MENÜ

De minimis támogatások változásai

Oldalszám: 42-43
Dr. Weisz Miklós 2014.06.05.

Az ún. csekély összegű (de minimis) támogatásokkal kapcsolatban fontos változásokra hívjuk fel a figyelmet. Aki a jövőben de minimis kategóriás támogatást (pl. képzés, bemutató üzemek, egyes erdészeti jogcímek, kamattámogatás…) szeretne igényelni, annak különösen fontos a tájékoztatók megismerése. (Forrás: VM, MVH)

Az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatások megújult szabályainak a magyar jogrendszerbe történő átültetése érdekében a VM módosította az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletet, és ezzel párhuzamosan az általános illetve mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó tárcarendeleteket is.

Az új szabályozás fontosabb elemei:

   a) az egyéni három éves mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 7 500 euróról 15 000 euróra nő;

  b) a támogatási keretet az azonos irányítás alá eső vállalkozásokra együttesen kell alkalmazni („egy és ugyanazon vállalkozás”);

  c) a mezőgazdasági országos három éves csekély összegű támogatási keret is jelentősen emelkedik;

  d) a csekély összegű támogatást igénylő által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege nem haladhatja meg a 200 000 euró/3 évet;

  e) a csekély összegű támogatások esetén nem minősül kizáró oknak, ha egy vállalkozás nehéz helyzetben lévőnek minősül.

A kedvezményezetteknek az általános vagy mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylésekor a továbbiakban az alábbi új feltételekre is figyelemmel kell lenniük:

 

Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség fennállásáról szóló nyilatkozat

A kedvezményezettnek az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség fennállásáról, illetve az érintettség hiányáról a mezőgazdasági- vagy általános csekély összegű támogatás első igénylésekor kell nyilatkoznia. Fontos, hogy a kedvezményezettnek az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség fennállásáról szóló nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtennie, amennyiben a vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás a tárgyévben vagy azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást vett igénybe.

„Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

a)   valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó részesedés),

b)  valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően,

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

A fentiekben felsorolt kapcsolati formák bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozások is „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülnek.

Támogatás szempontjából vállalkozásnak minősül:

  1. jogi személyek (egyesület, gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt.), szövetkezet, egyesülés, alapítvány;
  2. természetes személyek (mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó, egyéni cég, családi gazdálkodó, családi gazdaság tagja, egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű támogatásra jogosult természetes személy.
  3.  

Csekély összegű támogatások nyilvántartásának alapja

Az agrár állami támogatásnak minősülő, csekély összegű támogatás formában nyújtott támogatásokról az MVH nyilvántartást vezet. Ezt a nyilvántartást az MVH a továbbiakban – a korábbi önálló jogalany/kedvezményezetti szint helyett – „egy és ugyanazon vállalkozásonként” vezeti, és a csekély összegű támogatási rendeletek szerint nyújtható egyéni keretösszegeket – a kedvezményezettek vonatkozásában – „egy és ugyanazon vállalkozás” szinten állapítja meg.

 

Átalakulás esetén alkalmazandó eljárás

A jogutód kedvezményezett az átalakulás (egyesülés, szétválás) tényéről az átalakulást követően, a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor nyújt tájékoztatást az MVH részére.

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

 

Üzleti év megváltozására vonatkozó tájékoztatás

A kedvezményezett a csekély összegű támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor köteles tájékoztatni az MVH-t, amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át.

 

Nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezménye

Amennyiben az ügyfél egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül és az erről szóló nyilatkozat megtételét, illetve az ehhez kapcsolódó változás-bejelentést, vagy az alkalmazott üzleti évre vonatkozó tájékoztatást elmulasztja, az a csekély összegű támogatásból történő kizárást, azaz az adott kérelem elutasítását eredményezi.

 

43támogatás
Csekély összegű egyéni 
támogatási keret ellenőrzése

A csekély összegű támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatást nyújtó még a támogatás odaítélése előtt megbizonyosodik arról, hogy a kedvezményezett mekkora, a támogatás igénybevételéhez szükséges szabad csekély összegű kerettel rendelkezik.

Mivel Magyarország az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan nem rendelkezik központi nyilvántartással, ezért a támogatás nyújtónak be kell kérnie az általános csekély összegű támogatási rendelet hatálya alá tartozó agrár állami támogatást igénylő kedvezményezett nyilatkozatát az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett általános csekély összegű támogatás nagyságáról.

Mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások esetében a csekély összegű támogatás nagyságáról szóló nyilatkozatnak az MVH által a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatásokról vezetett központi nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek. Mindezek alapján mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatásokra vonatkozóan a kedvezményezettnek nem kell nyilatkozatot tennie a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások nagyságáról, de a támogatást nyújtónak mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások odaítélése előtt – a kedvezményezett rendelkezésére álló szabad egyéni mezőgazdasági és halászati csekély összegű keretösszegének ellenőrzése céljából – megkereséssel kell élnie az MVH felé.

 

Továbbra is alkalmazandó támogatási feltételek

Csekély összegű támogatás továbbra is csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatási tervezet kifejezett utalást tartalmaz az uniós jogalapra, annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre valamint meghatározza a támogatás pontos összegét bruttó támogatástartalomban kifejezve.

A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.

A témáról további részletes tájékoztató olvasható a Vidékfejlesztési Értesítő LXIV. évfolyam 2. és 3. számában.

 

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda