MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 10-12
Hegedűs Szilvia 2018.08.01.

Azon gazdálkodók, akik az agrárkamarai tagsággal rendelkeznek és tagdíj-befizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, azt augusztus hónapban mielőbb pótolják.

A Magyar Államkincstár 38/2018 (VII. 18.) számú közleménye a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről 

A beruházási támogatás alapját a miniszter által jóváhagyott elismerési tervben az adott félévre, vagy évre jóváhagyott, és megvalósított beruházások képezik.
A támogatás igénylése történhet

 • éves kérelem, vagy
 • féléves kérelem benyújtásával.

Benyújtandó nyomtatványok:

 • a közlemény 1. számú melléklete szerinti B0495 jelű Főlap;
 • a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0496-2 jelű Betétlap;
 • a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0497-2 jelű Betétlap;
 • a közlemény 4. számú melléklete szerinti B0498 jelű Betétlap;
 • a közlemény 5. számú melléklete szerinti B0499 jelű Betétlap;
 • a közlemény 6. számú melléklete szerinti B0500 jelű Betétlap.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • a termelői csoport által a minisztériumhoz megküldött legutóbbi éves adatszolgáltatás részét képező, 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 2. mellékletének 1. táblázata;
 • az egyes intézkedések keretében megvalósított, a B0500 jelű Betétlapon feltüntetett beruházások megvalósulását alátámasztó:
 • számlák másolati példányai;
 • a számlákat alátámasztó szerződések másolati példányai;
 • a beruházás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum másolati példányai;
 • használatba vételt, üzembe helyezést, illetve tulajdonba kerülést igazoló dokumentumok másolati példányai;
 • tárgyi eszköznyilvántartó lapok másolati példányai.

A támogatási kérelmek benyújtása

Az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 45. cikk (1) bekezdése értelmében, a féléves és éves támogatási kérelmeket a jelen közlemény V. pontjában meghatározott nyomtatványokon, a csatolandó mellékletekkel együtt az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves időszakainak végétől számított 3 hónapon belül kell benyújtani. Ha a termelői csoport termelői szervezetként való elismerése az éves, vagy féléves időszak vége előtt következik be, akkor az így keletkező töredékidőszakra vonatkozó támogatási kérelmet a termelői szervezetként való elismerés időpontjától számított 3 hónapon belül kell benyújtani. A támogatási kérelmeket, valamint a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával egyidejűleg a B0496-2, B0497-2, B0498 és B0499 Betétlapokat Excel formátumban, elektronikus levélben a [email protected] e-mail-címre is meg kell küldeni.
A támogatási kérelem csak a jelen közlemény V. pontjában rögzített nyomtatványok, igazoló dokumentumok és az elektronikus úton benyújtott betétlapokkal teljesek!


A Magyar Államkincstár 36/2018. (VII. 16.) számú közleménye a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2018. évi igénybevételéről

A támogatás tárgya

A Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

 1. tenyészsertés és szaporítóanyag,
 2. a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,
 3. a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció,
 4. a sertés mesterséges termékenyítéséhez szükséges laboratóriumi eszközök,
 5. állatgyógyászati eszközök és
 6. az állatjóléti státusz javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez.

Támogatás a Rendelet 1. mellékletének megfelelő tenyészsertések, szaporítóanyag és eszközök beszerzéséhez nyújtható.

A támogatás mértéke

A kifizethető támogatás mértéke a beszerzett tenyészsertés, szaporítóanyag, illetve eszköz általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó vételára, amelynek import tenyészsertés és import szaporítóanyag beszerzése esetén részét képezi az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó szállítási költség is, de legfeljebb – tenyészsertésenként, szaporítóanyagonként, illetve eszközönként – a Rendelet 2. mellékletében feltüntetett összeg. A megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az állattartó, vagy az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretét.

A támogatási kérelem benyújtásának módja, ideje

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0808 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2018. július 23.–2018. augusztus 27. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A támogatási kérelemhez (N0808 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete által kiállított igazolás eredeti példányát arról, hogy a tenyészet törzskönyvezett sertéstenyészet. A tenyészsertések, szaporítóanyag és az eszközök beszerzése a támogatási kérelem benyújtását követően kezdhető meg.

A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje

A kifizetési kérelmet jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0809 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A kifizetési kérelemhez (N0809 számú nyomtatvány) csatolni kell:

 • az elszámolható költséget igazoló, az állattartó nevére kiállított számla másolatát, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a tenyészsertés, illetve az eszköz pontos megnevezését,
 • a tenyészsertés és a spermadonor kan fajtáját és egyedi azonosítóját,
 • az eszköz KN-kódját, és amennyiben rendelkezik vele, egyedi azonosítóját;
 • az elszámolható költség kifizetését igazoló bizonylat másolatát;
 • az FSE igazolásának eredeti példányát az állattartó által beszerzett tenyészsertésekről, szaporítóanyagról és eszközökről, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges tenyésztéssel kapcsolatos feltételek meglétéről, amely tartalmazza, hogy a beszerzett tenyészállatok, szaporítóanyag és eszközök megfelelnek a Rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek;
 • tenyészsertések és szaporítóanyag beszerzése esetén a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet szerinti sertés szállítólevél másolatát;
 • eszközök beszerzése esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges okiratok másolatát, amennyiben az adott eszköznél értelmezhető;
 • az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsképesítéssel rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmács képesítését igazoló okirat másolatát.
Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu