MENÜ

Területalapú támogatások támogathatósága és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai

Oldalszám: 11-12

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2020.06.07.

Egy mezőgazdasági terület támogathatóságának feltétele, hogy a 10/2015 (III. 13.) FM rendelet 2.§-ban foglalt előírásoknak megfeleljen a művelt terület.

A terület akkor támogatható, ha: 

 • a szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a tárgyévben mezőgazdasági termelés folyik, vagy ha a tárgyévben mezőgazdasági termelés nem folyik – ide nem értve az eseti tisztító kaszálást vagy tisztító legeltetést –, de a gyomok (nádat is beleértve) és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben vannak jelen, hogy nem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágy vagy fás szárú, vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodása;
 • nem áll fenn az állandó gyepterület és az ideiglenes gyepterület olyan helytelen legeltetési módból eredő károsodása (túllegeltetés), amelynek során az állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik;
 • az állandó gyepterületen és az ideiglenes gyepterületen – amennyiben ott tárgy­évben mezőgazdasági termelés nem folyik – a gyepalkotó fűfajok – nem beleértve a nádat – és takarmánynövények túlsúlyban vannak, és nem található a tárgyévet megelőző vegetációs időszakból maradt olyan növedék, amelynek virágai már elnyíltak.

Az a terület, amelyen mezőgazdasági termelés folyik, de nagymértékű, súlyos lágy vagy fás szárú, vagy nagymértékű, súlyos és maradandó fás szárú gyomosodás észlelhető, a vizsgált támogatási évben nem támogatható! Ez azt jelenti, hogy a területet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről (MEPAR) szóló miniszteri rendelet értelmében nem támogatható területté kell átsorolni, ami a támogatási jogosultság megszűnését eredményezi.

Ezen előírások alól mentesülni csak akkor lehet, ha vis maior esemény következik be (pl. árvíz, belvíz) és vis maior bejelentésnél a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) jelölőnégyzeten túl a minimumkövetelményt is bejelöljük. Fontos, hogy ilyen esetben kifizetés csak az elfogadott vis maior esemény esetében történik. Amennyiben a vis maior elutasításra kerül, akkor az támogatásmegvonással jár (akár túligénylés-szankció is lehetséges). 

A Kölcsönös Megfeleltetés részei a HMKÁ-előírások, melyek már nem a támogathatóság feltételei, azonban be nem tartásuk különböző mértékű (1-3-5-15-20-50-100%) szankciókkal járhat.

Alább ismertetjük a fontosabb előírásokat.

Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások:

Nem juttatható ki:

 • műtrágya a MePAR-ban megjelölt felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban;
 • szerves trágya a MePAR-ban megjelölt 5000 négyzetméter feletti állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban, a völgyzáró gátas halastavak esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban és a MePAR-ban grafikusan megjelölt egyéb felszíni vízfolyások partvonalától mért 5 méteres sávban, azzal, hogy a védőtávolság 3 méterre csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés alatt álló tábla 50 méternél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.

A meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése miatt következik be!

Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások:

 • tilos a felszín alatti vizekbe és mesterséges tavakba a szennyező anyagnak a közvetlen bevezetése;
 • a közvetett bevezetés kizárólag engedéllyel történhet.

Minimális talajborításra vonatkozó előírások:

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,

 • őszi kultúra vetésével;
 • másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy
 • a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett.

Erózió korlátozására vonatkozó termőhely-specifikus minimális földgazdálkodással kapcsolatos előírások:

 • 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka;
 • erózió ellen kialakított teraszok megőrzése kötelező szőlőültetvények esetében.

Vetésváltásra vonatkozó követelmények:

 • önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthető növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök, valamint a dinnye, aminek termesztését követően a tökre oltott dinnye sem megengedett;
 • egymás után két évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék, valamint a tökre oltott dinnye, ami után másodvetés hiányában a dinnye termesztése sem megengedett;
 • egymás után legfeljebb három évig termeszthető: dohány, valamint az összes kukoricafajta, ami után a vetőmagcélra termesztett hibrid kukorica sem megengedett;
 • egymás után legfeljebb négy évig ter­meszthető: vetőmagtermesztés céljából hibrid kukorica, ami után a kukorica termesztése sem megengedett;
 • minden egyéb növény több évig ter­meszthető önmaga után.

Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos, kivéve, ha erre növény-egészségügyi okokból van szükség.

A táj jellegzetességeinek megőrzésére vonatkozó előírások:

 • A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos.
 • Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a föld bolygatása.
 • Fa- és bokorcsoportok és a kis kiterjedésű tavak meg kell, hogy feleljenek a jogszabályban rögzített fogalmaknak (azaz ne változtassunk rajtuk).
 • A magányosan álló fát kivágni nem lehet.
 • Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.

Az Államkincstár a támasztott követelményeknek való megfelelést, vagy meg nem felelést minden évben az egységes kérelemben benyújtott adatok alapján, műholdas felvételezés alapján, valamint helyszíni ellenőrzés keretein belül ellenőrzi.

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

 

gazdakontroll-lablec-201912-uj