MENÜ

A szaktanácsadó válaszol novemberben

Oldalszám: 13
2013.11.17.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő UNIVER-PENTA Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Az e-Építési napló bevezetése alapvetően 2013. október 1-jétől indult, de az európai uniós beruházásból megvalósuló általános építmények esetében kedvezményt nyújt a vonatkozó jogszabály, mely szerint ezen esetekben 2014. január 1-jétől kell csak e-naplót alkalmazni.

A fenti időpontig elkezdett papíralapú napló vezetése befejezhető papír alapon, de elektronikus formátumra is át lehet térni.

Mi a határideje az MVH-s nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás bejelentésének?

A legtöbb gazdálkodó rendelkezik az MVH által megállapított azonosítószámmal, azonban nem csak a regisztráció megléte szükséges a támogatások és egyéb, MVH-hoz kapcsolódó ügyek intézéséhez, hanem a gazdálkodók kötelesek értesíteni a hivatalt a nyilvántartásban szereplő adataikban történt változásról, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül.

A változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a termelő mulasztási bírsággal sújtható.

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy az MVH 2013. szeptember végétől új ügyfél-nyilvántartási formanyomtatványokat rendszeresített, így a regisztrációs adatokhoz kapcsolódó ügyintézést már ezeken kell lebonyolítani.

Év közben több területünket is elemi káresemény sújtotta, melyet határ-időben be is jelentettünk. Ezen esetekre mikor lehet kártérítést igényelni az agrárkár-enyhítési alapból? Van erre végső határidő?

Az agrárkár-enyhítési rendszerben részt vevő gazdálkodók a kárenyhítő juttatás iránti igényeiket – személyesen vagy postai úton – tárgyév november 30. napjáig nyújthatják be az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. A határidő jogvesztő!

Kárenyhítő juttatás igénybevételére akkor jogosult az adott gazdálkodó, ha a kárenyhítési évben (jelen esetben 2012. november 1.–2013. október 31.) bekövetkezett mezőgazdasági káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak. (A 2013. november 1-jétől bekövetkezett károkat már a 2014. évi igénylésnél kell beszámítani.)

Csak azon termelők kaphatnak kárenyhítést, akik a káralaphoz való hozzájárulásukat határidőben befizették (szeptember 15-ig), továbbá csak azon károk után járhat térítés, melyeket szabályszerűen bejelentett az érintett gazdálkodó.

További fontos információ, hogy 2013. december 1-jétől több, a kárenyhítési rendszerhez kapcsolódó előírás is módosul, emellett változnak a kárbejelentéshez és a kárigényléshez szükséges nyomtatványok is!

A módosítás december 1-jétől lép hatályba, tehát az aktuális, november 30-ig benyújtandó kárenyhítés-igénylést még nem érinti.

A részletekről szaktanácsadó munkatársaink nyújtanak bővebb felvilágosítást partnereink részére.

Meddig kell megőrizni az AKG-s földhasználati terveket?

Az Agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) részt vevő gazdálkodóknak évente – célprogramonként külön – új földhasználati 
és tápanyag-gazdálkodási terveket kell készíteniük. A földhasználati tervet nem kell beküldeni az illetékes hivatal felé, de ellenőrzéskor kérhetik. (A tápanyag-gazdálkodási tervet kötelező benyújtani tárgyév november 30-ig.) A tervek eredeti példányait (a korábbiakat is) a teljes támogatási időszak alatt meg kell őrizni!

Mivel tudomásom szerint ezen területeken külön előírások betartása is kötelező, szeretnék érdeklődni, hogy 12%-nál nagyobb lejtésű területnek minősül-e az a 10 hektáros tábla, amelynek csak 2 hektárnyi része nagyobb lejtésű 12%-nál?

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai szerint 12%-nál nagyobb lejtésű területnek az alábbiak minősülnek:

2 hektárnál kisebb táblák esetében, ha az adott tábla területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejtésű területen helyezkedik el;

2 hektáros vagy annál nagyobb táblák esetében, ha az adott táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésű terület nagysága meghaladja az 1 hektárt.

A fentiek alapján a kérdésben szereplő tábla is teljes egészében 12%-nál nagyobb lejtésűnek minősül, így betartandók rajta a HMKÁ vonatkozó külön szabályai is.

Használt gépet is el lehet számolni az idei kertészeti géptámogatás jogcím keretében?

Nem. Kizárólag első üzembehelyezésű gépek számolhatóak el, amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő nem telt el.

Kertészeti géptámogatást nyertem. Mikortól élnek a pályázattal kapcsolatos kötelezettségek és azok meddig tartanak?

A támogatási határozat a kézhezvételtől számított 15 nap múlva lép jogerőre. A kötelező üzemeltetési idő a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig tart.

Idén mennyi gázolaj jövedéki adót tudok hektáronként visszaigényelni, ha legeltetett legelőn gazdálkodok?

A mezőgazdasági ágazatban a szántó, a kert, a gyümölcsös, a szőlő, a gyep, a halastó művelési ágban, valamint az erdőfelújításban felhasznált, de évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adójának 82%-át lehet visszaigényelni. A legelő hasznosítás gyepművelési ágnak felel meg, tehát lehetséges a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés az esetében.

A gázolaj jövedéki adója 110,35 Ft/liter, melynek 82%-a 90,487 Ft/liter, vagyis, ha a jövedéki adó mértéke vagy a szabályozás nem változik, úgy hektáronként legfeljebb 8777 Ft-nyi adót lehet visszaigényelni az idei évre. (90,487 Ft/liter X 97 liter/ha/év.)

A visszaigénylés alapját természetesen megfelelő bizonylatokkal kell alátámasztani.