MENÜ

Aktuális támogatások októberben

Oldalszám: 5
Hegedûs Szilvia 2014.10.06.

Az októberi hónapban az agrár-környezetgazdálkodásban résztvevő gazdálkodóknak el kell kezdeniük a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplójuk elküldésének előkészítését. 

Az MVH 139/2014. (IX. 19.) számú közleménye – A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2014. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Kifizetést a támogatási rendelet alapján az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó (támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó) támogatási határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetnek.

A 2013. és a 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések kapcsán kizárólag egyesített támogatási-kifizetési kérelem nyújtható be.

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet 2014. október 1–31. közötti gyűjtési időszakot követően, 2014. november 1–15-ig lehet benyújtani. Mivel 2014. november 15. napja munkaszüneti nap, így a TSZK a kérelmet legkorábban 2014. november 1-jén, legkésőbb 2014. november 17-én adhatja postára.

A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerződést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban. 
A TSZK a vele szerződésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be.

A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

a) kérelem benyújtása a NAKVI elektronikus rendszerének alkalmazása esetén

A szolgáltatás teljesítését igazoló napló és a kifizetési kérelem a NAKVI honlapján elektronikusan feltölthető és kinyomtatható.

A TSZK a NAKVI felületén található űrlap kitöltésével készíti el a teljesítést igazoló naplót és a kifizetési kérelmet oly módon, hogy az űrlap kitöltésével és az adatok jóváhagyásával a rendszer által – nyomtatható formában – előállításra kerül a teljesítést igazoló naplókivonat, illetve a kifizetési kérelem. Az így előállt kifizetési kérelmet és a teljesítést igazoló naplókivonatot az ügyfélnek alá kell írnia. A teljesítést igazoló naplókivonatot a tanácsadónak is el kell látnia aláírásával.

A kifizetési kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani:

 • Kifizetési kérelem (D0508-09) (elektronikus felületről nyomtatott formában)
 • Kifizetési kérelemösszesítő (elektronikus felületről nyomtatott formában) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSZK által, az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat ügyfél példányának másolati példányát (eredeti/1. példány másolata), melyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, illetve (eredeti, cégszerű) aláírásával kell ellátnia;
 • Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata, melyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, illetve (eredeti, cégszerű) aláírásával kell ellátnia;
 • Az ügyfél és a szaktanácsadó által aláírt teljesítést igazoló napló kivonatának másolata;
 • Módosítás esetén a Módosító kérelem formanyomtatvány (D0501-01) és a szerződésmódosítás másolata.

b) kérelem benyújtása papír alapú okmánykitöltés esetén

Felhívjuk a figyelmét, hogy a NAKVI honlapján kitölthető kifizetési kérelem benyújtását kell alkalmazni, csak abban az esetben használják a www.mvh.gov.hu honlapról letölthető – jelen közleményhez mellékelt – Kifizetési kérelem formanyomtatványt, amennyiben technikai okok következtében a NAKVI honlapján nem megoldható megfelelő időn belül a kifizetési kérelem kitöltése és nyomtatása.

A kifizetési kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani:

 • Kifizetési kérelem (D0508-10);
 • Az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSZK által, az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat ügyfél példányának másolati példányát (eredeti/1. példány másolata), melyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, illetve aláírásával kell ellátnia;
 • Pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolata, melyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, illetve (eredeti, cégszerű) aláírásával kell ellátnia;
 • Az ügyfél és a szaktanácsadó által aláírt teljesítést igazoló napló kivonatának másolata;
 • A TSZK által készített összesítőt a benyújtott kifizetési kérelmekről, amely tartalmazza a TSZK azonosító adatait, a benyújtott kifizetési kérelmekhez kapcsolódó szerződések számát, és a szerződött ügyfelek ügyfél-azonosító számát;
 • Módosítás esetén a Módosító kérelem formanyomtatvány (D0501-01) és a szerződésmódosítás másolata.

Az adott időszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló bizonylat(ok) ügyfél példányán (eredeti példány) fel kell tüntetni a következőket:

 • Az igénybe vett szolgáltatásoknak a támogatási rendelet 1. számú melléklete szerinti azonosító kódját;
 • A támogatási határozat azonosító számát (iratazonosító), valamint azt a szöveget, hogy a bizonylat „Támogatás elszámolására benyújtásra került”.

Az MVH 128/2014. (VIII. 28.) számú közleménye – A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről szóló 144/2012. (IX. 12.) számú MVH Közlemény módosításáról

Módosuló rendelkezések

A 144/2012. (IX. 12.) számú MVH Közleménynek a támogatási kérelem benyújtási módjáról szóló II. pontja helyébe a következő szöveg lép: A szárított takarmány előállítók csekély összegű támogatására vonatkozó kérelmet a jelen közlemény 1. mellékletében szereplő, K0370-03 iratkódú Támogatási Kérelem nyomtatványon kell postai úton benyújtani az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságára (1476 Budapest, Postafiók 407.), tárgyév október 1. és október 31. között.

Mellékletek

1. K0370-03 Támogatási Kérelem nyomtatvány; 2. Kitöltési Útmutató a K0370-03 nyomtatványhoz.

Az MVH 137/2014. (IX. 15.) számú közleménye – A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. 
A kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül kell benyújtani.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: 
D1050-01 Kifizetési kérelem 90% – Főlap.

A kifizetési kérelem kötelezően csatolandó melléklete: D0074-06 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről.

A tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható: D0068-05 Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása.

 

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu

Hegedűs Szilvia