MENÜ

A Közös Agrárpolitika hatása a magyar agrárgazdaságra 2004–2013 között

Oldalszám: 61
2014.11.04.

Magyarország kedvező agrártermelési adottságokkal rendelkezik, ennek ellenére az agrárgazdasági potenciál kihasználtsága a ’80-as évektől kezdve folyamatosan csökkent. Hazánk mezőgazdasága az EU-csatlakozáskor sem volt elég felkészült, az uniós tagságot követően pedig az ágazat éppen olyan mértékben gabonacentrikus, mint korábban, üzemszerkezete duális, az állattenyésztés helyzete továbbra is igen rossz, ami strukturális problémákat okoz. A mezőgazdaság részaránya nem emelkedett a várt mértékben a foglalkoztatásban, a beruházásokban, a bruttó hozzáadott érték előállításához való hozzájárulása erősen volatilis, az élelmiszeripar kritikus helyzetbe került. Mindezek mögött az alacsony hatékonyság, a gyenge innováció, a termékpályákon belüli koordinációs problémák, valamint az EU-s és nemzeti közgazdasági és jogi szabályozás (köztük a támogatás) transzmissziós veszteségei állnak. Az elmúlt két-három évben a gazdasági lehetőségek a mezőgazdasági termékek áremelkedésének, az uniós támogatási rendszernek, valamint a több mint 20 éve stabil üzemszerkezetnek köszönhetően azonban kedvezőek voltak.

A mezőgazdasági ágazatunkat az unió keretein belül kellett pozícionálni, melynek sikerességét nehéz megítélni. Megállapítható, hogy az EU-25 tagországok alapáron számított mezőgazdasági kibocsátása 2011–2013 átlagában 20,7%-kal haladta meg 2004–2006 évek átlagát. A magyar mezőgazdaság kibocsátása a vizsgált időszakban ennél 2%-kal nagyobb ütemben, 22,7%-kal növekedett. 
Ez ugyan nem volt olyan erőteljes változás, hogy a megoszlási adatokból is kitűnjön, de mindenképpen azt mutatja, hogy hazánk mezőgazdasága kissé erősödött a többi tagország átlagához viszonyítva. Mindezek ellenére figyelmet érdemel, hogy a tagországok többségében markánsabb volt az ágazat kibocsátásának bővülése, mint Magyarországon.

A magyar mezőgazdaság jövedelmezősége 2003 óta – a 2009-es visszaesést nem számítva – folyamatosan emelkedik. A növekedés 2003–2008 között viszonylag egyenletes volt, a pénzügyi válság utáni visszaesést egy nagyon gyors jövedelem-korrekció és kiugró emelkedés követte. A jelentősen javuló jövedelemviszonyok okai között szerepel a közvetlen termelői támogatások mértéke, a nemzeti kiegészítő támogatások, és az euro/forint árfolyam. 2003–2012 között a támogatások viszonylag egyenletesen emelkedtek. Az állattenyésztő gazdaságok helyzete azonban rendkívül kedvezőtlennek értékelhető, mivel jelentős részük feladta a termelést a csatlakozás óta, vagy az állattenyésztési ágazatát felszámolta, közel 4000 árutermelő állattenyésztő gazdaság megszűnt. Legnagyobb mértékben a sertéstartó üzemeket számolták fel, számuk a harmadára csökkent. A tejtermelők száma is számottevően mérséklődött, a juh-, kecske- és baromfitartó gazdaságok száma ugyanakkor stagnált. Magyarországon a kiemelkedő jövedelemnövekedés egyik fontos eleme, hogy a legrosszabb jövedelmezőséggel rendelkező állattartók évről évre a statisztikákból kihullnak. Az elmúlt 10 évben a növénytermesztők kiemelkedő jövedelmezőséggel termeltek. 2004-től a növénytermesztőkhöz képest a tejtermelők átlagos jövedelmezősége csupán 55 százalék, a gyümölcstermesztőké 49 százalék, a sertéstartóké 17 százalék, a baromfitartóké 11 százalék. A baromfitartóknál a jövedelmezőség a legalacsonyabb, de ugyanakkor stabil, mivel a gyorsan változó piaci viszonyokhoz ők tudnak a leggyorsabban alkalmazkodni, ezért számuk nem változott jelentősen.

A KAP a beruházási támogatásokkal szemben előnyben részesíti a jövedelem növekedésére közvetlenül ható támogatásokat. A gazdálkodók nemcsak a pótló beruházásokat hajtották végre, hanem technikai-, technológiai fejlesztések is történtek, ugyanakkor az eltérő termelési szerkezet, a méretből adódó finanszírozási lehetőségek különbözősége, a rendelkezésre álló szakértelem miatt a társas és egyéni vállalkozások között markáns differencia alakult ki, mely a jövedelmezőségben is megjelent. Ugyanakkor a mezőgazdaságban a beruházásokat nem a jövedelem-várakozások befolyásolják, melyre példa, hogy a beruházási volumen a válság közepén volt a legmagasabb. Az ellentmondásos jelenség oka, hogy a mezőgazdasági beruházások szinte teljes mértékben támogatás vezéreltek, a mezőgazdasági üzemek a kiírt támogatási jogcímekhez igazítják befektetéseiket.

Az élelmezés-, energia- és környezetbiztonság hármas prioritása által meghatározott erőtérben a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és élelmiszerkereskedelem problémái legalább annyira horizontális, mint specifikus jellegűek. A világ élelmiszerpiacain az elmúlt 6–8 évben megfigyelhető trendek – árrobbanás, erős árvolatilitás –, a KAP uniós üzenetei, valamint a termelés hazai versenyképessége együttesen hatottak az agrártermelés szerkezetére. A mezőgazdasági ágazatok pozícióalakulásában az elmúlt évtizedben nem a KAP-hatások voltak meghatározók, sokkal nagyobb szerepet játszottak a globális piaci hatások, illetve a termeléshatékonysági gondjaink. 
Az élelmiszeripar az EU-csatlakozást követően, a KAP keretei közt a korábbi évekénél nehezebb helyzetbe került, fokozatosan vesztett a dinamizmusából, nehezítette a támogatási lehetőségek beszűkülése is. A KAP a mezőgazdasági termelés szabályozásának és támogatásának lehetőségeivel foglalkozik, az élelmiszeripart – az élelmiszerkereskedelemmel együtt – a versenyszféra részének tekinti, így azt kiemelten nem támogatja, csupán a vidékfejlesztési támogatások részeként adódik eseti lehetőség kisebb élelmiszeripari pályázatos támogatások odaítélésére.

Az uniós csatlakozás összességében kedvezően hatott a gazdálkodók támogatottságára, 2004–2013 között az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege jelentősen emelkedett és egyre nagyobb hányadukat finanszírozzák közösségi források.

Forrás: AKI tanulmányok, AKI Agrárpiaci Kutatások osztályának számításai