MENÜ

Aktuális Támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2013.06.23.

Idén 04. 11.-től a mezőgazdasági termelők számára az online agrárkamarai regisztrációs lehetőség megszűnt, helyette papíralapon lehet bejelentkezni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához. A regisztrációs lapokat a 1519 Budapest 112. Pf. 285 levelezési címen fogadják.

Az MVH 84/2013. (V. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2012/2013. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről

Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján benyújtott, támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal. A 2012. május 1. és 2013. április 30. közötti gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletében szereplő nyomtatványokon, postai úton, egy példányban 2013. június 1. és június 30. között lehet benyújtani az MVH Központi Szervéhez, az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága részére (1385 Budapest 62., Pf. 867.).

A benyújtási időszak utolsó napja (2011. június 30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelmek legkésőbb 2013. július 1-jén adhatók postára.

Tekintettel arra, hogy a támogatási rendelet értelmében alaptámogatás csak akkor igényelhető, ha az állattartó az állatsűrűségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, valamint fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettségek mindegyikét vállalja, a kifizetési kérelemben az alaptámogatások mindegyikét kötelező igényelni.

Kiegészítő támogatás akkor igényelhető, ha az állattartó: a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre hozott, az adott kiegészítő kötelezettségvállalás tekintetében helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik.

Támogatás igényelhető a támogatási rendelet alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező ügyleti költségek megtérítésére, amennyiben a kérelmező támogatási határozata alapján erre jogosult.

 

Az MVH 85/2013. (V. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2013. évi kifizetésének igényléséről

A Támogatási rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, 2009., 2010., 2011. és 2012. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf. 867) postai úton kell benyújtani egy példányban. A 2013. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2013. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség.

 

Az MVH 80/2013. (V. 08.) számú közleménye a 2013. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről

A támogatást a mezőgazdasági termelő az egységes kérelmében igényelheti az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendeletben, illetve a 2013. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 66/2013. (IV. 10.) MVH közleményben foglaltaknak megfelelően.

 

A Szerződés, meghatalmazás benyújtása

1. A szerződő fél a biztosított mezőgazdasági termelő

A mezőgazdasági termelőnek a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és kötvénymásolatát egy példányban postai úton vagy személyesen a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtania. A Szerződés másolatának benyújtási határideje: 2013. augusztus 31.

 

2. A szerződő fél és a biztosított személye eltér

Amennyiben a Szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő (hanem pl. integrátor), akkor a biztosított mezőgazdasági termelőnek e közlemény 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazást kell adnia a szerződő fél részére az általa választott biztosítási típus megkötésére, és a meghatalmazást egy példányban a Szerződés ajánlati nyomtatványa és kötvény másolatához egyidejűleg csatolva kell postai úton megküldenie vagy személyesen benyújtania a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. A Szerződés másolatának és az egyidejűleg csatolt meghatalmazás benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.

 

3. Biztosító meghatalmazása

Egyéni szerződés esetén a biztosított mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg e közlemény 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazhatja a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására. A biztosító a meghatalmazásban tett nyilatkozatával kötelezettséget vállalhat arra, hogy a biztosítási szerződés, illetve a biztosítási szerződés benyújtására vonatkozó meghatalmazás egy-egy aláírt másolati példányát elektronikus formában 2013. augusztus 31-ig megküldi a szerződő fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez.

Amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a szerződő fél (integrátor) a mezőgazdasági biztosítási szerződés megkötésével egyidejűleg e közlemény 2. számú mellékletében szereplő nyomtatványon meghatalmazhatja a biztosítót a biztosítási szerződés benyújtására. A szerződést és a meghatalmazásokat 2013. augusztus 31-ig a szerződő fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell benyújtani.

 

A megfizetett biztosítási díj igazolása

A biztosítási díj megfizetésének igazolását a biztosítónak, továbbá amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, a szerződő félnek is ki kell állítania az MVH részére ügyfélkapun keresztül történő belépést követően elektronikus úton. A felület az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül hozzáférhető, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével érhető el. Az elektronikus díjigazolás ügyfélkapun keresztül történő teljesítésének határideje: 2013. november 15.

 

Az MVH 79/2013. (V. 7.) számú közleménye a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

Az ügyfél köteles az erdőtelepítési első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig megvalósítani.

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságára postai úton kell benyújtani egy példányban. A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak címjegyzékét a támogatási közlemény 6. számú melléklete tartalmazza. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2013. május 1.–június 30. Mivel 2013-ban június 30. munkaszüneti napra esik, ezért még 2013. július 1-jén 24 óráig postára adható a kérelem.

A kérelmező az erdőtelepítést a támogatási kérelem benyújtása előtt nem kezdheti meg, a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg. A támogatási kérelem nyomtatványai beszerezhetőek a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságain, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények menüpontból, valamint a www.nebih.gov.hu honlapról.

Hegedűs Szilvia

 

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu