

A szükséges papírok és dokumentumok megléte a szabályos közlekedés egyik része. A fentebbi feltételeken túl a következő szabályokat és előírásokat kell észben tartaniuk azoknak, akik a munkagépükkel a közúton kívánnak haladni:

 • Fontos, hogy a vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek az ellenőrzésnek teljeskörűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is.
 • A járművezető az úthasználat megkezdése előtt köteles tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.
 • A rakományt úgy kell elhelyezni a járműveken, hogy az a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, valamint a forgalomban résztvevő többi közlekedőt ne veszélyeztesse. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is.
 • Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az úthálózatot. Aki a közút jelzéseit eltakaró szennyeződést visz fel az útra, az köteles annak biztonságos eltávolításáról gondoskodni.
 • A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.
 • A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.

Ugyancsak fontos előírás, hogy ezeknek az önjáró gépeknek zárt vezetőfülkével, jóváhagyott vezetőüléssel, megfelelő kialakítású kezelőelemekkel és jelzőberendezésekkel kell rendelkeznie. Lényeges kritérium az is, hogy az adapterek könnyen, biztonságosan csatlakoztathatóak legyenek a kombájnhoz, illetve könnyen elhelyezhetők és rögzíthetők az adapterszállító kocsin. A közutakon csak időszakosan közlekedő kombájnokra és adapter­szállító kocsikra a lassú járműveknél előírt világító és fényjelző berendezéseket kell felszerelni. A közúti forgalomban csak a közúti világítóberendezéseket szabad használni, a gépen lévő összes munkahely-megvilágító lámpát le kell kapcsolni. Ezeket a gépeket már üzemi fékberendezéssel és rögzítő fékberendezéssel is fel kell szerelni. A kombájnokra és a zöldtakarmány szecskázó gépekre típusbizonyítványt (általános forgalomba helyezési engedélyt) lehet kérni az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet alapján a Technológiai és Ipari Minisztériumtól. Ez alapján a gépek a műszaki vizsgaállomásokon levizsgáztathatók, forgalmi engedéllyel, forgalmi rendszámmal kerülnek átadásra. A típusbizonyítvánnyal nem rendelkező gépek egyedi műszaki vizsgáztatással vizsgáztathatók le a műszaki vizsgaállomásokon a közlekedésbiztonsági követelményeknek való megfelelés esetén.

A gépek munkabiztonsági megfelelőségét, a géphez adott EK-megfelelőségi nyilatkozat és a gépen elhelyezett "CE" megfelelőségi jelölés tanúsítja, amely a gyártó vagy a forgalmazó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés a vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel. A 2006/42/EK irányelv (gépdirektíva), melyet Magyarországon a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet (a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról) vezetett be. Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot a géptípuson elvégzett munkabiztonsági vizsgálat, valamint a gyártó által összeállított műszaki dokumentáció teszi megalapozottá. Ezt a megfelelőségi jelölést a gyártónak el kell helyeznie a gépen: vagy az előírt formájú jelölés elhelyezhető a gép adattábláján, vagy különálló "CE" jelölésű öntapadó matricán.

Melyek a traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépekre vonatkozó szabályok?

A traktorral vontatott mezőgazdasági munkagépek közúti közlekedésének fontosabb követelményeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) szabályozza. Ennek rendelkezései a következőképpen foglalhatóak össze: a traktort és a vontatott mezőgazdasági munkagépet szabványos és biztonságos vonóberendezéssel kell összekapcsolni. A traktorból és a vontatott munkagépből álló járműszerelvény megengedett maximális méretei közúti közlekedésben az alábbiak szerint alakulnak:

 • A nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény maximális hossza 16,50 méter lehet, a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és egy pótkocsiból álló járműszerelvénynél 18,75 méter, a vontatóból vagy mezőgazdasági vontatóból és két pótkocsiból álló járműszerelvénynél 22 méter lehet.
 • A járműszerelvény magassága nem haladhatja meg a 4 métert, szélessége pedig legfeljebb 2,6 méter lehet.

A 2,6 m szélességi méretet meghaladó munkagépek túlméretes gépeknek számítanak. Ezek megengedett tömegadatai a következőképpen alakulnak:

 • S1 kategória: vontatott munkagépek tengelyenkénti megengedett tömegének összege legfeljebb 3,5 tonna.
 • S2 kategória: a vontatott munkagép tengelyenkénti megengedett tömegének összege meghaladja a 3,5 tonnát.

Az, hogy kell-e fékberendezés a munkagépre, az alábbiak szerint számítható ki:

 • amennyiben a munkagép tömege nagyobb a vontató traktor tömegénél, akkor a vontatott munkagépre átmenő fékberendezést (légfékberendezést vagy hidraulikus fékberendezést) kell felszerelni, mely a traktor üzemi fékberendezésével együtt működtethető;
 • amennyiben azonban a munkagép tömege nem haladja meg a vontató traktor tömegét, akkor a vontatott munkagépet nem szükséges felszerelni külön fékberendezéssel.

Milyen szabályok vonatkoznak a túlméretes és túlsúlyos mezőgazdasági gépek közúti közlekedésére?

A meghatározott méreteket túllépő, illetve a meghatározott tengelyterheléseket meghaladó mezőgazdasági gépek (a továbbiakban lassú járművek) túlméretes járműveknek számítanak, melyek közúti közlekedésének feltételeit a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről) tartalmazza. A jogszabály értelmében ilyen túlméretes járműnek minősül az a jármű, vagy járműszerelvény, amely mérete vonatkozásában 4 méteres magasságot, a 2,6 méter szélességet, valamint szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot, míg az ide nem tartozó járműszerelvény esetén a 18,75 méter hosszúságot meghaladja. Ezek közúti közlekedése esetén az előírt követelményeket a gép tulajdonosának (üzemeltetőnek) kell megvalósítania, illetve betartania. Túlsúlyosnak pedig az a jármű vagy járműszerelvény minősül, amelynek össztömege meghaladja: kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát, háromtengelyes jármű esetén a 26 tonnát, négy- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a 32 tonnát, háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát, négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát, öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát. A megengedett szélességi méretet és össztömeget meghaladó mezőgazdasági járművek közlekedésének szabályai leegyszerűsítve az alábbiakban foglalhatók össze:

 • A lassú jármű megengedett legnagyobb sebessége 25 km/óra lehet.
 • A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról. A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie, amint azt fentebb is említettük.
 • A járműnek, járműszerelvénynek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy kell közlekednie, hogy mellette legalább 3 méternyi burkolt úttest maradjon szabadon a mögöttes és a szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A jármű (és járműszerelvény) közlekedése során - igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3 méter nem tartható be - félreállással kell biztosítani a forgalom zavartalan továbbhaladását.
 • Azokra a meghatározott szélességi méretet maghaladó, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek emiatt útvonalengedély nélkül vehetnek részt a forgalomban nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása.
 • Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló okiratot vagy a gépre vonatkozó dokumentációt, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük, amelyben kijelentik, hogy jármű megfelel a fenti rendeletnek. Ennek tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját (mint például a gyártmányát, típusát, alvázszámát, motorszámát, kódszámát).
 • A mezőgazdasági vontató, lassú jármű, mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében - a táblával jelzett tilalom ellenére behajthat a tilalommal jelzett útszakaszra, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene, amennyiben a behajtás a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.
 • Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) - sárga villogó - használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, méghozzá oly módon, hogy menet közben a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára is egyaránt jól látható legyen.
 • Ha a jármű vezetője az út vonalvezetése, aktuális forgalmának nagysága, valamint az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy a közlekedése az átlagosnal nagyobb baleseti kockázattal járna, akkor a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. Ezt olyan módon kell ellátni, hogy az a veszélyes, be nem látható, illetve kanyargós útszakaszon úgynevezett "előfutó" módban, a normál, egyenes útvonal vezetésű és belátható szakaszokon pedig kísérő járműként közlekedjen.
 • Kizárólag kísérő járművel lehet közlekedni a 4,5 m szélességet meghaladó járművel, illetve járműszerelvénnyel, továbbá minden lakott területen kívüli, emelt sebességű útszakaszon. A kísérőjárművön kísérés közben ugyancsak kötelező használni a sárga villogót. A sárga villogó felszereléséhez nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a túlméretes járművek vonatkozásában a 37/2011.(VII.19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során, használata túlméretes járműveken kötelező, de csak ekkor engedélyezett!
Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?