MENÜ

Információk az egységes kérelem beadásának hajrájában

Oldalszám: 12-13
Dr. Vásáry Miklós 2015.06.03.

2015. május 13-án jelentette be Dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Hivatal (MVH) elnöke, hogy az idei egységes kérelem szankciómentes benyújtási határidejét, egy héttel, május 22-ig hosszabbította meg a Földművelésügyi Minisztérium. A beadási és a módosításra nyitva álló határidő megváltozása mellett több fontosabb módosításra is sor került.

A Közös Agrárpolitika rendszerében megjelenő új támogatási rendszer több nehézséget és nem várt fejleményt is eredményezett a hazai agrárium szereplői számára. A termelők a 2015. évben az új közvetlen támogatási rendszerben és megújult informatikai háttér alkalmazásával április 1-től tudták megkezdeni az egységes kérelmük benyújtását. A termelők előzetes, széleskörű szakmai tájékoztatása, és az informatikai rendszer megfelelő kialakítása ellenére az egységes kérelem beadási időszakának tapasztalatai azt jelzik, hogy a termelőknek sok esetben nehézséget okozott az új jogcímek értelmezése és a megreformált informatikai rendszer alkalmazása.

Az új rendszerre történő átállás számos más tagállamban is nehézséget okoz, ezért erről a tagállamok tájékoztatták az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosát. Ennek eredményeként a Közvetlen Támogatások Bizottsága 2015. április 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az egységes kérelmek beadásának hosszabbításáról szóló bizottsági rendelettervezetet. Így vált lehetővé, hogy Magyarország – a termelők érdekeire figyelemmel – a 2015. évi egységes kérelmek beadási határidejét módosította. Ezért a 2015. évi egységes kérelem benyújtására egy héttel később, május 15-e helyett 2015. május 22-ig volt lehetőség. Az egységes kérelem szankciómentes módosításra viszont – az eredetileg meghirdetettnél – két héttel több idő áll rendelkezésre. Így május 31-e helyett június 15-ig tudnak szankció nélkül változtatni a kérelmükön a termelők. Fontos hangsúlyozni, hogy a jelzett határidőig a szankciómentes módosítás lehetősége akkor is megilleti a termelőt, ha május 22-ét követően, a kérelem benyújtására vonatkozó szankciós időszakban adta be a kérelmét.

A támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező módosításra június 9-e helyett június 16-ig nyílik mód. Ez lényegében egy napos intervallumot jelent, hiszen június 15-ig szankciómentes módosításra van lehetőség. Fontos, hogy a szankciók esetében elkülönülnek a munka- és a naptári napok. A szankciós beadási, illetve módosítási időszak 25 naptári napra szól, de ennek az időszaknak csak a munkanapjaira kell a munkanaponkénti 1%-os büntetést felszámolni. Mivel az időszakban csak 16 munkanap található, így aki a június 16-án módosítja a kérelmét, a késedelmes benyújtás miatt legfeljebb összesen 16%-os büntetéssel kalkulálhat. A 2015. június 16-át követően benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerül.

Az MVH 2015. május 20-án adta közre a 70/2015 (V.20) MVH közleményét, mely a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 45/2015 (V.8.) MVH közlemény módosítását tartalmazza.

A korábbi közlemény módosítására azért volt szükség, mert a Minisztérium jogszabály módosításokat hajtott végre. Egyrészt az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 13.) FM rendelet, másrészt összesen 12 különböző jogcím esetében változást eredményező az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelet változott.

A tájékoztató több fontos részletszabályt is rögzít, melyek a határidőkkel valamint egyéb fontos részletszabályokkal kapcsolatosak.

Egyrészt szükséges kiemelni az egyes állatokra vonatkozó támogatási jogcímek esetében megjelent változásokat. Azon támogatási jogcímekre, melyek az egységes kérelem felületén, de nem annak részeként kerülnek benyújtásra (a termeléshez kötött anyajuhtartás, a termeléshez kötött anyatehéntartás, a termeléshez kötött hízottbika-tartás, a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatása) vonatkozik a késedelmes benyújtás vagy módosítás lehetősége. Azonban mivel e jogcímek nem részei (a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján) az egységes kérelemnek esetükben nem lehetséges szankciómentes időszakot meghirdetni. Így a jelzett négy termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a kérelem benyújtásra 2015. június 16. napjáig kerülhet sor, illetve a már benyújtott kérelem 2015. június 16. napjáig módosítható, igazolással kiegészíthető, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a felsorolt támogatási jogcímek illetve azokhoz kapcsolódó tételek tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. Az állattenyésztőknek ügyelni kell arra, hogy az átmeneti nemzeti támogatások keretében meghirdetett anyajuh- és anyatehéntartás támogatás az (5/2015. (II. 19.) FM rendelet 26. § alapján az) egységes kérelem eljárásrendje szerint módosítható, így 2015. június 15-ig szankciómentesen lehet a kérelmen változtatni. Így előfordulhat, hogy ugyanazon egyedre vonatkozóan, de két eltérő támogatási jogcímmel kapcsolatban megtett korrekció az egyik jogcím esetében fog, míg a másik esetében nem fog pénzügyi szankcióval társulni.

Ha már az állatokra vonatkozó szabályoknál járunk érdemes kihangsúlyozni két pontosítást is. A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatással kapcsolatban, a vonatkozó rendelet módosítása révén lehetővé vált a holtellés igazolása. Így amennyiben van olyan egyed, melynek első és egyetlen ellése holtellés volt, akkor a kérelemhez csatolni kell az MVH által rendszeresített, az állatorvos által kitöltött, K0800 számú „Állatorvosi igazolás holtellésről” megnevezésű nyomtatvány másolatát.

Ezen túl amennyiben olyan egyed után kíván a termelő termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás igényelni, amelynek nincs Magyarországon regisztrált (az ENAR nyilvántartásban szereplő) ellése, akkor a kérelemhez a külföldön megtörtént ellés tényét igazoló külföldi hatósági dokumentum másolatát is csatolni kell. 

Mivel a piaci, szervezési, finanszírozási és egyéb folyamatok több ipari zöldség (főleg csemegekukorica és zöldborsó) termesztő esetében nehézséget okozott a szükséges igazolások beszerzése, számukra fontos lehet az igazolásokra vonatkozó eljárásrend változása. Kizárólag az ipari zöldségnövények esetében ugyanis lehetőség van arra, hogy a minősített vetőmag használatának igazolását 2015. június 15-ét követően is benyújtsa a termelő, ha a vetőmag késedelmes szállítása igazolhatóan a termelő önhibáján kívüli okra vezethető vissza. Ebben az esetben a termelőnek a vetőmag szállítását követően öt munkanapon belül pótolnia kell a minősített vetőmag igazolását szolgáló dokumentumokat az egységes kérelem felületen. Ezzel együtt a termelőnek vis maior eljárás keretében igazolási kérelmet kell benyújtani az MVH-hoz, melyhez csatolni kell az ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak – a termelő részére történő – késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát (szállítólevél, átvételei elismervényt).

Általánosságban az egyes jogcímekkel kapcsolatos igazolásokra vonatkozóan szükséges figyelemmel lenni arra, hogy amennyiben a kötelező mellékletként benyújtandó dokumentum nem magyar nyelven kiállított okirat, abban az esetben be kell nyújtani a dokumentum hiteles magyar fordítását is.

Dr. Vásáry Miklós