MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2017.08.03.

Az agrár-környezetgazdálkodási pályázatban nyertes termelőknek számos jelentési kötelezettségük van a vállalt tematikus előírásoknak megfelelően. A VP-AKG és az Ökológiai gazdálkodásra való áttérés jogcímek kötelező képzés teljesítésének határideje 2017. 12. 31. Az EFA kötelezettséggel bíró termelőknek jelenteniük kell a másodvetések beforgatását. A gyümölcstermesztés többlettámogatásához szükséges szemléket a falugazdászok fogják végezni augusztus végétől, amelyről értesíteni fogják a termelőket.

Az AKG pályázati felhívás tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelményei:

Az MVH felé az MVH által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie a következő agrotechnikai műveleteket:

  1. zöldtrágyázás megvalósítása esetén a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját, a növényállomány beforgatását a tervezett munkavégzést megelőzően minimum 5 nappal korábban;
  2. istállótrágya-kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
  3. baktériumtrágya-kijuttatás esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül;
  4. középmélylazítás megvalósítása esetén a megvalósítás helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül.

Az MTÉT gyep tematikus előíráscsoportok esetében a fogasolás/gyepszellőztetés csak az illetékes nemzeti parkigazgatóság írásos engedélye alapján lehetséges,kivéve védett természeti terület és/vagy NATURA 2000 gyepterület esetén, ahol a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának engedélye szükséges.


A másodvetésekre vonatkozóan a könnyítések a következők:

A tárgyév szeptember 30-ig betakarított vagy beforgatott másodvetést, ökológiai jelentőségű másodvetést vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetést a betakarítástól vagy beforgatástól számított 15 napon belül kell bejelenteni.

A tárgyév szeptember 30. után betakarított vagy beforgatott másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés betakarítási vagy beforgatási időpontját pedig a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig kell bejelenteni.

Az ökológiai jelentőségű másodvetés esetében eltörölték a beforgatást megelőzően a tervezett beforgatás bejelentésének kötelezettségét. Viszont abban az esetben, ha a gazdálkodó az ökológiai jelentőségű másodvetésre vonatkozóan valamely bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés megállapításai nem zárják ki az ökológiai másodvetés szabályszerűségét, akkor az MVH a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabhat ki.


Tájékoztatás a vidékfejlesztési program intézkedései kapcsán benyújtott előlegigénylések gördülékeny teljesítése érdekében

A Vidékfejlesztési Program keretén belül benyújtott előleg-kifizetés igénylések ügyintézésének és kifizetésének gyors és gördülékeny teljesítése érdekében felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét az alábbiakra:

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 123. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „Ha a kedvezményezett által benyújtandó irat nem tartalmazza a kibocsátó minősített elektronikus aláírását, vagy az nem az arra feljogosított által készített hiteles elektronikus másolat, a biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani.”

A fenti rendelkezés alapján – amennyiben szükséges – a támogatás jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti papír alapú példányának a kifizető ügynökséghez történő benyújtása az alábbi címre:

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya Biztosíték- és Követeléskezelési Osztály, 1476 Budapest, Pf. 407.

Ha a Kedvezményezett a biztosítékok iratanyagát nem nyújtja be az előleg-kifizetés igényléssel egyidejűleg a kifizető ügynökség részére (cégszerűen aláírt eredeti példányban), akkor annak bekérésére hiánypótlás keretében van lehetőség.

Az elfogadható biztosítékokat a Korm.rendelet 83. § (1) bekezdése tartalmazza. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó hitelintézetek által nyújtott garancia esetén a garanciavállaló nyilatkozatoknak meg kell felelniük a Korm.rendelet 1. sz. melléklet (Egységes Működési Kézikönyv) IV. fejezetében foglalt tartalmi és formai követelményeknek. Az ennek való megfelelést hivatottak segíteni a Magyar Államkincstár honlapján az egyes támogatási intézkedések kapcsán a „Tájékoztatók” menüpontba feltöltött „Garanciavállaló nyilatkozat” sablonok és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatók.

Előleg igénybevételére a Korm.rendelet 115. § (5) bekezdése értelmében a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehetőség van. 


A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a pályázni kívánók figyelmét, hogy megjelentek a Tanyafejlesztési Program 2017. évi pályázatainak felhívásai

A pályázati felhívásokban foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján (www.hoi.hu) 2017. augusztus 7-én (hétfőn) reggel 8 órakor nyílik meg, és a források kimerüléséig vagy 2017. szeptember 6. (szerda) 23 óra 59 percig van lehetőség az adatlap elektronikus kitöltésére és véglegesítésére.

Forráskimerülés esetén – amennyiben a felhívásban meghatározott keretösszeg 200%-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye – a Földművelésügyi Minisztérium felfüggeszti a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben célterületenként külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján. A Tanyafejlesztési Program 2017. évi pályázatainak felhívásai, az azokhoz kapcsolódó útmutatók és a pályázati adatlapok itt érhetőek el, valamint a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján.

Még mindig pályázható a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16). A második etap a korábbinál szélesebb kör számára ad lehetőséget a pályázásra.

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása, továbbá a vidéki térségek népességmegtartó képességének és a mezőgazdasági termelő tevékenység versenyképességének növelése érdekében kiírt pályázati felhívás keretében 2017. augusztus 31-ig, a második értékelési határszakasz lezárásáig van lehetőség új pályázatok benyújtására. A második etap a korábbinál szélesebb kör számára ad lehetőséget a pályázásra, hiszen már azok is benyújthatnak támogatási kérelmet, akik 2017-ben először adtak be egységes kérelmet.

Változatlanul azok a gazdálkodók/gazdasági társaságok pályázhatnak a 40 000 eurónak megfelelő forintösszegre, akik/amelyek legalább 6000 euró STÉ, de nem több mint 25 000 euró STÉ érték közötti gazdasági méret közöttiek. A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó mellékletek a www.palyazat.gov.hu oldalon érhetők el.

Hegedűs Szilvia
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu