MENÜ

Aktuális támogatások decemberben

Oldalszám: 5
Hegedûs Szilvia 2014.12.10.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók 2014. december 31-ig kötelesek nitrátjelentést készíteni és beküldeni azt az ügyfélkapun keresztül. A nitrátjelentés adatlapját a nebih.hu honlap elektronikus nyomtatványai menüpontból tudják letölteni a beküldésre kötelezettek.

Az MVH 178/2014. (XI.04.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a Területi Szaktanácsadási Központ által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után, az alábbi célterületeken:

a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;

b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;

c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások

Támogatható tevékenységnek a szaktanácsadási szerződésben szereplő, a támogatási rendelet 1. számú melléklete szerinti szolgáltatás minősül. Elszámolható kiadás a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítése során alkalmazott nettó rezsióradíj alapján számított szerződés szerinti összeg. Elszámolható költségnek az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett számlával, a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylattal és a szaktanácsadási napló kivonattal alátámasztott – a támogatási rendelet 1. számú mellékletében meghatározott – szaktanácsadási szolgáltatás díja minősül.

 

A támogatás mértéke

A támogatás mértékét a támogatási rendelet 4. §-a szabályozza. A támogatási összeg a szolgáltatási szerződés értéke alapján kerül meghatározásra. A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át. Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40.000 Ft-ot – erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20.000 Ft-ot – el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelő forint összeget.

 

A támogatás igénybevételének további feltételei

Támogatás a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti célterületekre – a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelésre és a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartására, továbbá a gazdálkodás összteljesítményének javítására – vehető igénybe az ügyfélre vonatkozóan.

Támogatás igénybevételének céljából egy ügyfél egy naptári év vonatkozásában csak egy TSzK-val köthet szerződést. Az ügyfél  2014-ben legfeljebb kettő – egy 2013. évi és egy 2014. évi szaktanácsadási szerződésre vonatkozóan – nyújthat be egyesített támogatási kifizetési kérelmet.

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az egyesített támogatási-kifizetési kérelem ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz 2014. november 15-étől december 15-ig.

 

Az MVH 176/2014. (XI.04.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs- és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

Jelen közlemény alapján november 15. és december 15. között kizárólag a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló, az 53/2014. (IV. 8.) számú MVH Közlemény alapján benyújtott egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban elszámolni kívánt további számlaösszesítők nyújthatók be.

Az 1. célterület, valamint a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott tevékenység esetén:

a) a terület-előkészítés;

b) a tápanyagfeltöltés;

c) a szaporítóanyag-beszerzés;

d) a telepítés;

e) a korszerűsítés megvalósításának időtartamáig a telepítési engedély szerinti ápolás az 1. melléklet H oszlopa szerinti mértékig;

f) a tápanyag-gazdálkodási tervhez szükséges talaj- és növényi analízis vizsgálat.

A 2. célterület esetében (az ültetvény rendelet 4. melléklete alapján):

a) a támrendszer, a művelésmód és a technológiai korszerűsítés;

b) a jégvédőháló tartására alkalmas támrendszer és jégvédőháló kiépítése és felszerelése, valamint jégkárelhárító berendezés; és

c) a kerítés kialakítása;

d) vagyonvédelmi berendezések beszerzése.

A 3. célterület esetében:

a) a támogatható öntözési rendszer kiépítése, beleértve csatornából történő vízkiemelés esetén a szivattyú, a vízgépészeti berendezések, az elektromos berendezések, az automatika, a nyomócső, a fittingek és a puffertározó, felszín alatti vízkitermelés esetén a kút, a vízgépészeti berendezések, az elektromos berendezések, az automatika, a nyomócső, a fittingek és a puffertározó;

aa) az egysoros vagy kétsoros csepegtető rendszer kiépítése;

ab) a mikroszórófejes öntözés;

ac) a csévélődobos mobil öntözőrendszer korona alatti szórófejjel;

ad) a párásító, színező öntözés, illetve fagyvédelmi öntözés;

b) a tápanyag-utánpótlási rendszer berendezéseinek kiépítése, fejlesztése. Az öntözőrendszerrel nem ellátott területeken ebbe beletartoznak a csövek, szivattyúk és a csapok.

Az MVH 174/2014. (X. 17.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről

A Vhr. 16. § (4) bekezdése alapján az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani. A kifizetési kérelem módosítására kizárólag a kifizetési kérelem benyújtási időszakán belül van lehetőség.

 

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Kifizetési kérelem a támogatási rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott időszakokban nyújtható be: 2014. november 1.–2015. január 31. valamint 2015. április 1.–2015. május 31. Egy ügyfél a megvalósítási időszak alatt területegységenként legfeljebb két kifizetési kérelmet nyújthat be.

A benyújtás helye: a támogatási határozatot kibocsátó regionális illetékességű MVH kirendeltség. A kifizetési kérelem az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványokon, postai úton nyújtható be.

A területek felméréséhez, az érintettekkel való egyeztetéshez köthető – a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján – gépjármű üzemanyag-felhasználás címén számlával igazolt üzemanyag-vásárlás és a saját gépjármű hivatali célú használata együttesen nem haladhatja meg az összes elszámolható dologi és személyi jellegű kiadások 30%-át.

A Natura 2000 fenntartási terv elkészítése során elszámolható dologi és személyi kiadásokat tételes bontásban a támogatási rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben a kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, melyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu