MENÜ

A szaktanácsadó válaszol szeptemberben

Oldalszám: 11
2014.09.04.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai 
országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, 
amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják 
olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Földhaszonbérlet esetén egy állattartó telepet üzemeltető gazdálkodó az előhaszonbérleti sorrendben előrébb áll-e az osztatlan közös föld tulajdonostársánál? Igaz-e ez földvásárlás kapcsán is?

Haszonbérlet esetében a helyben lakó vagy helybeli illetőségű állattartó telepet üzemeltető megelőzi a tulajdonostársat az előhaszonbérleti sorrendben, amennyiben rendelkezik az előhaszonbérleti joghoz szükséges elegendő állategységgel (0,5 ÁE/ha).

Vásárlás esetén azonban a tulajdonostárs előzi meg a helyben lakó állattartó telepet üzemeltető földművest.

 

Vásároltam egy termőföldet, melyre a korábbi tulajdonos egyik közeli hozzátartozójának szívességi földhasználati joga van. Ő elzárkózik ezen jog megszüntetésétől. Megszüntethetem-e az ő szívességi földhasználati jogát azon az alapon, hogy tulajdonosváltás történt?

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza erre az esetre:

A szívességi földhasználat megszűnik (…) határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződő felek közötti közeli hozzátartozói viszony bármilyen okból történő megszűnésével, e tényhelyzet beálltát követő 30. napon.

Ezen rendelkezés szerint, mivel új tulajdonosa lett a területnek, és ezáltal az új bérbe adó (vagyis a szívességi földhasználatba adó) és a bérlő (vagyis a szívességi földhasználat alapján a földet eddig használó) közötti közeli hozzátartozói viszony megszűnt, ezért a szívességi földhasználat „automatikusan” megszűnt a tényhelyzet beálltát követő 30. napon.

Tehát az illető jogtalanul használja a földet a továbbiakban.

A fenti jogszabályra hivatkozva kérni kell az illetékes földhivataltól a szívességi földhasználat törlését.

  

Egy 2014. március 28-án kelt termőföld adásvételi szerződésbe léptem be 2014. május 28-án elővásárlói jogosultként. A földműves regisztrációm beadása 2014. április 28-án történt, nyilvántartásba vétele pedig 2014. május 27-én. Tehát az én szerződésbe lépésem (elfogadó nyilatkozatom megtétele) időpontjában már regisztrálva voltam, de az eredeti szerződés keltekor még nem. Elutasíthatják-e emiatt a földhivatali tulajdonosi bejegyzést?

Ön a kifüggesztett szerződésre vonatkozó elfogadó jognyilatkozatát május 28-án tette meg (a nyilatkozati dátum számít), amikor a vásárlási jogosultság ezen feltétele (földműves nyilvántartásba vétel) már fennállt, tehát jogszerűen gyakorolta elővásárlási jogát (természetesen, ha minden más feltételnek is megfelelt). Emiatt nem utasíthatják el a földhivatali tulajdonosi bejegyzést.

 

Az egységes területalapú támogatásnál mekkora mértékű támogatás-elvonás várható a jövő évtől?

A kormány a közelmúltban bejelentette a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusra vonatkozó, az egységes területalapú támogatás (SAPS) kifizetésével, illetve annak üzemméret szerinti korlátozásával kapcsolatos döntését. A megállapított fő szabályok a következők:

 • 1037 hektáros birtokméretig nincs elvonás, azaz mind az 1037 hektárra kifizetik a SAPS 100%-át (amennyiben a jogosultság fennáll).
 • Az ennél nagyobb területen gazdálkodó termelőknek 2015-től a következő elvonásokkal kell számolniuk:
 • 1037 hektárnyi területig esetükben sincs megvonás,
 • az 1037 és 1200 ha közötti területre vonatkozó SAPS összegéből 5%-ot vonnak el, tehát az ezen értékek közé eső hektárokra a SAPS 95%-a kerül kifizetésre,
 • az 1200 ha feletti területrészre vonatkozóan 100%-os az elvonás, azaz arra már nem jár SAPS.

Az elvonás nem lesz csökkenthető sem foglalkoztatási, sem más járulékokkal, költségekkel.

Fontos továbbá, hogy 2015-től az egységes területalapú támogatás két részből fog összeadódni: a teljes támogatás mintegy 70%-át az ún. alaptámogatás teszi majd ki, melyen felül kb. 30%-nyi ún. zöldítési pénzt fizetnek (amennyiben fennáll minden jogosultsági feltétel). A SAPS-elvonás csak az alaptámogatást érinti, vagyis a zöldítési rész 1200 ha felett is járhat.

 

Honnan értesülhetek mező- és erdőgazdálkodási területek árveréséről, és hogyan vehetek részt rajtuk?

A jelenleg hatályos, új szabályozás szerint az árverést a föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága árverési hirdetménnyel tűzi ki. Az árverést a föld fekvése szerinti járási hivatal hivatali helyiségében kell megtartani.

Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni

 • az igazgatóság hirdetőtábláján,
 • a föld fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtábláján,
 • a járási földhivatal hirdetőtábláján és
 • a végrehajtást foganatosító bíróság hirdetőtábláján.

Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 30 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a hirdetőtáblán kifüggesztve tartani és a kormányhivatal internetes honlapján elérhetővé tenni. Tehát az árverésekről a fenti helyeken és módokon lehet értesülni.

A földre az árverezhet, aki:

 • előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál letétbe helyezte,
 • a licitdíjat megfizette,
 • a tulajdonszerzési képességét bizonyító hatósági bizonyítványt (tehát ennek beszerzése is szükséges, melyet a megyei földhivatal állít ki), valamint a vonatkozó nyilatkozatait (pl. a földet maga használná, azt más célra nem hasznosítja, nincs földhasználati díjtartozása stb.) beadja.

A licitdíj összege a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10 000 Ft.

euroeco

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!