MENÜ

Fiatal gazda pályázat 2014

2014.04.09.

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

       b.a) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

       b.b) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

     b.c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;

c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint

d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A további részletes feltételek a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletben olvashatók.

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami kb. 400 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, forrásátcsoportosítás nélkül.

A támogatási kérelmeket 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton.

Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik:

  •          technikusi vagy felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkeznek
  •          vállalják a főállású tevékenységet
  •          állattenyésztési és/vagy kertészeti tevékenységet kívánnak végezni
  •          életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy 1000 fő alatti településen van/lesz
  •          termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagságot vállalnak
  •          főállású alkalmazottak foglalkoztatását vállalják
  •         életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található
  •           életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van

A kérelemmel elérhető max. pontszám 120.

Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat

a) „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot,

b) „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c) „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

Ezek az elérendő minimális pontszámokat jelentik, a verseny ezután kezdődik a pályázatok között!

A várható pontszámának kiszámolását mindenki el tudja végezni a beadás előtt, a csatolt táblázat segítségével.

Rendelet elérhető itt: http://upload.agrya.hu/fg_2014_34_2014%20VM%20rend..pdf

Pontozási tábla elérhető itt: http://upload.agrya.hu/fg_2014_pontszamitasi_tabla.pdf

 

Fiatal gazda rendelet módosítások

Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az első és második körös fiatal gazda pályázókat és a VM tájékoztatása szerint mintegy 400 szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét fogja rendezni (akik az első években elmaradtak a vállalt üzemmérettől).

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása

 

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az ügyfél nem teljesíti a 8. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

(2) Az R1. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben

a) teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret, vagy

b) az ügyfél üzemmérete eléri a támogatási összeg alapját képező üzemméret-kategória legkisebb mértékét és az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemmérettől legfeljebb 10%-kal marad el, akkor a (6) bekezdéstől eltérően az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el abban az esetben, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmét nem nyújtja be a 8. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig, vagy a határidőben benyújtott kifizetési kérelme elutasításra kerül.

(11) A (8) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha

a) az ügyfél megfelel a (10) bekezdés szerinti feltételnek, vagy

b) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelme jóváhagyásra vagy részben jóváhagyásra kerül.”

 

2. §

Az R1. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. § Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel megállapított 9. § (6), (10) és (11) bekezdését a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.”

 

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása

 

3. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha az ügyfél nem teljesíti, a 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti képzési, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti kérelembenyújtási kötelezettségét, akkor

a) a támogatási jogosultsága megszűnik, és

b) az addig igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.”

(2) Az R2. 9. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A (9) bekezdés szerinti jogkövetkezménytől eltérően, az ügyfél kizárólag a támogatási összeg fennmaradó 10%-hoz való jogosultságát veszti el, ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó

a) kifizetési kérelmet a 8. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig nem nyújtja be, vagy

b) kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(12) A (11) bekezdés kizárólag akkor alkalmazható, ha a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 5. naptári évben teljesül az üzleti tervben a 4. évre vállalt üzemméret.”

 

4. §

Az R2. a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 9. § (9), (11) és (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 8. § (5) bekezdés a) pontját és a 9. § (3) bekezdés a) pontját a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

 

5. §

Hatályát veszti az R2.

a) 8. § (5) bekezdés a) pontja, és

b) 9. § (3) bekezdés a) pontja.

agrya