MENÜ

Adóügy: A 2013. évtől mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló is készíthető

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2013.07.15.

Az új beszámoló szabályozását a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet tartalmazza, amely egyben a sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó szabályokat, a módosításokat hatályon kívül helyezte annak megszűnése miatt. (Magyar Közlöny 2012. évi 175. száma)

A 2013. évtől az a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozás készítheti, akinek két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

- a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,

- az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,

- az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozásnál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének, vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti év (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

 

Az új beszámolási forma sajátosságai

 

Könyvvezetési kötelezettség

A mikrogazdálkodó könyvvezetési kötelezettségét főkönyvi nyilvántartások és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások segítségével, a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven teljesíti. A mikrogazdálkodó mentesül a számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait a törvény 3. melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti. A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát. A 3. melléklet szerinti számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a 3. melléklet szerinti főkönyvi számlák továbbrészletezése.

 

Számviteli alapelvek

A mikrogazdálkodó számviteli politikát nem készít. Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

 

Mikrogazdálkodói beszámoló

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a mikrogazdálkodói beszámolóhoz kapcsolódóan nem kell készíteni. A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegét és eredménykimutatását a törvény 1-2. mellékletében meghatározott szerkezetben, sorrendben és az előírt tagolásban kell összeállítani, attól eltérni nem lehet.

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegén fel kell tüntetni:

- a mérlegkészítés időpontját,

- a könyvviteli szolgáltatást végzőre vonatkozó adatokat, ha a mikrogazdálkodói beszámolót nyilvántartásban szereplő személy készítette, ilyen személy hiányában ennek tényét,

- a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekre vonatkozó információkat, ilyen ügylet hiányában ennek tényét,

- a kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott összeget, ha az kisebb, mint 100 ezer forint,

- ha a készletekről év közben értékbeni nyilvántartást vezet, annak tényét,

- a mikrogazdálkodónál a sajátos szabályok szerinti eljárások alkalmazásának tényét.

 

Az áttérés, visszatérés szabályai

A mikrogazdálkodói beszámolóra az alkalmazási feltételeknek megfelelő vállalkozó bármely üzleti év első napjával áttérhet. Erre elsőként a 2013. üzleti évre vonatkozóan van lehetőség. Az áttérést nem kell bejelenteni, egyedül a vállalkozó számviteli politikájának az áttérés napjára vonatkozó hatálytalanítását kell elvégezni. A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával számos nyitási rendező tételt el kell számolnia, amelyeket a kormányrendelet tartalmaz.

Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó az alkalmazási feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg, akkor a második üzleti évet követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni. Ha a mikrogazdálkodó önszántából szeretne visszatérni az éves vagy az egyszerűsített éves beszámoló készítésére, arra leghamarabb három, mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után kerülhet sor.

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg. Okl. adószakértő