MENÜ

A szója egyetemes és hazai története- Kralovánszky Ubul Pál emlékének ajánlom

Oldalszám: 68-69
Dr. Balikó Sándor 2014.01.21.

Amikor a lap Főszerkesztője felkért arra, hogy az Agro Napló „Szójaoskola 2014” sorozatához – írjak bevezető sorokat, úgy véltem, hogy nem lesz nehéz dolgom. Szójáról napokig lehet beszélni, írni pedig akár egy életen át is lehet, még Magyarországon is. Nem kell mást tennem, mint mesélni a szója eredetéről, származásáról, fontosságáról az emberi táplálkozásban, jelentőségéről a takarmányozásban és arról, hogy szójából (és alkotóiból) több száz féle terméket készítenek. Aztán arról is írok, hogy nincs a földtekén még egy olyan növény, amely hozzá hasonló területnövekedéssel dicsekedhetne, már ha egy növény dicsekedni tudna. Amikor eddig jutottam, eszembe ötlött, hiszen ezt a történetet az imént fejeztem be és itt következik a felvezetés után. 

Tehát erről nem írhatok!

Helyette – röviden – elmesélek egy kis történtet:

Két és fél évvel ezelőtt egy – az osztrák határ közelében lévő – vetőmag termelő-, feldolgozó-, és kereskedelemi társaság partnertalálkozóján tartottam előadást a szójatermesztésről.

Készülvén erre – az ötletet a helyszín súgta – összehasonlítottam Magyarország és Ausztria azt megelőző 5 évének búza és szójatermesztési eredményeit.

Miután évente soroltam a megfelelő számokat a közönség (kb. 70-80 fő) egyre csendesedett, s ámult. Gondolom kitalálták az okát. A vizsgált öt évben egyetlen szója – vagy búza termesztési eredmény sem volt, amelyben mi jobbak lettünk volna szomszédokénál. Az adatok (2005-2009. közötti évekről van szó) az EUROSTAT-nál kontrollálhatók.

Tanulságos és elgondolkodtató. Mi a teendő? Tanulni kell, még többet és mindenkitől, kitől lehet. A „Szójaoskola 2014” egy lehetőség a sok közül. Ragadják meg!

 

James Aldrich amerikai szakértő-szakíró szerint „a szója antik örökség és modern csoda.”

Mások úgy vélekednek – s ebben feltehetően nincsenek egyedül -, hogy a szója táplálja a világot, legalábbis egy igen jelentő hányadát.

Ismét mások úgy tartják, hogy a szója csodanövény, a növények királynője, „Hamupipőke bab” és még hosszasan sorolhatnánk a jelentőségét, fontosságát aláhúzandó jelzőket, kifejezéseket, gondolatokat.

Ám, ha röviden végigszaladunk a szója és szójatermesztés kultúrtörténetén, olyan páratlan gazdasági karrier társául szegődünk, amelyre nincs példa, sem hasonlóság a termesztett növények történetében.

Első írásos emlékeire közel ötezer évvel ezelőtt, Kr. előtt 2838-ban bukkanunk. Sen-Nung császár a Materia Medica c. művében azon öt szent növény (búza, rizs, köles, muhar, szójabab) között említi, amelyet az általa alapított és évenként megismételt szertartásokon, vallásos köntösbe öltöztetve, jelképesen maga vetett el.

A szója évezredekig megmaradt őshonos helyén, ahol kizárólag emberi táplálékként szolgált.

A világ szója termelése, kereskedelme és felhasználása történetében általában hat szakaszt, időszakot különböztetnek meg, az alábbiakat:

1./ A Krisztus előtti időktől az 1907-ig terjedő időszakot az első ismert írásos említéstől számoljuk.

     A termelés és kereskedelem Kelet-Ázsiában koncentrálódik.

2./ Az 1908-1930. közötti korszakot Mandzsúria dominanciája jellemzi, a termelésben és az exportban egyaránt. Mandzsúria világkereskedelmi részesedése meghaladta az összes 40 %-át.

3./ Az 1931-1941. közötti évtizedeket – amelyet a harmadik szakaszként tartanak számon – az USA szójatermesztésének látványosan gyors növekedése mellett a mandzsu export ugyancsak gyors és látványos hanyatlása jellemzi. Az amerikai szójabab kiszorította az ázsiait Európából!

4./ A negyedik fejezet történetét 1942-től számítjuk: Egyértelművé válik az amerikai hegemónia.

     A háborús évek generálta keresletnövekedés következtében mindössze két év alatt az amerikai termelés duplázódott, ezzel az USA egyértelműen és hosszú évekre a világ vezető szójatermelő és exportáló országa lett, közel 50 %-os részt hasítva a világkereskedelemből.

5./ Az 1956-tól jegyzett fejezetben teljesedik ki az USA termelési és kereskedelmi fölénye. 
A szójatermelés központjává a nyugati félteke válik.

6./ Az 1970-től számított hatodik időszakot újabb változások és jelentős piaci átrendeződések jellemzik.

 

Mind a termelésben, mind a kereskedelemben – korábbi nagyarányú invesztíciók eredményeként – markánsan megjelennek a Dél-Amerikai országok. A legjelentősebb termelők Brazília és Argentína, 1975-ben a két ország együttes termelése meghaladja Ázsiáét.

A szója világtörténete (ha úgy tetszik karrierje) látszólag feltartóztathatatlanul, egyre gyorsuló ütemben „íródik” tovább.

E tendenciát mutatja egyértelműen és szemléletesen az 1. táblázat.

 

68-1-szója

Bár az ábra, illetve a táblázat adatai önmagukért beszélnek, csupán rögzítjük, hogy a bemutatott időszakban a termőterület több mint hétszeresére, a termésátlag kétszeresére nőtt, amiből nem következhet egyéb, mint az, hogy az összes megtermelt szójabab kereken 15-szörösére nőtt hatvan év alatt!

Mi a helyzet Európában és Magyarországon?

Az első írásos emlékek (természetesen) szója ételekről szólnak 1597 évből (Francesco Carletti), 1613-ból (John Saris), 1665-ből (Friar Domingo Navarrete).

A szója európai honosítása Észak-Olaszországban, Németországban, Franciaországban és nem elhanyagolhatóan Ausztria-Magyarország területén kezdődött. A máig sem eléggé méltatott Haberlandt Frigyes munkásságával kapott lendületet, távlatot, eredményei alapján európai majd tengerentúli figyelmet és elismerést.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett, mert másokat megelőzve ismerte fel a szója valódi értékeit, élelmiszer és takarmány voltát.

Munkássága a legnagyobb hatását azzal érte el, hogy általa fellendültek az európai és tengerentúli szójatermesztési kísérletek.

A hazai szójatermesztés – statisztikai adatok alapján – 1935-től 254 kataszteri holddal indult.

Termőterülete 1943-ig fokozatosan nőtt, elérte a 60 000 katasztrális holdat. Nyilván szerepet játszott ebben a hadigazdálkodásra történő felkészülés, átállás.

A világháborút követően termőterülete néhány ezer kh-ra zsugorodott, majd egy kisebb fellendülés után 1-3 ezer kh-ra esett vissza. 
A termőterület növelésének biológiai alapjait a Mauthner Rt. iregszemcsei telepén nemesített (Knapp Ottó) fajták biztosították. Az ott megkezdett munkát folytatta a II. Világháború után Kurnik Ernő, aki a fajtaelőállítás mellett egyik fő szószólója és tevékeny részese volt a hazai termesztés kiterjesztésének.

 

Mint az eddigiek bizonyítják, Magyarországon a szójatermesztés nem új keletű, jóllehet vetésterülete növekedését általában kényszerítő körülmények (pl. világháborúk) befolyásolták.

Az 1970-es évek elején az USA szójakiviteli tilalmára „válaszul” az akkori földművelési tárca szójaprogramot indított, amely kiterjedt a borsó-, lóbab, csillagfürt termesztés támogatására is.

A statisztikai adatok tanúsága szerint a szója vetésterülete 1991-ig jelentősen emelkedett, amelyben kiemelkedő szerepet játszott az akkori bólyi integráció, amely gyakorlatilag 25 éven át koordinálta a magyarországi termelést.  A terület látványos növekedésében döntő szerepet játszott az a támogatás, amelyet a termelők, illetve a feldolgozók egy bizonyos köre normatívan kapott. Ebben a termesztési időszakban jegyezzük a valaha elért legnagyobb szójatermő területet Magyarországon 1988-ban, 66 006 hektárral.

A támogatások elapadásával a vetésterület is fokozatosan csökkent, majd a rendszerváltozás, kárpótlás, valamint a tulajdoni viszonyok változása a szója, az étkezési és abraktakarmány – hüvelyesek termesztése ellen hatottak.

 

Az 1970-es évek elején bevezetett embargó a fehérje stratégia fontosságának kézzelfogható bizonysága lett és világosan megmutatta, hogy azok az államok, amelyek nem képesek fehérjeszükségletüket (vagy annak egy részét) megtermelni, a mindenkori piaci viszonyok kiszolgáltatottjává válnak.

Vajon ma milyen intézkedéseket kényszerítene ki egy rendkívüli állapot?

A termesztést tekintve teljesen más helyzet van, mint a kényszeres 70-es években, amikor is teljes mértékben az alapoktól kezdve kellett kialakítani a termesztéstechnológia valamennyi elemét a fajtakérdéstől a vetésen, gyomirtáson át a betakarításig, s azon túl a feldolgozásig és a full fat szója takarmányozási gyakorlatáig. Ezen évek eredményei egyértelművé tették, hogy a szójatermesztés meghonosodott és a számára alkalmas termelési körzetekben eredményesen lehet termelni.

Kialakult a szójatermesztők azon köre (elsődlegesen Baranya, Bács-Kiskun, Békés megyékben) akiknél a termelés szemléletté vált és birtokában vannak mindazon ismereteknek, amelyek a gazdaságos termelés elengedhetetlen feltételei.

A fehérje termelés és felhasználás mellett az étkezési és abraktakarmány növények termesztése egyéb – környezeti és agrotechnikai – előnyöket is biztosít.

A szántóterület 65–70%-án termelt gabonafélék aránya és a hovatovább négy-öt növényre zsugorodó szántóföldi növénytermesztés szakmailag, gazdaságilag és környezeti szempontból egyaránt káros és túlságosan kockázatos. 
A takarmányozási célú fehérjenövények termesztésének növelése – egyéb előnyei mellett – az állattenyésztés fajlagos takarmány felhasználásának csökkenését hozhatná, javítva az ágazat jövedelmi pozícióit.

Az utóbbi években – részben az AKG követelményeknek köszönhetően – figyelemre méltó növekedést mutat a szója vetésterülete.

Ezt az 2. sz. táblázat adatai igazolják.

 

68-2 szója

E növekedés kapcsán felvetődik a kérdés, hogy a kötelezettség megszűnésével miként alakul a vetésterület? Várható-e további növekedés (amelynek az agroökológiai feltételei adottak) vagy folytatódik az utóbbi évtizedek gyakorlata? Hol fent, hol lent, leginkább lent.

2013. évben Magyarország is csatlakozott a Duna Szója Egyesülethez, amelynek tagjai elkötelezettek a genetikai-módosításoktól mentes szójabab termelésére, kereskedelmére és felhasználására. A szervezethez az ugyancsak 2013. évben megalapított Magyar Szója Nonprofit Kft. is csatlakozott. Hosszú távú célkitűzéseink között, a jelenlegit jóval meghaladó GMO mentes szója termelése, termeltetése és felhasználása szerepel. Ehhez elengedhetetlen a magyar kormány elkötelezettsége, a termesztés érdekeltségének megteremtése.

 

A Nonprofit Kft. egyebek mellett:

-    bemutató gazdaságokat hoz létre,

-    szakmai képzések és továbbképzések keretében a legújabb ismereteket juttatja el a termelőkhöz,

-    piaci információkkal támogatja a termékértékesítést,

-    kezdeményezi – a termékelőállítási láncot felölelő – védjegy kialakítását és működtetését,

Lesznek, akiket visszatart az – elsőre talán bonyolultnak tűnő – rendszer, amely minden elemében kontrollált és átlátható. Amit nyújtani fog az előbb felsoroltakon túl, az a biztos, kiszámítható, hosszú távú piaci együttműködési lehetőség a kölcsönös előnyök alapján.

Dr. Balikó Sándor

mg-i szakmérnök 
c.egyetemi docens

Felhasznált irodalom:

Dr. Balikó Sándor – Fülöpné Kuszák Katalin: Amit a szójáról tudni kell, 1997.

Balikó – Bódis – Kralovánszky: A szója termesztése, 2005.

Kurnik Ernő: Étkezési és abraktakarmány hüvelyesek termesztése, 1970.

Magyar növénynemesítés, 1969.

William Shurtleff and Akiko Aoyagi: History of World Soybean Production and Trade, Soyinfo Center, 2007.