MENÜ

Fiatal gazda támogatások aktuális hírei

Oldalszám: 51-52
Dr. Weisz Miklós 2014.05.12.

Áprilisban megjelent a fiatal gazdálkodók indulásához a 2014. évben igényelhető támogatásokról szóló VM-rendelet és MVH-közlemény. A kiírás fontosabb feltételeit ismertetjük. A korábbi években nyert fiatal gazdálkodók számára megjelent egy jogszabály-módosítás is, ami több száz szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét hivatott rendezni.  

Fiatal gazda pályázat 2014

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM-rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

a.) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b.) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

      ba.) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

      bb.) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

    bc.) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;

c.) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint

d.) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete

a.) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, 
akkor 20 000 eurónak,

b.) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, 
akkor 30 000 eurónak,

c.) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami kb. 400 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, forrásátcsoportosítás nélkül.

A támogatási kérelmeket 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton.

Az értékelésnél előnyt élveznek azok, akik:

  • technikusi vagy felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkeznek,
  • vállalják a főállású tevékenységet,
  • állattenyésztési és/vagy kertészeti tevékenységet kívánnak végezni,
  • életvitelszerű tartózkodási helye tanyán vagy 1000 fő alatti településen van/lesz,
  • termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagságot vállalnak,
  • főállású alkalmazottak foglalkoztatását vállalják,
  • életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található,
  • életvitelszerű tartózkodási helye hátrányos helyzetű településen van.

A kérelemmel elérhető max. pontszám 120.

Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt táblázat

a.) „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el az 51 pontot,

b.) „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c.) „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

Ezek az elérendő minimális pontszámokat jelentik, a verseny ezután kezdődik a pályázatok között!

Fontos változás még, hogy ha valaki a támogatási kérelmében méhcsaládok beállítását is vállalja, azok részaránya a működtetési időszak 4. évének végére nem lehet több mint az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt EUME-érték 50%-a.

További tájékoztató olvasható a 22/2014. (IV. 9) IH-közleményben, illetve az űrlapokat is rendszeresítő 63/2014. (IV. 17.) számú MVH-közleményben.

Korábbi rendeletek módosítása

Megjelent a 30/2014. (IV. 3.) VM-rendelet az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás érinti az első és második körös fiatal gazda pályázókat és a VM tájékoztatása szerint mintegy 400 szankcióval sújtott fiatal gazda ügyét fogja rendezni (akik az első években elmaradtak a vállalt üzemmérettől).

10% kifizetési kérelem 2012 nyerteseinek

A 66/2014. (IV. 17.) MVH-közlemény szól a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A közlemény az 57/2012. (VI. 21.) VM-rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2014. május 1. és 31. között (a munkaszüneti nap miatt legkésőbb 2014. június 2-án adható postára), majd ezt követően évente május 1. és 31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki

  • mezőgazdasági üzemének méretét már a 2013. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és
  • az EMVÁ-hoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, 
a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2012. (II. 9.) számú közleménye) szereplő SFH-értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2012. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 314,58 Ft/€.

Fontos, hogy kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

Dr. Weisz Miklós

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda