MENÜ

Aktuális támogatások Januárban

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.01.20.

A mezőgazdasági termelők a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adóját 2014. év január 16-tól igényelhetik vissza, de már csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. Január hónaptól az őstermelőknek őstermelői igazolványaikat érvényesíteniük kell, amennyiben azt a 2013. évben nem érvényesítették több évre.

Az MVH 205/2013. (XII. 20.) számú közleménye– Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról szóló 124/2013. (XII. 17.) VM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

Az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról szóló 124/2013. (XII. 17.) VM rendelet alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelők – figyelemmel a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezéseire – az anyakecske tartásához vissza nem térítendő csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe.

Az ügyfélnyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak.

Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

- A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet a Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, jelen közlemény Melléklete (N0204) szerinti „Anyakecske-tartás támogatása - Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon 2014. január 31-éig postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1385 Budapest 62., Pf. 867.

A mezőgazdasági termelő köteles az MVH eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítóját a Tenyészet Információs Rendszerbe bejelenteni.

 A bejelentést a www.enar.hu honlapról letölthető 2151. sz. vagy 2167. sz. nyomtatványokon kell megtenni.

Az MVH 199/2013. (XII. 19.) számú közleménye– A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2014. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

 Kifizetést a támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetnek.

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet – 2014. január 1.–január 31. közötti gyűjtési időszakot követően – 2014. február 1-től 2014. február 15-ig lehet benyújtani. A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerződést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban. A TSZK a vele szerződésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be.

Az MVH 197/2013. (XII. 19.) MVH közleménye – A 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásról

Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás iránti kérelmet 2014. január 1. és 2014. május 31. között postai úton kell benyújtani. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Benyújtandó dokumentumok: a közlemény melléklete szerinti B2735 számú 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-program – Előzetes jóváhagyás iránti kérelem Főlap.

- A kérelmek benyújtásának helye és módja

Az e közlemény III. pontja szerinti előzetes jóváhagyás iránti kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani: 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867.

Az MVH 190/2013. (XII. 12.) számú közleménye– A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfélnek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet kell benyújtania, amennyiben

az üzemének méretét a 2013. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, valamint

a kifizetési kérelem benyújtásáig a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított ötödik év első kifizetési időszakában kerülhet sor.

Felhívjuk azon ügyfelek figyelmét, akik a 2009. évben vették kézhez a támogatási kérelemnek helyt adó/részben helyt adó határozatot, hogy a kifizetési kérelmet legkésőbb a 2014. január 1. és 31. között megnyíló kérelembenyújtási időszakban kell benyújtani.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

Az MVH 189/2013. (XII. 12.) számú közleménye– A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2014. január 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon.

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2013. július 31. után emelkedett jogerőre, a 2013. október 1–31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2014. január 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.

Hegedűs Szilvia

 

Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nebih.gov.hu