MENÜ

Adóügy: A kompenzációs felár érvényesítésének szabályai

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2013.08.09.

Az Áfa törvény rendelkezései szerint az olyan áfa adóalanyra, aki őstermelőként mezőgazdasági tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak. E különös szabályok alapján mezőgazdasági tevékenysége tekintetében az adóalany kompenzációs rendszer szerint köteles adózni akkor, ha a törvényi feltételeknek megfelel és az e feltételeknek való megfelelése okán fennálló különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le (és a mezőgazdasági tevékenységére a kompenzációs rendszer helyett nem választott általános szabályok szerinti adózást vagy alanyi adómentességet).

Az Áfa tv. alkalmazásában csak az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás minősül mezőgazdasági tevékenységnek, amellyel összefüggésben az adóalanyt kompenzációs felár illeti meg. Ennek megfelelően mezőgazdasági tevékenység az Áfa tv. 7. sz. melléklet I. részében meghatározott termékek értékesítése, feltéve, hogy e termékek előállítását, feldolgozását az adóalany saját vállalkozásában végzi és a termék beszerzője olyan áfa adóalany (vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult. Mezőgazdasági tevékenység továbbá az Áfa tv. 7. sz. melléklet II. részében meghatározott szolgáltatások nyújtása, feltéve, hogy azok teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja (egyéb módon hasznosítja) és a szolgáltatás igénybevevője olyan áfa adóalany (vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult.

Az adóalany akkor minősül különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak, ha:

- gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön és

- egészben, vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet folytat és

- mikrovállalkozásnak minősül és

- önálló vállalkozásnak minősül és

- nem élt a különleges jogállása megváltoztatásának a jogával.

 

Meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet folytatónak az olyan adóalany minősül:

- akinek a mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységéből származó – adót is tartalmazó – éves bevétele időarányosan nem haladja meg az 6 millió forintot, illetve az olyan adóalany,

- akinek a mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységéből származó – adót is tartalmazó – éves bevétele időarányosan meghaladja ugyan a 6 millió forintot, azonban a mezőgazdasági tevékenységből származó – kompenzációs felárat is tartalmazó – éves bevétele időarányosan több mint az egyéb tevékenységéből származó – adót is tartalmazó – időarányos éves bevétele.

 

A tevékenységet kezdő adózónak e feltétel vizsgálatakor az ésszerűen várható bevételekkel kell számolnia, a már tevékenységet végző adózónak e feltétel vizsgálatakor a tárgyévet megelőző év tényadatait kell figyelembe vennie. Az olyan adóalany, aki az adóév adatai alapján nem felel meg e feltételnek – év közben nem köteles a különleges jogállását megváltoztatni – a következő adóévben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.

Az adóalany akkor minősül mikrovállalkozásnak, ha az éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg és foglalkoztatottjai átlagos statisztikai állományi létszáma 10 főnél kevesebb. Ahhoz, hogy az adóalany mikrovállalkozásnak minősülése megszűnjön, két egymást követő évben kell meghaladnia a 2 millió eurós bevételi értékhatárt, illetve 10 fős átlagos statisztikai állományi létszámot. A mikrovállalkozásnak minősülést főszabály szerint július elsején kell megállapítani (az előző két év adatai alapján), amennyiben az adózó ekkor (július elsején) nem minősül mikrovállalkozásnak – év közben nem kell a különleges jogállását megváltoztatnia – a következő két naptári évben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.

Az adóalany nem minősül önálló vállalkozásnak, ha – a tárgyév július elsejei állapot szerint – a más vállalkozásban meglévő tulajdoni részesedése eléri vagy meghaladja a 25 százalékot. Amennyiben a július elsejei állapot szerint az adóalany más vállalkozásban lévő tulajdoni részesedése eléri vagy meghaladja a 25 százalékot, akkor az adóalany a következő két naptári évben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.

Az olyan adóalanynak is adószámmal kell rendelkeznie, akinek kizárólag kompenzációs felárra jogosító ügylete van. Az adóalany a kompenzációs felárra jogosító ügyletei tekintetében áfafizetésre nem kötelezett, ugyanakkor előzetesen felszámított adó levonására sem jogosult.         

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg. Okl. adószakértő