MENÜ

Aktualitások a 2018. évi egységes kérelem beadásáról

Oldalszám: 11-12
Dr. Vásáry Miklós 2018.05.08.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is fontos az egységes kérelem beadásával foglalkozni. Ugyan már javában zajlik a beadási folyamat, melynek során a korábbi évek gyakorlatához hasonló eljárásrendre számíthat mindenki, de érdemes több pontra is fokozottan figyelni.

farmer-and-laptop-800

 

Bár a tavalyi kérelmek után járó támogatás végfizetési határideje az idei első félév vége, a Magyar Államkincstár a 2017. évben beadott kérelmezések után március 31-ig kifizette az előző évi támogatások jelentős részét. Így a 2017. október 15. és 2018. március 31. között összesen 464 milliárd forintot utalt át a termelőknek.

A korábbi eljárásrendhez kapcsolódóan az egységes kérelmek (EK) beadása ismét áprilisban kezdődött. Azt követően, hogy az idei igénylési folyamatot lehetővé tevő jogszabály módosítása március végén megjelent, már április 3-án megnyílhatott a kérelembeadó felület. Idén összesen 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.

A kérelem idén is kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően, az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. Mivel évente egyszer kötelező az ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adategyeztetés, az ellenőrzés elvégzése nélkül az egységes kérelem benyújtása nem lehetséges.

Figyelemmel kell lenni az egységes kérelem benyújtási határidejére, amely idén május 15. Viszont idén is lehetőség van arra, hogy az egységes kérelmet a 2018. május 15-i határidőt követően további 25 naptári napig, azaz 2018. június 9. napjáig, illetve mivel június 9. hétvégére esik, ezért a következő munkanapig, június 11-ig nyújtsák be a kérelmezők. Ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökkentésre kerül. Ez a csökkentés a kérelem egészére vonatkozik, így az összes igényelt támogatási jogcím tekintetében alkalmazni kell.

A benyújtott EK szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. Ezt követően a módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó, szankciós módosításra (hétvége miatt) június 11-ig van lehetőség. A 2018. június 11. napját követően benyújtott egységes kérelmet (beleértve a termeléshez kötött állatalapú támogatási kérelmeket is) a Kincstár visszautasítja.

Az egységes kérelem benyújtására saját nevében, elsődleges képviselő útján, meghatalmazott, vagy kamarai meghatalmazott útján van mód. A kérelmezés során – a korábbi évek gyakorlatához igazodóan – figyelni kell több lényeges szempontra is:

 • A jogszerű földhasználat igazolásának módját a 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdése határozza meg. A termelőnek csak az erre vonatkozó külön felszólítást követően kell beküldeni a vonatkozó dokumentumokat. Az ellenőrzést a földhasználati nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás valamint a családi gazdálkodókról vezetett nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni. A földhasználati bejegyzést idén 2018. június 11-ig kell rendezni, ez után, az akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat már nem fogadható el, ha a visszamenőleges bejegyzés a támogatás feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul.
 • Az egységes kérelemben minden termelőnek meg kell jelölnie az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható területet is. A bejelentési kötelezettség a minimális támogatható méret alatti területekre is vonatkozik. E kötelezettség elmulasztása a támogatás összegének csökkentésével járhat.
 • Számos esetben csak a másodfokú eljárás során derül ki, hogy az állatlétszám alapú támogatásoknál az igényelt állatokra és a tenyészetekre vonatkozó adatok a támogatási kérelem benyújtásának napjáig nem kerültek bejelentésre. Ezért fokozottan figyelni kell arra, hogy valamennyi, a nyilvántartásokban (ENAR/TIR/SZIR/TER/BIR/OLIR/STR) rögzítendő adat a kérelem benyújtásig megadásra kerüljön.
 • A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) minden közvetlen támogatást igénylő gazdálkodóra, illetve egyes vidékfejlesztési, valamint szőlő- és borpiaci intézkedések igénylőjére vonatkozó egységes szakmai feltételrendszer. Az előírások betartására az egyes támogatásoktól független, külön helyszíni ellenőrzés és külön szankciórendszer tartozik. AKM szabályokat a gazdaság teljes területén és a teljes naptári évre vonatkozóan be kell tartani. A kölcsönös megfeleltetés követelményrendszere két részre bontható (1) a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaira és a (2) Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK).
 • A szankciók elkerülése miatt ügyelni kell arra is, hogy a szántó-, az állandó gyep- és az állandó kultúrával fedett területet a mezőgazdasági termelőnek növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban kell tartania.
 • Az uniós forrású közvetlen támogatások esetében továbbra is alapfeltétel, hogy összesen legalább egy hektár nagyságú támogatható földterülettel lehet támogatáshoz jutni. Minden esetben az egyes bejelentett táblák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.

A hibás kérelmek csökkentése és szankciók mérséklése érdekében a Kincstár idén is alkalmazza az előzetes ellenőrzés rendszerét. Ennek keretében a május 15-ig beadott EK esetében a Kincstár ügyfélkapun keresztül értesíti a termelőket, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát talál. A termelők – csak az értesítésekben szereplő észrevételek vonatkozásában – szankciómentesen módosíthatják a kérelmeiket a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül. Az ellenőrzés során a MÁK adminisztratív ellenőrzést végez, melynek keretében hiányra vagy nem teljes körűen megadott adatokra hívja fel a figyelmet, az adatok, illetve dokumentumok minőségi, tartalmi ellenőrzésére későbbi fázisban kerül sor.

A közvetlen támogatások igénylésével kapcsolatban alapvetően csak technikai korrekciókra, pontosításokra kell készülni, amelyek alapvetően egyszerűbbé teszik az igénylés menetét.

A legfontosabb újdonságok az alábbiak:

 • A termeléshez kötött rizs és szemes fehérjenövények esetében a minimális hozam meglétének igazolása kötelező, de a kapcsolódó dokumentumokat nem kell megküldeni a Kincstár részére, azonban azokat meg kell őrizni és helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni.
 • A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehén és termeléshez kötött tejhasznú tehén tartása esetén igényelhető támogatáskor a kérelemhez nem kell csatolni a tenyészet vonatkozásában kiállított, hármasmentességre vonatkozó állatorvosi igazolást, azokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivataltól bekéri a Kincstár.
 • Uniós jogszabályváltozásból adódóan 2018. január 1-jétől az úgynevezett tábla szintű ökológiai fókuszterületeken (EFA elemeken – EFA parlag, ökológiai jelentőségű másodvetés, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület, valamint az erdőszélek menti támogatható hektársávok) tilos növényvédő szert használni az adott területtípusra meghatározott időszakban.
  A rendelkezés betartásának gazdálkodóbarát ellenőrizhetősége érdekében az egységes kérelem felületébe beépítettek egy nyilatkozattételi rovatot.
 • Az ún. tájképi elemek vagy tájelemek igénylését MePAR fedvény is segíti.
 • A zöldítés miatt vezetett Gazdálkodási Napló (GN) betétlapokat nem kell beküldeni; azokat csak akkor vizsgálja a Kincstár, ha az ügyfelet kijelölték helyszíni ellenőrzésre.

A zöldítést érintő változások nyomon követése miatt 2018-ban is frissül a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyv. A Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Államkincstár és Budapest Főváros Kormányhivatalának együttműködésében összeállított tájékoztató anyag a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes felületén érhető el (https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok).

Az egyes jogcímek esetében érdemes a kérelem véglegesítése előtt áttekinteni a MÁK tájékoztatókat is. A 17/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény 38 mellékletében valamennyi jogcímhez kapcsolódóan elérhetők a beadással kapcsolatos technikai ismeretek, formanyomtatványok.

Dr. Vásáry Miklós