MENÜ

Jogi tudnivalók Júniusban

Oldalszám: 10-11
Dr. Bacskai Edina 2014.06.05.

2014. május 15. napján lejárt a fiatal gazdák számára megnyitott újabb pályázati lehetőség. Az elkövetkezendő hónapokban ki fog derülni, hogy a kérelmezők közül kinek a kérelme haladja meg azt a ponthatárt, ami felett nyertes pályázattal fog rendelkezni. Azonban nem elég a támogatást elnyerni, azt szabályszerűen fel kell használni és az előírásoknak eleget tenni. Mivel az elmúlt években számos olyan üggyel találkoztam, ahol a nyertes kérelmezőktől a támogatás egésze vagy egy része vissza lett követelve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által, így ismertetni szeretném, hogy a jelenleg hatályos jogszabály szerint, milyen elvárásoknak kell eleget tenni.

A támogatásra jogosult ügyfél a támogatási kérelmének helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül köteles az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon, postai úton a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz. A kifizetési kérelemhez kell majd mellékelni:

  • az egyéni vállalkozói tevékenységről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely tartalmazza a főtevékenység kezdeti dátumát;
  • a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen az elismert termelői csoport vagy zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet az ügyfél tagságának meglétét igazolja.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására a jogszabályban előírtak teljesítését követően, legkorábban 2016. június 1. és 30. között, majd ezt követően évente június 1. és 30. között megnyíló kifizetési időszakban lesz lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig lehet benyújtani.

A vállalások egészben vagy részben történő elmaradása esetén számos jogkövetkezménnyel lehet számolni.

Az egész támogatás veszélybe kerülhet, azaz a támogatási jogosultság megszűnik, és az igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, azt vissza kell fizetni az alábbi esetekben:

a) Ha az MVH az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a támogatásra jogosult a gazdaságot nem személyesen vezeti; a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként nem folytatja, a gazdálkodási naplót a teljes működtetési időszak alatt nem vezeti.

b) Ha a 34/2014. (IV. 4) VM-rendelet „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok része alapján a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan adatot szolgáltatott.

c) Ha a kérelmező vállalta a támogatási kérelmében, hogy a működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, és ezt nem teljesíti.

d) Ha a kérelmező vállalta a támogatási kérelmében, hogy életvitelszerűen tanyára vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik legkésőbb a működtetési időszak első évének végéig és ezt a teljes működtetési időszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti.

e) Ha a kérelmező vállalta a támogatási kérelmében, hogy életvitelszerűen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fő alatti lakosságszámú településen él a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában és ezt fenntartja a működtetési időszak végéig, de ezt nem teljesíti.

A támogatás egy része kerülhet veszélybe az alábbi esetekben (a teljesség igénye nélkül):

A támogatásra jogosult az érintett év vonatkozásában köteles az elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni, ha

a) gazdaságának üzemmérete a működtetési időszak első három évében az üzleti tervben az adott évre vállalt EUME-mérettől 20%-ot meghaladóan marad el;

b) gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követően a jogerős támogatási határozatban a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME-mérettől 20%-ot meghaladó mértékben marad el; vagy

c) az ügyfél pénzügyi tervében a működtetési időszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel 25%-ot meghaladó mértékben marad el.

A kérelmező köteles a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni, ha nem teljesül az a feltétel, hogy

a) a támogatási kérelemben vállalásra került méhcsaládok beállítása is és azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végére nem lehet több mint az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME-érték 50%-a.

b) a támogatási kérelemben az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya tekintetében a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-értékből részarányt vállalt a támogatásra jogosult, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható meg.

Az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni,

a) ha a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódóan megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című kötelező képzésen a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nem vesz részt és azt nem végzi el;

b) ha az elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezetben a tagságát nem tartja fenn, illetve nem alakítja ki és nem tartja fenn.

Ha a kérelmező a támogatási kérelmében vállalta, hogy

a) a működtetési időszak 4. évének végére vállalt EUME-értéket

    aa) az állattenyésztés,

    ab) a kertészet, vagy

    ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes

aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 30%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába, akkor köteles a 30%-ot meghaladó eltérésen felüli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

b) a működtetési időszak teljes időtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igényléséig legalább a 34/2014. (IV. 4.) VM-rendelet 2. melléklet szerinti végzettségek legalább egyike tekintetében BSc szintű szakirányú végzettséget szerez, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 5%-át visszafizetni;

d) a főállásban foglalkoztatottak száma a működtetési időszak 4. évétől – az ügyfelet bele nem számítva –

    da) 1 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 10%-át visszafizetni;

    db) 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 15%-át visszafizetni;

   dc) több mint 2 fő lesz, de ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett támogatási összeg 20%-át visszafizetni.

Ezenfelül a 34/2014. (IV. 4.) VM-rendelet számos jogkövetkezményt ismer még, amikkel érdemes tisztában lenni, annak érdekében, hogy nem kívánt visszafizetési kötelezettséggel kelljen szembe nézni.

Dr. Bacskai Edina

(A mezőgazdaságot érintő jogi témákban várjuk kérdéseiket 
a [email protected] címre.)

11.1 Bacskai