MENÜ

Agrártámogatási információk - 2016. január

2016.01.17.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Trágyatárolók építésének támogatása

A Vidékfejlesztési Program első beruházási jogcímei közül 2016. január 11. – február 12. között (első ütemben) pályázni lehet:

 • Trágyatárolók kialakítására
 • A trágya kezelésére vonatkozó beruházásokra
 • A csapadék trágyarendszertől való elvezetésére
 • A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszerre, telepi közlekedő utak kialakítására 
 • A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzésére

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén max. 50 millió forint, kollektív projekt esetén max. 100 millió forint. 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/567532. Őshonos állatfajták genetikai állományának megőrzése

A pályázat keretében támogatható a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása. A támogatás feltétele a Felhívásban részletesen leírt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt. 

A pályázónak a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első napjától (2016.01.01., illetve 2017.01.01.) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként kell szerepelni.

Támogatási kérelmet

 • 2016. február 1. és 2016. február 28. között
 • 2017. február 1. és 2017. február 28. között lehet benyújtani.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572313. Ritka és veszélyeztetett növényfajták megőrzésének támogatása

A pályázatban az alábbi tevékenységekre vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ megőrzése keretében - az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok, illetve– fajtáik, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzéséhez, felszaporításához, és - a mezőgazdaság területén hasznos vagy káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzéséhez.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 

 • 2016. április 1. - 2016. május 2. között,
 • 2017. április 1. - 2017. május 2. között.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,8 milliárd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572354. Mezőgazdasági termékek értéknövelése, feldolgozás támogatása

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek – támogathatóak.

Támogatható tevékenységek pl.:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b.) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

c.) a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től lehetséges.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 151 Mrd Ft.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/572115. STÉ kalkulátor

A Vidékfejlesztési Program 2015-2020 közötti időszakra szóló támogatásokra vonatkozó STÉ számításához használható kalkulátor az alábbi linken érhető el: http://nak.hu/hu/ste-kalkulator6. AKG és ÖKO pályázatok

Az agrár-környezetgazdálkodási kiírásra több mint 18 ezren adtak be támogatási kérelmet, mintegy 1,2 millió hektárra. Ökológiai gazdálkodásra 2242 kérelmet adtak be dec. 31-ig. 

AKG esetében hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához vagy az ültetvény életkora szerinti hatósági bizonyítvány tekintetében az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.

ÖKO-nál hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához vagy az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés tekintetében az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.7. Új Gazdálkodási Napló

2016. január 1-től új gazdálkodási napló került bevezetésre. Számos támogatás igénybevételének előfeltétele a gazdálkodási napló naprakész vezetése (pl. termeléshez kötött támogatások, AKG és ÖKO jogcímek). A 2016. január elsejétől hatályos gazdálkodási naplót a 97/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, ill. letölthető innen: http://nak.hu/hu/mezogazdasag/3634-gazdalkodasi-naplo.

A módosítás a nitrátérzékeny területen gazdálkodókat is érinti, mivel nekik is folyamatos nyilvántartást kell vezetniük a gazdálkodási napló releváns lapjain (pl. trágyázás, állattartás, tápanyag gazdálkodás), vagy ennek megfelelő adattartalommal. A 2016. évre vonatkozó adatszolgáltatást a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakra kell teljesíteni.8. Baromfi és sertés állatjóléti támogatások

A baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető 2015. IV. negyedéves időszakot érintő állatjóléti támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelmeket legkésőbb 2016. február 1. napjáig lehet postára adni. Részletek a 154/2015. (XII. 7.) és a 155/2015. (XII. 7.) MVH Közleményben. A rendelet módosult a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelettel!9. Tenyészkoca állatjóléti támogatás

A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti III. tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmet 2016. január 1. és 31. között (febr. 1.) kell benyújtani az MVH-hoz a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közleményben közzétett nyomtatványokon az előírt mellékletek csatolásával együtt. 

A tenyészkoca állatjóléti támogatás kifizetését azon ügyfelek igényelhetik, akik rendelkeznek a 2015/2016-os támogatási évre vonatkozó támogatási kérelmet jóváhagyó határozattal. A rendelet módosult a 92/2015. (XII. 23.) FM rendelettel. 10. Tejtermelők ideiglenes rendkívüli támogatása

Megjelent a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról. Támogatásra az a tejtermelő jogosult, aki a 2014/2015-ös kvótaévben beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezett. A támogatás mértéke a tejtermelő saját gazdaságában a 2014/2015-ös kvótaévben – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint ugyanezen kvótaévre vonatkozóan rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – megtermelt és ténylegesen értékesített tej mennyisége (kg) alapján kerül megállapításra. 

A támogatási kérelem nyomtatványát az MVH 2016. január 31-éig megküldi a tejtermelő részére, amelyet a tejtermelőnek a kézhezvételtől számított tíz napon belül kell kitöltve benyújtania a lakóhelye vagy a székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre.11. Tejértékesítési jelentés – anyatehén tartóknak

Havi és összesített tejértékesítési jelentési kötelezettségük az átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) keretében nyújtott anyatehéntartás termeléshez kötött támogatást igénylő mezőgazdasági termelőknek van. A 2016. támogatási évtől kezdődően az átmeneti nemzeti támogatás keretében nyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás feltétele a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakokra vonatkozóan havi és összesített tejértékesítési jelentés benyújtása az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja.

A havi tejértékesítési jelentést három havi összesítéssel kell benyújtani. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható. A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek legkésőbb a támogatási évet követő év május 15. napjáig egyszeri, összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk. 

Amennyiben a mezőgazdasági termelő gazdaságában összesen 120 000 kg értékesített tejet meghaladó tejtermelést folytató és tejtermelést nem folytató tenyészet egyaránt megtalálható, a tejtermelést folytató tenyészet adatairól tejértékesítési jelentést nem kell benyújtani. A tejtermelést nem folytató tenyészete vonatkozásában összesített nullás tejértékesítési jelentést kell benyújtania.

A havi és összesített tejértékesítési jelentést a 93/2015. (VIII. 3.) számú MVH közlemény szerinti, K8021 számú nyomtatványon az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához (1476 Budapest Pf.: 407.) kell benyújtani, postai úton, egy példányban.

A tejértékesítési jelentések benyújtási határideje:

 • április - június hónapokra: július 15-ig;
 • július - szeptember hónapokra: október 15-ig;
 • október - december hónapokra: január 15-ig;
 • január - március hónapokra: április 15-ig.


12. Cukorrépa termelők adatszolgáltatása

A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján termeléshez kötött cukorrépa termesztési támogatásban résztvevő mezőgazdasági termelőnek az igénylést követő év február 1-jéig az MVH részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie: 

a) a cukorkvóta-jogosult által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát, ha közvetlenül termelt cukorrépát, illetve

b) az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorkvóta-jogosultnak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát, ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát.13. Monitoring jelentések

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indul.

Az adatszolgáltatást 2016. március 4-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség. (53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet)14. MVH adategyeztetés – kötelező év elején!

Az MVH felhívja a figyelmet, hogy minden elektronikus kérelem benyújtás (az ügyfélnyilvántartás kivételével) előfeltétele a kötelező évenként egyszeri adatellenőrzés elvégzése. 

1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti.

2. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy kamarai meghatalmazottal, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott alkalmas az adatellenőrzés elvégzésére.

3. Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy kamarai meghatalmazottal, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor a „Meghatalmazás kezelés” menü alatt található nyomtatványok alkalmazásával jelentsen be olyan meghatalmazást vagy kamarai meghatalmazást, amely kiterjed az ügyfélnyilvántartási ügyek intézésére. Ezen képviselő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.

4. Amennyiben rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal, vagy kamarai meghatalmazottal, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, de olyan harmadik személlyel (meghatalmazottal) szeretné elvégeztetni az adategyeztetést, akinek még nincs az ügyfél-nyilvántartási ügyekre meghatalmazása, a 3. pontban leírtak szerint járjon el.15. Új őstermelői igazolvány 2016-tól

2016. január 1-én lépett hatályba az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet, amely megteremti a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést (az igazolvány kiadását, módosítását, cseréjét és bevonását) továbbra is a falugazdászok végzik. 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos adatok közhiteles nyilvántartását a NÉBiH vezeti. Az igazolvány használatának ellenőrzését pedig a földművelésügyi hatósági jogkörükben eljáró megyei kormányhivatalok látják el.

 • Az igazolvány iránti kérelem papír alapú, kézzel kitöltött formanyomtatványát egy automatikusan generált nyomtatvány váltja fel, amelyet a falugazdász állít elő egy elektronikus felületen, és amely az ügyfél aláírását követően minősül kérelemnek, mindez felváltja az eljárás korábbi nyomtatványait.
 • Az őstermelői igazolvány kérelmezését követően először egy ideiglenes igazolvány kerül kiállításra, amely legfeljebb a kiállításától számított 60 napig igazolja, hogy a tulajdonosa őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az Szja tv. mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra. A kártya alapú igazolványok zökkenőmentes bevezetése érdekében 2016. január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes igazolványok a 60 nap helyett 2016. július 31-ig igazolják az őstermelői feltételeket tulajdonosuknak.
 • Az új, kártya alapú igazolványok 3 év helyett már 5 évig hatályosak, értékesítési betétlapot azonban továbbra is csak legfeljebb 3 évre lehet kiváltani. Fontos, hogy bár az igazolvány 5 évig hatályos, csak abban az évben érvényes, amelyik évre értékesítési betétlapot is vált ki hozzá az őstermelő.
 • Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes, azonban az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért 3 000 forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni, amely díj 2016. február 1-től lép életbe.
 • Az adatváltozás bejelentésében is történt változás. Az őstermelő a kérelemében nyilatkozott személyes adataiban, valamint az értékesíteni kívánt termékek körében bekövetkezett változását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, míg a saját gazdaságot érintő változásokról továbbra is évente egyszer, június 15. napjáig, az igazolvány, illetve értékesítési betétlap elvesztését, megsemmisülését, megrongálódását azonban haladéktalanul köteles bejelenteni a kiállítónál. 
 • Az egy háztartásban élő családtagoknak továbbra is lehet közös őstermelői igazolványt kiváltani, azonban egy időben, különböző helyszíneken továbbra sem lehet értékesíteniük, mivel az igazolvány nem másolható.
 • Új előírás, hogy az értékesítés helyszínén az őstermelő köteles feltüntetni az őstermelői igazolványa számát, továbbá a terméken vagy az értékesítés helyszínén a vásárlók tájékoztatására alkalmas módon a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot elhelyezni.
 • Továbbra is lehet valaki őstermelő és egyéni vállalkozó is egy személyben, azonban ugyanazt a termelői tevékenységét mindkét formában nem végezheti. Az új szabály szerint az a mezőgazdasági őstermelő, aki egyéni vállalkozóként mezőgazdasági termékek értékesítését is végzi, ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időpontban, egy adott termék teljes mennyiségét kizárólag egyféle minőségében értékesítheti.
 • Ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időben, kétféle minőségben történő értékesítésre, csak eltérő termékek esetén van lehetőség.
 • A termelőnek a saját maga által előállított termék (őstermelői termék) saját egyéni vállalkozása kertében történő értékesítésére az eddig megszokott módon továbbra is lehetőség van.


16. Anyajuh támogatás módosulása

Felhívjuk a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási jogcímben érintett ügyfelek figyelmét, hogy módosul a benyújtási időszak az 5/2015. (II.19.) számú, és a 9/2015. (III. 13.) számú FM rendeletekben. A támogatási kérelmeket 2016-os támogatási évben február 1. és március 20. között lehet beadni.

A beadás határidejének változtatása miatt a rendeletileg előírt 100 napos birtokontartási időszak jobban igazodik a faj biológiai sajátosságaihoz. A birtokontartási idő lehetővé teszi a télvégi-koratavaszi ellési és a tavaszi nyírási időszakot követően az anyajuhok szakszerű selejtezésének előbbi végrehajthatását.17. Hitelekhez kapcsolódó támogatások

A csekély összegű támogatást a meglévő hitelek fenntartásával, illetve az új hitelszerződések megkötésével kapcsolatos költségek után lehet igényelni. 

Azok a – hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő – vállalkozások tehetik ezt meg, amelyek a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII.1.) FM rendelet 1. mellékletben meghatározott település valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a Rendelet 2. mellékletben meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenységvalamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytatják vagy a hitelkérelmen hitelcél szerinti tevékenységként megjelölt, és a hitelprogram keretében 2016. március 31-ig megkötött hitelszerződéssel rendelkeznek.

A legérintettebb megyék: Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

A támogatási kérelmet évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között kell benyújtani. További részletek: 145 – 152/2015. számú MVH közleményekben: https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek18. Kötelező képzések pótlása

Megjelent az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet, amely a támogatáshoz kötött képzési kötelezettség pótlásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Ez azon gazdálkodóknak szól, akik a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) keretében képzési kötelezettséggel járó támogatási forrásra jogosultak, de

kötelezettségüket még nem teljesítették!

A rendelet értelmében, ha az ügyfélnek képzési kötelezettsége keletkezett, és az feltétele a részére történő kifizetésnek, de a képzésről az irányadó jogszabály szerinti határidőben nem került megszervezésre – ideértve azt is, ha az ügyfél írásbeli értesítést nem kapott a képzés teljesíthetőségéről – a kifizetési kérelmének helyt kell adni, azonban az ügyfél köteles a képzési kötelezettségét pótolni.

A pótlásra vonatkozóan az ügyfél írásbeli értesítést kap. A képzési kötelezettségnek az értesítésben megjelölt határidőben, de legkésőbb annak kézhezvételétől számított 6 hónapon belül kell eleget tenni. Az ügyféllel szemben a pótlólagos képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt csak a pótlási határidő elmulasztása esetén alkalmazható az irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén az ott meghatározott mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

 • b1 Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben
 • b2 Beruházások az állattenyésztésben
 • b4 Évelő ültetvények telepítése
 • b5 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
 • b6 Mezőgazdasági termékek értéknövelése
 • b9 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
 • b10 Natura 2000 kifizetések
 • b10/2 Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak
 • b11 Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés


19. Növényvédelmi változások

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása (84/2015. (XII. 17.) FM rendelet) értelmében a szakirányító (növényorvos) a továbbiakban kizárólag olyan személy részére állíthat ki növényorvosi vényt, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtásáról írásbeli szerződést kötött.

A rendelet szerint a szerződés időtartamának legalább egy vegetációs időszakot kell felölelnie, mely az elővetemény betakarításától a fő növény betakarításáig tart. Amennyiben a vegetációs időszak az adott kultúra tekintetében (pl. őszi búza, őszi káposztarepce) a rendelet a hatályba lépésének időpontjában már megkezdődött, úgy a szerződés időtartama kivételesen rövidebb időszakra is szólhat. Egy területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.

A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a szakirányítónak 15 napon belül a jogszabályban leírtaknak megfelelő adattartalommal elektronikus úton is be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint módosításait ugyanezen a felületen kell a későbbiekben rögzíteni.

A rendelet hatályba lépését követően a hatóság egy rövid, átmeneti időszakot vezet be, amelyben lehetőséget ad a szerződések megkötésére, illetve az adatok feltöltésére, amelyre február elsejétől lesz lehetőség a NÉBIH honlapján. Az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések március elsejétől kezdődnek el.

További igen jelentős változás lépett életbe a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára vonatkozóan. A háti, illetve kézi növényvédelmi gépek kivételével, az árutermelésben használt növényvédő gépeket háromévente időszaki műszaki felülvizsgálat alá kell vetni. „2016. november 26-a után, a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.” A vizsgálatot a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások végzik el. A felülvizsgáló állomások jegyzékét a NÉBIH honlapján teszi közzé, emellett a felülvizsgált berendezésekről, gépekről, a NÉBIH honlapján naprakész

nyilvántartás érhető majd el.20. Vis maior – új rendeletek

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

A rendelet hatálya a 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedések során bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentésére és igazolására terjed ki. A vis maior bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül kell megtenni.

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

A rendelet hatálya kiterjed a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti támogatási rendszer keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt bekövetkezett elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentésére és igazolására irányuló eljárásokra.21. Sertések jelölése

Megjelent a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

A sertéseket

a) legkésőbb a születési tenyészet elhagyásakor,

b) importált állat esetében a karanténból történő kiszállítást megelőzően,

c) amennyiben állategészségügyi okból ez szükséges,

d) tenyészkocasüldő és tenyészkan esetében az első vemhesítést, illetve az első fedeztetést vagy mesterséges termékenyítést követő hét napon belül, az 1. mellékletben meghatározott módon füljelzővel, vagy az 5. §-ban meghatározott esetben jelölőkalapáccsal meg kell jelölni. 

Nem kell megjelölni

a) a levágásra kerülő sertéseket, ha a vágóhíd és a tenyészet azonos tartási helyen van, és kizárólag erről a tartási helyről származó sertéseket vágnak;

b) azon sertéseket, melyek esetében jogszabály alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal vagy az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal zárt vagy elkülönített vágást rendel el.22. Szőlő telepítés és kivágás engedélyezésének új rendje

Megjelent a 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről.

Új telepítési engedély:

 • A miniszter február 20-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát. 
 • A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.
 • Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év március 10. és március 31. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.
 • A benyújtott kérelmeket április 10-ig a HNT összesíti, és megállapítja, hogy a kérelmekben új telepítésre igényelt területek mértékének összege meghaladja-e az adott évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.
 • A hegybíró április 20-ig kiadja az új telepítési engedélyt valamennyi kérelmező részére, amennyiben a kérelmek alapján összesített területnagyság nem haladja meg az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

Kivágási engedély

Kivágási engedély iránti kérelmet a hegybíróhoz kell benyújtani.

Újratelepítési engedély

Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlő ültetvényt kivágási engedély alapján vágott ki. Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési engedélyt ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlő ültetvényt kivágták. Az újratelepítési engedély iránti kérelmet a hegybíróhoz kell benyújtani.

Átváltott telepítési engedély

Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az újratelepítési jog érvényességi idejének lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig kérelmezheti az újratelepítési jog telepítési engedélyre történő átváltását. Az újratelepítési jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig érvényes.

Kísérleti borszőlőültetvény, törzsültetvény telepítése

Kísérleti borszőlőültevény, törzsültetvény telepítését a HNT által erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni a telepítés helye szerint illetékes hegybírónál.

További részletek a rendeletben.23. Jogszabályok, jogszabályváltozások

3/2016. (I. 7.) FM rendelet

a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

2/2016. (I. 7.) FM rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról

1/2016. (I. 7.) FM rendelet

a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól 

95/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról 

91/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról 

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

87/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet

a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

82/2015. (XII. 16.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

79/2015. (XII. 3.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról 

76/2015. (XI. 24.) FM rendelet 

egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról24. MVH Közlemények

157/2015. (XII. 22.) számú MVH Közlemény

a sertéshús magántárolási támogatás intézkedésben való részvételről

156/2015. (XII. 9.) számú MVH Közlemény

a 2016/2017. tanév iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásról

153/2015. (XII. 4.) számú MVH Közlemény 

a működési alapok támogatásának igénybevételéről

144/2015. (XII. 1.) számú MVH Közlemény

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

143/2015. (XI. 25.) számú MVH Közlemény

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről

142/2015. (XI. 24.) számú MVH Közlemény

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról

141/2015. (XI. 24.) számú MVH Közlemény

a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről 

140/2015. (XI. 24.) számú MVH Közlemény

az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről

139/2015. (XI. 20.) számú MVH Közlemény

Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

138/2015. (XI. 18.) számú MVH Közlemény

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet szerinti támogatások lehívásáról

137/2015. (XI. 16.) számú MVH Közlemény

2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 45/2015. (IV. 8.) számú MVH Közlemény módosításáról

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda