MENÜ

Aktuális támogatások szeptemberben

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.09.08.

Az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodóknak az integrált ültetvény esetén levélanalízist, valamint a talajminták vételezését és vizsgálatát kell megtenniük. A 2014-2015. gazdálkodási év tápanyag-gazdálkodási tervét 2014. év szeptember 30-ig kell elkészíteni az agrárkörnyezet-gazdálkodóknak.

Az MVH 127/2014. (VIII.21.) számú közleménye – Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések jogcím keretében nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól és az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.

A támogatás jellege, célterületei

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ÚMVP Képző Szervezet által a támogatási rendelet alapján megvalósított, a VM által előírt képzési programoknak megfelelő, felnőttképzési szerződésbe foglalt támogatott képzésekre, az alábbi célterületeken:

   a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére a támogatási rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

   b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a támogatási rendelet 6. számú mellékletében felsorolt kötelező képzés keretében (a továbbiakban: 2. célterület):

      ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

      bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

      bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

      bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

      be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

      bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

      bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Az 1. és 2. célterületre vonatkozóan a kérelmet a legkésőbb 2014. augusztus 19-én lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában 2014. szeptember 1 – szeptember 30. között lehet benyújtani elektronikus űrlapon, tehát a kérelmét legkorábban 2014. szeptember 1-jén, legkésőbb 2014. szeptember 30-án adhatja be elektronikus úton az MVH-hoz. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem kizárólag a www.mvh.gov.hu honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen (http://e-kerelem.mvh.gov.hu) tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti.

Az ügyfél az elektronikus úton benyújtott kérelméhez tartozó papír alapú mellékleteket (V. fejezet) írott formában, postai úton nyújthatja be a kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban, tehát 2014. szeptember 1–30. között az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

Az MVH 125/2014. (VIII. 15.) számú közleménye – A 2014/2015. borpiaci évben a borászati melléktermékek begyűjtéséhez alkalmazandó költségtérítési összegekről

Beszállítási költségtérítés

Az agrárpolitikáért felelős miniszter a 2014/2015. borpiaci évre az alábbi költségtérítési összegeket hagyta jóvá azon borászati melléktermékekre, amelyeket a kötelezettek maguk szállítanak be olyan lepárlóüzembe, amely a borászati melléktermékek lepárlásához közösségi támogatást kíván igénybe venni:

   a) Fuvarköltség:

 7.1.aktuális tám

A fuvarköltség térítése a beszállított melléktermék tömegétől és a szállítási távolságtól függően történik. A kifizetés forintban, a tonna-kilométeres díjmutató alapján történik, amely összegek az útdíj összegét nem tartalmazzák.

   b) Rakodási költség: A szőlőtörköly rakodási díj térítése: 500 Ft/tonna.

Az MVH 126/2014. (VIII.19.) számú közleménye – A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2014. évi kifizetési kérelem benyújtásáról

A támogatási rendelet 1. mellékletében felsorolt növényfajok és fajták, valamint azok vad- és rokon fajai és fajtái megőrzése, felszaporítása, és a mezőgazdaság területén hasznos és káros tevékenységet végző mikroorganizmusok megőrzése.

A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet 2014. szeptember 1. és szeptember 30. között lehet postai úton benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez, az alábbi címre:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1095 Budapest Soroksári út 22-24. Közvetlen Támogatások Igazgatósága, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Támogatások Osztály.

A kérelem Főlapját a támogatási rendeletben meghatározottak szerint, papír alapon, postai úton kell benyújtani. A Főlapon jelölni szükséges, hogy a kifizetési kérelem benyújtása a támogatási határozatban jóváhagyott tételek mindegyikére, vagy csak annak egy részére történik.

Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtása nem a támogatási határozatban jóváhagyott tételek mindegyikére történik, azon tételeket, amelyekre az ügyfél nem kér támogatást, az Eltérésbetétlapon szükséges feltüntetni. 
Eltérésbetétlap kitöltése esetén azt szintén papíralapon a kérelem Főlapjával együtt postai úton kell benyújtani. Az Eltérésbetétlap azon támogatott tételek feltüntetésére szolgál, amelyek mintaszáma a támogatási időszak alatt (kipusztulás, vis maior esemény bekövetkezése, tételvisszavonás miatt) lecsökkent a jogszabályban előírt minimális mintadarabszám alá, a támogatható mennyiséget már nem éri el.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a támogatási rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2013. évben Eltérésbetétlapon jelölt tételek esetében

      a) a tételek sikeres pótlásáról az MVH 64/2013. (IV. 05.) Közleménye szerint nyilatkozni szükséges a Pótlás betétlap kitöltésével és annak kifizetési kérelemhez való csatolásával, illetve

      b) a tételek 2014. évi Eltérésbetétlapon történő újra szerepeltetése a tétel pótlási kötelezettségének nem teljesítését, egyúttal a tétel visszavonttá minősítését jelenti, tehát e tételek vonatkozásában a további évekre támogatás nem állapítható meg.

A határidő elmulasztása jogvesztő. Egy kérelmező csak egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Amennyiben a támogatásra jogosult ebben az évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy erre az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, viszont a kérelmezőnek a támogatási rendeletben foglalt kötelezettségei ebben az évben is fennállnak, amelyek betartása helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálható.

www.mvh.gov.hu, www.nak.hu

Hegedűs Szilvia