MENÜ

Mezőgazdaság 
és agrártársadalom Magyarország megyéiben- Baranya megye

Oldalszám: 130-131
2014.01.21.

Baranya, a magyar mediterráneum

Az aprófalvas Baranya megye gabonatermesztése, állattenyésztése, valamint borkultúrája alapján hagyományosan az ország egyik jelentős mezőgazdasági körzetének számít. Az ágazat megyén belüli súlyát jól mutatja, hogy 2011-ben az agrárium az országos átlag két és félszeresével, 11%-kal járult hozzá a GDP-hez. Baranya minden lakosára 164 ezer Ft mezőgazdasági bruttó hozzáadott érték jutott, ez a 7. legmagasabb a megyék között.

A földrajzi adottságok

A megye földrajzi adottságai igen változatosak: északon a Mecsek hegyes, dombos vidékei terülnek el, keleten és délen a Duna és a Dráva-menti síkságok találhatóak, melyből kiemelkedik a Villányi hegység. A megyét éghajlata teszi igazán különlegessé, néhány térségének szubmediterrán klímája az országban egyedülálló. Az éves lehullott csapadékmennyiség nem éri el az országos szintet, de a napsütéses órák száma és az évi átlagos középhőmérséklet annál jóval magasabb. A tavasz itt előbb köszönt be, mint az ország más részein, melynek jelentős, de egyelőre kevéssé kihasznált piaci előnyei vannak. Ezen szerencsés természeti adottságok lehetővé teszik délebbre honos növények (pl. a füge) termesztését is. A termelési lehetőségeket a jó minőségű földek is növelik, hiszen a megye szántóföldjeinek átlagos aranykorona-értéke (23,0) magasabb az országos átlagnál (21,9).

 

Gazdálkodás Baranyában

A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) idején közel 500 gazdasági szervezetet regisztráltak, a 10 évvel korábbi felméréshez képest mintegy ötödével többet, míg az egyéni gazdaságok száma csaknem felével, 20 700-ra esett vissza. Mindkét gazdálkodói csoportra leginkább a vegyes és a növénytermesztő profil volt jellemző. A megyében a gazdasági szervezetek termelésen belüli súlya mindig is nagyobb volt az országos átlagnál, 2010 júniusában a mezőgazdasági terület kétharmadát művelték, míg országosan csak kevesebb mint a felét. Baranya megye termőterületének 62%-át szántó, 30%-át erdő foglalta el, mindkét arány meghaladta az országos átlagot.

A megye vetésszerkezetén belül a gabona-
növények, ezen belül a kukorica az elmúlt években az átlagosnál magasabb hányadot – 2012-ben 71, illetve 39%-ot – tett ki. Figyelemre méltó, hogy az utóbbi években az ipari növények súlya is nőtt, különösen az olajos magvúaké, szójából például az országos vetésterület négytizede a megyében található. A termésátlagok tekintetében Baranya 2012-ben az országos rangsorban búzánál és repcénél az első, napraforgónál a negyedik, kukoricánál a tizenegyedik helyen szerepelt.

A megyében mintegy 4200 hektáron ter-
mesztenek szőlőt. Az ország 22 borvidéke közül kettő – a 34 településre kiterjedő pécsi, és a 16 községet átfogó villányi – található itt. 
A villányi szőlők és a belőlük készült világhírű borok kiváló minősége a meszes talajnak és a meleg, jórészt száraz és hosszú ősznek – a „vénasszonyok nyarának” – köszönhető.

 

Baranya állatállománya

Baranyában az állatlétszám a rendszerváltás óta folyamatosan csökkent, az elmúlt 10 évben harmadával esett vissza a három legjelentősebb szakágazat, a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfi állománya. Az állattartók helyzetét megnehezítették a szigorú uniós előírások, manapság pedig az alacsony felvásárlási-, és a növekvő takarmányárak jelentenek kihívást. A visszaesés főként a kistermelői kört érintette, a nagyüzemeket, ahol az állományok zöme koncentrálódik, kevésbé. Ezen nagyüzemek az elmúlt években jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottak végre, itt épült fel például Kelet-Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb tehenészeti telepe.

 

Piaci árak

2012-ben a tehéntej literenkénti piaci átlag-
ára egy év alatt alig emelkedett, míg a tyúktojás darabonkénti ára 37%-kal nőtt, előbbiért 163, utóbbiért 41 Ft-ot kellett fizetni. A baranyai árak az országosakat a tyúktojásnál 14, a burgonyánál 26%-kal meghaladták, míg a tehéntejnél 10, a vöröshagymánál pedig 5%-kal alatta maradtak azoknak.

 

Öregedő társadalom, öregedő gazdák

Baranya megye lakónépessége a legutóbbi két népszámlálás között egy kisvárosnyival, mintegy 21 ezer fővel csökkent. A 2011-ben még 386 ezer fős lélekszám a – nagyobbrészt a természetes népmozgalomból adódó – további népességfogyás hatására 2013-ra 377 ezer főre apadt. Baranya az ország 19 megyéje közül a 10. legnépesebb és a 9. legsűrűbben lakott. 
Egy km2-en átlagosan 85-en élnek, 22-vel kevesebben az országos átlagnál. Romlott a népesség korösszetétele, száz gyermekkorúra 2001-ben még csak 80, 2013-ban már 110 idős-
korú (65 éves vagy idősebb) személy jutott.

 

Az egyéni gazdálkodók száma korcsoportok és nemek szerint, 2010
Az egyéni gazdálkodók száma korcsoportok és nemek szerint, 2010

 

Baranya megyében az egyéni gazdálkodók többsége férfi volt, az ÁMÖ adatai alapján arányuk 2010-ben 77%-ot tett ki, ami 3 százalékponttal meghaladta az országosan jellemzőt. 
A teljes népességhez hasonlóan az egyéni gazdálkodók korösszetétele is romlott, 2010-ben 100 főből mindössze heten voltak 34 év alatti fiatalok, míg 56-an betöltötték már legalább az 55. életévüket. A nők korösszetétele a férfiakénál is kedvezőtlenebb, míg a férfi gazdálkodók 54%-a, addig a nők 63%-a volt 55 évesnél idősebb, mivel sok nő csak akkor kerül gazdálkodói státusba, amikor egyedül marad. A 2010. évi összeírás idején a megyében gazdálkodók 9%-ának semmilyen mezőgazdasági végzettsége nem volt, 5%-uk alapfokú, 7%-uk közép-, kevesebb mint 3%-uk felsőfokú szakirányú képzettséggel, túlnyomó többségük, 77%-uk azonban csupán gyakorlati tapasztalattal rendelkezett, ami nem sokban tért el az országosan jellemző arányoktól. A megyében az egyéni gazdálkodók négytizede főfoglalkozás, közel fele pedig nyugdíj mellett folytatott mezőgazdasági tevékenységet.

KSH Pécsi Főosztály

Tájékoztatási Osztály