MENÜ

A szaktanácsadó válaszol Júliusban

Oldalszám: 11
2014.07.02.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Az új szabályozás szerint önkormányzat vásárolhat-e termőföldet?

Igen, az alábbi esetben. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint a föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára szerezheti meg.

Ekkor kifüggesztésre sincs szükség, mivel ugyanezen törvény szerint az e célból történő adásvétel esetén elővásárlási jog nem áll fenn.

Az új földtörvény szerint nem minősül a használat átengedésének, ha a vevő a föld használatát földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági társas vállalkozás javára engedi át. Az átengedés formáját szeretnénk értelmezni. Ez az átengedés történhet bérleti szerződés keretében? Ha igen, akkor a bérleti díj összege eltérhet-e az egyéb bérbe adóknak juttatott bérleti díj összegétől?

Ez a rendelkezés (mivel nincs további, részletes előírás) az átengedés minden földtörvény szerinti formájára vonatkozik, így egy esetleges bérleti szerződésre is.

A bérleti díj összegére nem vonatkozik korlátozó rendelkezés.

Fontos továbbá, hogy csak az alábbi esetre vonatkozóan nem minősül ezen eset a használat átengedésének:

A (föld)tulajdonszerzési jogosultság feltétele, hogy a szerző fél a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja.

Tehát, ha a cégtulajdonos vagy közeli hozzátartozója földet vesz, akkor nem sérti meg a földhasználat át nem engedésére vonatkozó nyilatkozatát azzal, ha a saját cégének adja bérbe az újonnan szerzett földet.

Ezen bérbeadási esetben emellett előhaszonbérleti jog sem áll fenn (azaz nincs szükség kifüggesztésre), illetve nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása sem (erről a szerv kérelemre igazolást állít ki).

A földtulajdonos (mint haszonbérbe adó) köteles-e elfogadni az előhaszonbérleti joggal élő termelőszövetkezet ajánlatát, amennyiben velem (mint új haszonbérlő) szeretne szerződést kötni a számára kedvezőbb ajánlat miatt?

Amennyiben a haszonbérleti szerződés kifüggesztésre került, és arra elfogadó nyilatkozatot tesz egy olyan előhaszonbérletre jogosult, aki az előhaszonbérleti sorrendben előrébb áll, mint az eredetileg szerződni kívánó, akkor a bérbe adó már nem állhat el a szerződéskötéstől. Az előhaszonbérleti sorrendben előrébb állóval kell megkötnie, azaz véglegesítenie a szerződést.

Ha a szövetkezet előrébb áll Önnél a sorrendben (pl. a szövetkezet állattartó, Ön pedig nem), akkor a szövetkezet bérelheti a földet (de csak, ha előrébb van a sorrendben), még akkor is, ha eredetileg az Önnel kötött szerződést függesztették ki az önkormányzatnál, és a tulajdonos nem léphet vissza a szövetkezettel történő szerződéskötéstől.

Kedvezőbb ajánlatot azonban senki nem adhat, mivel minden jelentkezőnek a kifüggesztett szerződés tartalmát (így az árat is) kell elfogadnia, csak aszerint tehet elfogadó nyilatkozatot. (Tehát nem ajánlhat valaki pl. magasabb árat, mint egy árverésen.)

Ezek természetesen nem csak szövetkezetekre, hanem mindenkire vonatkoznak.

Mikortól kell elektronikus úton beküldeni az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos kárbejelentéseket, valamint a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmet?

2014. november 1-jétől az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos kárbejelentéseket, valamint a kárenyhítő juttatás megállapítása iránti kérelmet elektronikus úton kell beküldeni.

Legkésőbb meddig lehet igényelni a 2014. évi termeléshez kötött anyatehéntartási támogatást?

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton, 2014. június 1. és július 31. napja között.

A 2014. július 31. napja után beküldött kérelmek esetén a támogatás összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.

25 naptári napon túli késedelmes beadás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, a késedelmes benyújtáshoz kapcsolódóan vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetőség.

Részt veszek az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programban. Meddig teljesíthetem az AKG-s képzésen történő kötelező részvételt?

A programban részt vevő termelők az AKG támogatási időszaka alatt két alkalommal is kötelesek vonatkozó AKG-s képzésen részt venni.

Az első képzési időszak a támogatási időszak első és második gazdálkodási évét, a második képzési időszak a támogatási időszak harmadik, negyedik és ötödik gazdálkodási évét foglalja magába. Mindkét képzési időszakban egy-egy képzésen kellett/kell részt venni.

Az első időszak már véget ért, de a második esetében még továbbra is van lehetőség ezen kötelezettség teljesítésére.

Azon AKG-s gazdálkodók, akik a második időszakban még nem vettek részt AKG-s képzésen, azt legkésőbb az ötödik AKG-s gazdálkodási év végéig (2014. augusztus 31.) tehetik meg.

A képzésen a támogatásra jogosultnak kell részt vennie.

Amennyiben a támogatásra jogosult nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. Családi gazdaság esetében a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának kell teljesítenie ezen kötelezettséget.

A képzések teljesítéséhez díjtámogatás is igényelhető.

euroeco

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címre, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél a levél tárgyában tüntessék fel az “Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!