MENÜ

JOGI TUDNIVALÓK: A beruházási támogatásokra vonatkozó legjelentõsebb jogszabályi változások az idei évben

Oldalszám: 11
Dr. Bacskai Edina 2014.01.14.

Ez év januárjától a beruházási támogatásokra vonatkozó általános szabályok jelentõs módosításon estek át. A módosító rendelkezéseket a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet iktatta be, a lényegi változások két lépcsõben 2013. január 1-jén és 2013. február 5-én léptek hatályba. A közelmúlt lényeges változása továbbá, hogy meghosszabbították az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott beruházási támogatások kapcsán az elõlegigénylési határidõt.

 

 

Cikkemben ismertetésre kerülnek az elektronikus kifizetési kérelem benyújtásának, a helyesbíthetõ eltérésnek, a megvalósítási hely módosításának új szabályai, az építési beruházásra vonatkozó egyes megújult rendelkezések, a kizáráshoz kapcsolódó apró, ámde jelentõs módosítás, továbbá az elõlegigénylés részben módosított határideje.Elsõdlegesen az elõlegigényléssel kapcsolatos fõbb szabályokra térek ki. Támogatási elõleg az elsõ kifizetési kérelem benyújtása elõtt igényelhetõ. Feltétele, hogy az ügyfél 2012. december 7. napján már rendelkezett kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs támogatási határozattal, és az ellen nincs folyamatban bírósági felülvizsgálat. A támogatási elõleg iránti kérelem legkésõbb 2013. április 8. napjáig nyújtható be. Azoknál a projekteknél, ahol a támogatási határozat 2012. december 7. napját követõen emelkedett jogerõre, a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított 120 napon belül adható be az elõlegkérelem az MVH-hoz. A támogatási elõleg igénybevételének részletszabályait a módosított 171/2012. (XI. 30.) számú MVH közlemény tartalmazza.2013. február 1-jén nyílt meg az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegû támogatások kifizetési kérelmeinek újabb benyújtási idõszaka. A többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2013. február 1-jén hatályba lépõ módosítása értelmében az alább felsorolásra kerülõ jogcímekben a kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben [80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez. Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási idõszakban, a benyújtást követõ 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthetõ elõ. Az új szabályok a következõ jogcímekre érvényesek: Állattartó telepek korszerûsítése, Baromfitelepek korszerûsítése, Kertészet korszerûsítése, Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése, Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerûsítése 1-2., Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése, Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése, Mezõgazdasági utak fejlesztése, Mezõgazdasági termékek értéknövelése, Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítése, Falumegújítás és -fejlesztés, Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Vidéki örökség megõrzése, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei. Egyebekben a jogszabály (pl. egységes kérelem rendeletek) eltérõ rendelkezése alapján a kifizetési kérelmet továbbra is postai úton kell benyújtani.A 2007. évi XVII. törvény 42. §-a egy új (2a) szakasszal egészült ki, bevezetve a helyesbíthetõ eltérés fogalmát. A tényállás tisztázása körében az MVH a támogatási határozatban, a kifizetési kérelemben, továbbá az igazoló dokumentumokban foglalt adatokat, illetve a helyszíni ellenõrzésen tapasztaltakat összeveti egymással. Amennyiben ezek eltérnek egymástól, de a támogatási cél megvalósult, a támogatási összeg nem nõ és a támogatási egység mûszaki tartalma negatív irányba nem változik, az MVH adategyeztetés keretében határidõ tûzésével – a módosítható adatok, valamint a nem megfelelõ igazoló dokumentumok pontos megjelölésével – felhívja az ügyfelet a kifizetési kérelemben szereplõ adatok megfelelõ módosítására, illetve megfelelõ igazoló dokumentumok benyújtására. Az új rendelkezés folyamatban lévõ ügyekre – azaz az üzemeltetés idõszakában lévõ ügyekre – is vonatkozik. Kapcsolódóan a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 17. §-a egy új (3a) bekezdéssel egészül ki, melynek értelmében, ha a kifizetési kérelem részben vagy egészben helyesbíthetõ eltérés miatt került elutasításra és jogorvoslati eljárás van folyamatban a kérelem kapcsán, az ügyfél az elutasított összegre nézve újabb kifizetési kérelmet nyújthat be a mûvelet megvalósulását követõ évben megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idõszakban, azaz az MVH elõtti eljárásokban bizonyos korlátokkal lehetõséget biztosít ezzel a jogalkotó az adminisztratív hibák javítására.Jelentõs könnyítést vezettek továbbá be a megvalósítási hely módosítása kapcsán is. Ugyanis mentesül a kérelmezõ a megvalósítási hely módosításához szükséges hatósági kötelezés alól, ha az erre vonatkozó kérelmét legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lejártát megelõzõ hatvanadik napig elõterjeszti. Kikerült viszont a jogszabályból a saját tulajdonú ingatlanra történõ áthelyezéshez kapcsolódó könnyítés. Szintén új szabály, hogy megvalósítási hely módosítására irányuló kérelmet az ügyfél egy alkalommal terjeszthet elõ.Az építési beruházásokra vonatkozó részletszabályokat érintõen jelentõs módosítás, hogy mûszaki ellenõr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összegre vonatkozó 10%-os csökkentésre lehet számítani, azonban az építési napló vezetésének elmulasztása esetén továbbra is az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai irányadóak. Tovább bõvült az új munkanem felvételének lehetõsége. Abban az esetben is van lehetõség új munkanem felvételére, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott mûszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építõipari kivitelezési tevékenység mûszaki ellenõre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedõen igazolja.A jogosultság megszüntetéshez kapcsolódó kizárási szabályok is változtak, kizárólag az EMVA adott intézkedésére vonatkozóan zárja ki az ügyfelet az újabb támogatási kérelem benyújtása alól, valamint írja elõ a már benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelem elutasítását.A módosításokat áttekintve következtetésként levonható, hogy azok az ügyfelekre nézve pozitív változásokat tartalmaznak, a jogalkotó igyekszik a támogatási igénylõkre nézve könnyítéseket alkalmazni.

 Dr. Bacskai Edina

ügyvéd

 AGRÁRJOG–PÁLYÁZATI JOGI TANÁCSADÁS–TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGI SZAKÉRTÉS–KÖZBESZERZÉSEK BONYOLÍTÁSA

Dr. Bacskai Edina Ügyvédi Iroda: +36-20/452-9851