MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2013.06.03.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként működő Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

Legkésőbb meddig bírálja el az MVH a 2012/2013. borpiaci évben benyújtott szőlő szerkezetátalakítási Egyéni terveket?

Az MVH az Egyéni terveket – a beérkezés sorrendjében – 2013. június 30-ig bírálja el.

Szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállítására támogatási kérelmet kizárólag az adhat be, aki az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik. Ezen támogatási kérelmeket 2013. április 1. és július 16. napja között lehet benyújtani az MVH-hoz.

 

EMVA-s beruházás esetén, amennyiben az adott jogcímnél lehetséges, úgy hány százaléknyi támogatási előleget lehet igényelni?

Az előleg mértéke a határozattal jóváhagyott támogatási összeg 30%-a lehet, mely az igényléstől számított 30 napon belül kerülhet folyósításra.

A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül adható be az előlegkérelem az MVH-hoz.

 

A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban átruházható-e másra a támogatási jogosultságok csak egy bizonyos része?

Igen. A húsmarha és juh ágazatok kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programjához kapcsolódó támogatási jogosultságok különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jognak minősülnek, melyek akár részben, akár egészben átruházhatóak.

 

Ha az érvényesség lejárata miatt új őstermelői igazolványt vált ki a termelő, akkor be kell-e jelenteni az igazolvány számának megváltozását az MVH felé?

A hivatalok közti adatcsere végett az őstermelői igazolvány számának megváltozását nem szükséges bejelenteni az MVH részére, az átvezetés hivatalból megtörténik.

 

Úgy tudom, hogy a 2011. november 30. napját követően forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalombahozatali járulék visszaigényelhető. Mi a visszaigénylés végső határideje?

A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb 2013. november 30-ig kell megküldeni a befizetett forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával.

 

Önálló ingatlan kialakítása esetén megtámadható-e a megosztás módját és helyét megállapító határozat, ha valaki nem ért egyet vele?

Igen. A megosztás módját, kiindulási helyét és irányát meghatározó határozatot az ingatlanügyi hatóság a település polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján legalább nyolc napra történő kifüggesztéssel közli az érintettekkel, és ezen időtartamon belül lehet a határozatot fellebbezéssel megtámadni. Ebbe a határidőbe nem számít bele a határozat kifüggesztésének és a levételének a napja.

 

Mely káreseményekre lehet agrárkár-enyhítési juttatást igényelni?

Kárenyhítő juttatást aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár, viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár után lehet igényelni.

A kárbejelentést a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (Az agrárkár-enyhítéshez kapcsolódó kárbejelentés nem azonos az Egységes kérelemben beadott vis major bejelentésekkel!)

 

 

 

13_1_Szaktanacsado_valaszol_belviz

 

 

 

Mely termelőknek kötelező a csatlakozás az agrárkár-enyhítési rendszerhez?

Minden mezőgazdasági termelő kötelezően csatlakozó tagnak minősül, ha az Egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be:

- legalább 10 ha szántóföldi kultúra vagy

- legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy

- legalább 1 ha ültetvény, vagy

- együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy

- együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény.

A kárenyhítési hozzájárulás mértéke a következők szerint alakul: ültetvény után 3000 Ft/ha; szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha; egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha összeget kell évente befizetni, tárgyév szeptember 15. napjáig.

 

Lótartás esetén hány darab állattól kell állatjóléti felelős személyt kijelölni?

Legalább 30 ló esetén.

 

Mi a feltétele annak, hogy egy új földtulajdonos felmondhassa az általa megvásárolt – még folyó haszonbérlettel terhelt – termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződést, ha nem szeretné bérbe adni a továbbiakban? Hogy befolyásolja ezt, ha AKG-s területről van szó?

A haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén – ide nem értve a törvényes öröklés esetét – a haszonbérbe adó jogutódja (pl. az új tulajdonos) a haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére megszüntetheti, ha a felmondással egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába került termőföldet öt éven belül nem idegeníti el, és azt saját maga használja.

A felmondás csak írásban érvényes. Ha azt a másik fél (az eddigi bérlő) három napon belül nem veszi tudomásul, a felmondást gyakorló (új tulajdonos) további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti!

A szerződés megszűnésekor – eltérő megállapodás hiányában – a haszonbérbe adó jogutódja és a haszonbérlő köteles egymással elszámolni, azaz, amennyiben AKG-s volt a kérdéses földterület, úgy az új tulajdonosnak ki kell fizetnie a szerződés felbontásából fakadó károkat, így az AKG visszavonás jogkövetkezményeit is.          

 

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon! 

Kérjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést! 

Az EURO-ECO Csoport országos működési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelők érdeklődését!