MENÜ

Aktuális támogatások Októberben

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.10.15.

Október hónapban még visszaigényelhetőek az eddig az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések számlával igazolt képzési díjai. Az agrár-környezetgazdálkodási célprogramban lévő gazdáknak ügyfélkapun keresztül 2013. november 30-ig kell beküldeniük a 2012–2013. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplójukat. A kérődző szerkezet átalakítási támogatást igénylő termelők kezdhetik szervezni a kötelező képzéseken való részvételüket, hogy a képzést 2014. év februárjáig teljesíteni tudják.

Az MVH 144/2012. (IX. 12.) számú közleménye

A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről

A szárított takarmány előállítók de minimis támogatására vonatkozó kérelmet az 1. mellékletben szereplő, K0370 iratkódú Támogatási Kérelem formanyomtatványon kell postai úton benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatóságára (1385 Budapest, 62., Pf. 867), tárgyév október 1. és október 31-e között.

 

Az MVH 155/2013. (IX. 19.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

 A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2013. október 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon.

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2013. április 30. után emelkedett jogerőre, a 2013. július 1. és 31. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2013. október 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton.

 

Az MVH 156/2013. (IX. 19.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A támogatási rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a kifizetési kérelmet – 2013. október 1.– október 31. közötti gyűjtési időszakot követően – 2013. november 1-től 2013. november 15-ig lehet benyújtani. Mivel 2013. november 1. munkaszüneti napra esik, így a TSZK a kérelmet legkorábban 2013. november 4-én, legkésőbb 2013. november 15-én adhatja postára.

A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

 A benyújtás módja:

Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, a vele szolgáltatási szerződést kötött TSZK-n keresztül kell benyújtania egy példányban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem elutasításra kerül, amennyiben az nem a TSZK-n keresztül kerül benyújtásra. A TSZK a vele szerződésben álló ügyfelek kérelmeit összesítve, a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeire postai úton nyújtja be.

 

Az MVH 154/2013. (IX. 16.) számú közleménye

A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

Támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki:

a) a 2012. évre a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosult és SAPS-kérelmén megjelölte a cukorrépa-hasznosítási ágat (CUK01 kód);

b) a 2012/2013-as gazdasági évben – akár integrátoron vagy termelői csoporton keresztül – cukorrépa termékértékesítési szerződéssel rendelkezik;

c) a b. pont szerinti szerződés alapján a 2012/2013-es gazdasági évben a Magyar Cukor Zrt. kvótájának megtermeléséhez cukorrépát szállít;

d) a 2012/2013-es gazdasági évre vonatkozóan – akár integrátoron, termelői csoporton keresztül, vagy egyéb jogcímen – szállítási joggal rendelkezik;

e) a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet alapján közzétett 194/2009. (XII. 17.) MVH közlemény szerinti támogatási jogosultsággal (ún.: 75%-os NDP kompenzációval) a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik vagy azt megelőzően sem rendelkezett.

Amennyiben a cukorrépa-termelők integráció vagy termelői csoport keretén belül végezték a termelést, akkor a támogatást az integrátor vagy a termelői csoport jogosult igényelni, melyet a beszállított cukorrépa mennyiségek arányában köteles szétosztani az integráltak vagy a tagok közt.

 A támogatási kérelem benyújtása

A kérelem a jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságára (1385 Budapest 62., Pf. 867.) postai úton nyújtható be. Benyújtási időszak: 2013. szeptember 17.–2013. október 15. A támogatási kérelem késedelmes benyújtása munkanaponként 10%-os támogatáscsökkenést von maga után, abból az összegből, amelyre a cukorrépa-termelők az október 15-ig benyújtott támogatási kérelmek alapján jogosultak lettek volna.

 A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Magyar Cukor Zrt. által kiadott igazolást a termékértékesítési szerződés alapján a 2012/2013-as gazdasági évben leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségéről;

b) a Cukor Terméktanács által a szerkezet-

átalakítást követően a kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot, az alábbiak szerint:

- állandó szállítási jog esetén, a kérelmező nevére szóló – a szerkezetátalakítást követően csökkentett – szállítási jogról szóló bizonylatot,

- ideiglenes szállítási jog esetén, a kérelmező nevére szóló, 2012/2013. évre kiállított – határozott időre érvényes – szállítási jogot igazoló bizonylatot,

- bérelt szállítási jog esetén a tulajdonos nevére szóló állandó vagy ideiglenes szállítási jog bizonylatát a bérleti szerződés másolatával együtt;

c) integráció vagy termelői csoport esetében az integráltak, vagy a termelői csoporttagok nevére kiállított b. pont szerinti igazolást, amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal;

d) amennyiben a támogatást integrátor vagy termelői csoport igényli, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az integrált termelők vagy a tagok listáját.

 

Az MVH 151/2013. (VIII. 22.) számú közleménye

Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről

A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

Az 1. célterületre vonatkozóan a kérelmet a legkésőbb 2013. augusztus 21-én lezáruló (azaz befejezett és eredményes vizsga, illetve beszámolási kötelezettséggel teljesített) és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzések vonatkozásában 2013. szeptember 1–október 31. között lehet benyújtani elektronikus űrlapon, tehát kérelmét legkorábban 2013. szeptember 1-jén, legkésőbb 2013. október 31-én adhatja be elektronikus úton az MVH-hoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a közlemények nem teljes terjedelmükben szerepelnek.

Hegedűs Szilvia

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu