MENÜ

Monitoring adatszolgáltatás

Oldalszám: 35
Dr. Weisz Miklós 2015.02.15.

A jelenleg hatályos rendelet szerint a tavalyihoz hasonlóan, február 17-től kezdődően március 19-ig teljesíthetik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek a monitoring adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás csak elektronikusan nyújtható be az MVH-hoz.

A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet szerint a meghatározott jogcímeken támogatást nyert ügyfelek kötelesek a jogszabályban előírt fenntartási, üzemeltetési, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 17. és március 19. között adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni.

A monitoring rendelet szerint az ügyfél köteles:

 • a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év február 17. és március 19. közötti időszakában a kiindulási állapotot tükröző általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira,
 • a művelet megvalósításának időszakában évente február 17. és március 19. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
 • a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő év február 17. és március 19. közötti időszakban a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és
 • jogszabályban előírt fenntartási, üzemeltetési, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 17. és március 19. között a fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

 

MVH adategyeztetés

Minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele a kötelező, évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH „Elektronikus ügyintézés” felületén.

Az elektronikus adatellenőrzés elvégzésére jogosult személyek:

 • Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti;
 • Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére;
 • Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor olyan meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt kell bejelenteni, akinek jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére.

A kötelezettség alól kivételt jelent ha:

 • január 1-jét követően kérelmezte az ügyfél a nyilvántartásba vételét;
 • január 1-jét követően már nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatot módosító kérelmet; vagy
 • január 1-jét követően már nyújtott be elektronikus úton „Nyilatkozat a nyilvántartási adatok ügyfél általi felülvizsgálatáról” elnevezésű nyomtatványt.

 

Képzések támogatása

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása szerint 2015. évben január 15-től február 13-ig, illetve június 1-től június 30-ig nyújthatók be elektronikusan, egyesített támogatási és kifizetési kérelmek az ÚMVP-hez kapcsolódó képzések tárgyában.

Az 1/2015. (I. 09.) számú MVH közlemény tartalmazza a 2015. január 15.–február 13. között beadható kérelmek feltételeit. Eszerint az 1. és 2. célterületre vonatkozóan a kérelmet a legkésőbb 2015. január 6-án lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában lehet most beadni.

Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez tartozó papír alapú mellékleteket postai úton kell benyújtani a kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban, tehát 2015. január 15.–február 13. között az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

Papír alapon kell beküldeni az MVH-nak:

 • az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát (az előlegszámlák és végszámlák esetében is), melye(ke)n az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „Eredetivel megegyező másolat” és azt alá kell írnia,
 • a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat ügyfél példányának másolatát, melyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „Eredetivel megegyező másolat” és azt alá kell írnia,
 • amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a képzésen részt vevő és az ügyfél között a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.

Erdőgazdálkodó ügyfél az egyesített támogatási és kifizetési kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda