MENÜ

Nyertes fiatal gazdák teendői

Oldalszám: 44-45
Dr. Weisz Miklós 2015.10.07.

Az Irányító Hatóság 29/2015. (IX. 21.) és 30/2015. (IX. 22.) számú közleményei értelmében a 2015. május-júniusban benyújtott fiatal gazda támogatási kérelmeknél a minimális ponthatár 100 pont, a kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2015. október 21. A nyertesek első teendőit foglaljuk össze.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján 2015. május 18. és június 1. között összesen mintegy 7000 támogatási kérelem érkezett az MVH-hoz. Az Irányító Hatóság a korábban rendelkezésre álló forrást megemelte, ennek következtében összesen kb. 3000 fiatal nyerhette el a támogatást. A jogszabályban előre meghirdetett értékelési rendszerben legalább 100 pontot elérő kérelmeket hagyhatja jóvá az MVH. A támogatási összeg 90%-ának igénylésére az ügyfeleknek a döntés jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb október 21-ig van lehetőségük. A benyújtáshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek az MVH honlapján: 113/2015. (IX. 22.) számú MVH Közlemény.Az első teendők:

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység indítása (mezőgazdasági főtevékenységre figyelni kell: 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység az elfogadott, a vállalásoknak megfelelően). További részletek itt: http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig
 • Egyéb tevékenységnek érdemes felvenni több tervezett tevékenységet is (ez nem kerül több pénzbe, viszont később jól jöhet): pl. mezőgazdasági szolgáltatás.
 • Ezután áfakörtől függően vállalkozói bankszámlát kell nyitni.
 • Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatban járulékfizetési kötelezettségek is felmerülnek. Fontos lesz egy jó, mezőgazdasági ügyfelekre specializálódott könyvelő segítségének igénybevétele!
 • A vállalkozói bankszámlaszámot és a további adatmódosulásokat be kell jelenteni az MVH-nak a G1010-01 adatlapon, közte a kkv-minősítést is (mikrovállalkozás).

A támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg 90%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet kell benyújtani. A kifizetési kérelmet a 113/2015. (IX. 22.) számú MVH Közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban, a támogatási kérelemnek helyt adó első fokú határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. október 21-ig.

Ehhez mellékletként csatolni kell az „Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről” (D0074-06) mellékletet. Az igazolás kiállítását az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságtól kell kérni. Illetékes hatóság az okmányiroda, illetve az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes polgármesteri hivatal. Az igazolás aláírás és pecsét nélkül nem fogadható el. Amennyiben a D0074-06 számú igazolást az illetékes hatóság nem állítja ki, elfogadható olyan egyéb dokumentum is, melynek adattartalma bizonyítja az egyéni vállalkozói tevékenységet, továbbá igazolja, hogy az ügyfél a főtevékenységet mely időponttól végzi.

 

Az egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységnek igazolásához elfogadható dokumentumok:

 1. D0074-06 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységről nyomtatvány.
 2. Hatósági bizonyítvány: Az egyéni vállalkozók részére hatósági bizonyítványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) ad ki.
 3. Egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 4. Egyéb kiállított igazolás: Az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes okmányiroda, vagy az önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági igazolás.

 

Működtetési időszak:

A támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-jétől számított ötödik naptári év végéig terjedő időszak. Vagyis akik 2015. szeptember-októberben kaptak határozatot, azoknak 2016. január 1-től indul.

 

A legfontosabb kötelezettségek:

 •  a gazdaságot személyes közreműködéssel kell vezetni;
 • a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként kell folyamatosan folytatni;
 • a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt kötelező képzésen legkésőbb 2016. december 31-ig részt venni és azt elvégezni;
 • a támogatási kérelemben tett vállalásokat, nyilatkozatokat a működtetési időszak végéig fenn kell tartani;
 • amennyiben állattartással kíván foglalkozni, akkor a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) az állatállomány tartójaként kell szerepelni, valamint eleget kell tenni az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek (ENAR, BIR);
 • az ügyfél köteles a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni (amennyiben a földhasználati nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak);
 • gazdálkodási napló meghatározott lapjait a teljes működtetési időszak alatt naprakészen vezetni szükséges;
 • az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt üzemméretet az SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig;
 • megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése másik ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel. Ha az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből részarányt vállalt, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg szankció nélkül;
 • évente monitoring jelentés küldése az MVH-nak;

 

Az ügyfél köteles vállalni, hogy:

 • a) a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig azzal, hogy amennyiben a gazdaság üzemmérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet tartja fenn a működtetési időszak végéig;
 • b) gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

A részletes tájékozódáshoz javasoljuk a beadott pályázatot és a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendeletet újra átolvasni. A rendelet 11. §-a tartalmazza a lehetséges jogkövetkezmények, szankciók mértékét.

Eredményes gazdálkodást kívánunk!

Dr. Weisz Miklós