MENÜ

Aktuális támogatások - 2016. február

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2016.02.10.

Azon őstermelők, akiknek 2015. 12. 31. nap lejárt az őstermelői igazolványuk keressék fel a falugazdászokat, hogy az ideiglenes őstermelői igazolványukat kiállítsák. A később kiállított plasztik kártyát postán kapják meg az érintett gazdálkodók.


 

 

Az MVH 1/2016. (I. 22) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének módja

A monitoring adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:

 1. Természetes személy ügyfél saját ügyfélkapuján

Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, a www.mvh.gov.hu honlapon az „Elektronikus ügyintézés” menüben az „e-monitoring” alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus bejelentkezést követően (az MVH elektronikus kérelemkitöltő felületére történő első belépése esetén továbbá az ügyfél-azonosító megadásával) tud belépni az EMVA-HOP Monitoring felületre, ahol benyújthatja az adatszolgáltatást.

    2. Nem természetes személy ügyfél elsődleges képviselő útján

Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyeknek egy törvényes képviselőjük van, meghatalmazás létesítése helyett elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.

 

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból vagy az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2016. évben január 25. és március 4. között köteles teljesíteni a monitoring célú adatszolgáltatást.

A felhívás címe: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (forrás: www.palyazat.gov.hu)


 

 

Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében foglaltak szerint. A felhívás szerint az alábbi tevékenységek támogathatóak:

A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó, a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint.

    1. A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál

 1. helyreállítási alaptámogatásból,
 2. kiegészítő támogatásból áll.

Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére:

 • 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
 • 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.

   

A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe

A támogatás igénybevételének feltételei

1. A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

 1. a károsodott erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó
 2. a károsodott terület az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként van nyilvántartva
 3. az erdőtelepítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv határozattal;
 4. a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés – benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;
 5. tűzkár esetén az erdőtűz nem az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

 

2. A támogatás olyan, az Evt. hatálya alá tartozó területeken vehető igénybe egész erdőrészletre vagy területhatár állandósítással elkülöníthető károsodott, természetben lehatárolható területrészen, ahol természeti katasztrófa következtében 50%-ot elérő, vagy azt meghaladó az erdészeti hatóság által – 7. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványban – igazolt káresemény következett be.

3. A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely

 1. egy erdőrészleten belül, vagy
 2. szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el.

4. Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre jelen felhívás alapján egy adott típusú természeti katasztrófa után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

5. A helyreállítási alaptámogatás igénybevételére a támogatást igénylő nem jogosult arra a területre vonatkozóan, ahol a felújítási célállományba tartozó, a fő- és elegy fafajok együttes, a felújítási célállomány elegyarányának megfelelő életképes, természetes újulata eléri a 2. számú melléklet szerinti minimális csemeteszámot.

6. Jelen felhívás keretében csak azon károsodott területek részesülhetnek támogatásban, ahol az erdészeti hatóság hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a területen az 5). pont szerinti minimális csemeteszám nem található meg és a káresemény 2014. július 1. után következett be.


 

 

Pályázati felhívás: A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítására (forrás: www.palyazat.gov.hu)

Magyarország kormányának felhívása azon állattartók részére, akik az adott fajta tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésének megvalósítása érdekében.

 Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

 • a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés befejezését követő 30 napon belül dönt,
 • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A felhívás 3.1. pontja alatt található a támogatható állatfajok köre.

Általános követelmények

A felhívás alapján támogatás adható annak a támogatást igénylőnek, aki:

 1. fajtatiszta – az adott fajtatörzskönyvébe sorolt –, magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka szarvasmarha esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket, illetve baromfifélék esetében vegyes ivarú állományt tart;

 

A projektvégrehajtás időtartama

A kötelezettségvállalási időszak kezdete minden esetben 2016. január 1. (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. január 1.)

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. január 1-től 2021. december 31.) között valósulnak meg. Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.

A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2021-ben van lehetősége (a 2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2022-ben).

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

 • 2016. február 1. és 2016. február 28. között
 • 2017. február 1. és 2017. február 28. között

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu

www.palyazat.gov.hu