MENÜ

Aktuálisan a levéltrágyázásról

Oldalszám: 31-32
Benedek Szilveszter 2014.01.17.

A növények gyökerük mellett levélfelületükön keresztül is képesek a tápelemfelvételre, a levél felületén a kijuttatott tápanyagok beépülése a kutikulán, ill. a sztómán keresztül lehetséges. Szemléletes megközelítése a levéltrágyázásnak, hogy a földi élet kezdetén, a tengerekben élõ kezdetleges növények egész testfelületükön keresztül vették fel a tápanyagokat és az energiát.

 

 

A szárazföldi növények megjelenésével differenciálódtak ezek a funkciók, de a föld feletti növényi részeknek is megmaradt a tápanyag- és vízfelvevõ képessége. A levéltrágyázás hatékonysága már több mint százötven éve tudományosan is bizonyított, de különösen az elmúlt évtizedekben számos kísérleti eredmény és gyakorlati tapasztalat támasztotta alá hasznosságát, s tette így napjainkra az üzemi gyakorlat szerves részévé a növénytermesztésben. Bár a levélen keresztüli tápelemfelvétel mennyiségileg csak egy kis részét teszi ki a növények teljes tápelemszükségletének, nem helyettesítheti tehát a talajból felvett tápelemeket, bizonyos esetekben kulcsfontosságú szerepet játszhat a növények megfelelõ tápanyagellátásának biztosításában.Ha valamilyen gátló tényezõ (pl. kémhatás vagy szárazság okozta stressz) miatt a talajban bár jelenlévõ tápelemek nem, vagy csak kis részben felvehetõek a növény számára, a hiányzó tápelemmennyiség levéltrágyázás útján pótolható. Ugyancsak levéltrágyázás útján pótolhatóak a vegetációs idõszak valamely fenofázisában hiányban lévõ tápelemek, hiszen az így kijuttatott tápelemek rögtön hasznosulnak.A növények teljes vegetációra vetített tápanyagigényével kapcsolatban leszögezhetõ, hogy a makroelemeknek néhány százaléka, a mezoelemeknek tíz–húsz százaléka, míg a mikroelemeknek majdnem teljes egésze juttatható ki levéltrágyázás útján. Ebbõl következik, hogy a levéltrágyázás útján kijuttatott makro- és mezoelemek nem helyettesíthetik a talajon keresztül történõ tápanyag-utánpótlást, azonban hatékony kiegészítései lehetnek annak, amikor azok felvétele gátolt, mint arra fentiekben már utaltunk. Az a tény, hogy a termesztett növények mikroelem-igényének számottevõ része kielégíthetõ levéltrágyázás útján azért is fontos, mert gyakran elõfordul, hogy bár a talajban jelen vannak a mikroelemek, azok nem felvehetõek. Ilyen eset lehet a cink foszfor indukálta relatív hiánya, vagy az alacsony, 4–5 közötti pH-tartományban mobilis mikroelemek (Fe, Mn, Mo, Cu) kémiai immobilitása a semleges, enyhén lúgos (a növények fejlõdése szempontjából egyébként sokkal inkább optimálisnak tekinthetõ) kémhatás esetén. Elmondható tehát, hogy a levéltrágyázás alkalmas a növények életfolyamatainak kedvezõ irányba terelése által a talajon keresztül végzett tápanyagellátás hatékony kiegészítésére. Ennek megfelelõen – az adott növényfajta specifikus igényét figyelembe véve – mind a makro- és mezo-, mind pedig a mikroelemek kijuttatása hatékony lehet levéltrágyázás útján.Az alábbiakban az agárdi székhelyû Szelekta Kft. levéltrágyázással kapcsolatos tapasztalatait mutatjuk be a Magyarországon meghatározó szántóföldi növények termesztéstechnológiájához kapcsolódóan. Papp László a cég ügyvezetõjeként több szántóföldi kultúrában is végez levéltrágyázást.

 

 


 

 

 

A Szelekta Kft. ezer hektáron gazdálkodik, fõbb termesztett növényeik az õszi búza, az õszi káposztarepce, a kukorica, a napraforgó és a vetõmagborsó. Mindenekelõtt kiemelendõek az õszi káposztarepcével több év átlagában elért 4,5 t/ha körüli üzemi termésátlagok. Papp László úgy fogalmaz, hogy „amikor már kijött a repce a télbõl, a gazda kezében van”. Ezzel együtt már õsszel igyekeznek megtenni mindent a repcéért. Magas tápanyagigényû növényrõl lévén szó, különösen hangsúlyos a megfelelõ és jól idõzített tápanyagellátás. Már az õszi tápanyag-utánpótlásnak is része a levéltrágyázás, amelynek alapvetõ szempontja a kénellátás fokozása, továbbá, hogy tartalmazza a repce számára kiemelt jelentõségû bórt. Tavasszal ennek a kezelésnek a megismétlése következik. Míg az õszi levéltrágyázás elsõdleges szerepe a jó kondíció kialakítása az átteleléshez, a tavaszi kezelés már sokkal inkább a növényi növekedés beindítására hat. Ha a repce tápanyagellátásáról esik szó, a magas nitrogénszint mellett általában a kén és a bór fokozott szerepe szokott eszünkbe jutni. A kén mennyiségi igénye is magas, elsõdleges szerepe a nitrogénhasznosítás hatékonyságának növelésében mutatkozik meg. A bór pedig új sejtek képzõdésében, a virágképzõdésben, a megtermékenyülésben és általában a szárazságtûrés fokozásában játszik közre. Emellett meg kell még említeni néhány olyan tápelemet, amelyek a repce specifikus igényeihez igazodóan kijuttathatóak levéltrágyázás útján. A mezoelemek közül ilyen a magnézium és a kalcium. Míg elõbbi a fotoszintézisben betöltött fontos szerepén keresztül adott idõegység alatt fokozottabb asszimilációt tud lehetõvé tenni, a jó kalcium-ellátottság elsõsorban a vízháztartásban, vízgazdálkodásban játszik szerepet. A mikroelemek közül pedig ki kell még emelni a mangánt és a molibdént.

 

 


 

Optimális tápanyag-ellátottságú és kénnel nem kezelt repce

 

 

 Kukorica esetében a cinktartalmú levéltrágyázás képezi a gyakorlat részét. Ezzel összefüggésben ki kell térni a kukorica cinkhiányára, melyen belül megkülönböztetjük az abszolút és a relatív hiányt. Elõbbi esetben eleve nem áll rendelkezésre elegendõ mennyiségû cink a növény számára, míg utóbbi esetben bár mennyiségileg rendelkezésre áll, a növény a foszfor cinkkel szembeni túlsúlya miatt nem képes azt felvenni. A levéltrágyázás mindkét esetben sikeres eszköze lehet a cinkhiány elkerülésének, hiszen az abszolút hiány esetében is gyorsan ható, rögtön felvehetõ tápelemformát jelent, a relatív hiány esetében pedig elkerülhetõ a talajban fellépõ foszfor-cink antagonizmus. A foszfor utánpótlására is sor kerülhet levéltrágyán keresztül, fokozva a növények tápanyag-reakcióját egy jól idõzített kiegészítõ trágyázás által. A jó foszfortápláltság szerepe a termésképzõdés során különösen felértékelõdik. A kukorica esetében Papp László gyakorlatában sor kerül foszforkijuttatásra levéltrágya formájában és a felhasznált készítmény továbbá káliumot és cinket is tartalmaz. A kálium jelenléte is hangsúlyozandó, különösen száraz években a kiegészítõ kálium utánpótlás javíthatja a szárazsággal szembeni ellenálló képességet.

 

 


 

Zn-hiány tünete kukoricán

 

 

 Az õszi búza tekintetében Papp László rámutatott, nagyban függ az évjárattól, szükséges-e nitrogéntartalmú levéltrágyázás. Erre akkor szokott sor kerülni, ha a növény a talajból nem tudja kellõ mértékben felvenni a nitrogént, de a minõség javítása szempontjából megkívánt a plusz nitrogénfelvétel. A levélen keresztül felvehetõ nitrogén mennyiségileg kisebb bár, mint amennyit a talajon keresztül fel tudna venni a növény, azonban biztosan hasznosuló, gyors tápanyagforrást jelent. Erre a célra is olyan levéltrágyát szoktak használni, amely a nitrogénen túl magnéziumot, ill. több mikroelemet (Cu, Mn, Zn) is tartalmaz. A búza levéltrágyázásának egyik legfontosabb tapasztalata talán a rézutánpótlás. Rézhiányos talajokon (az optimálisnak tekintett 3–3,5 mg/kg Cu-tartalom alatt) rendszeresen végeznek az állományban Cu-tartalmú levéltrágyázást. Ennek idõszaka a bokrosodás, pozitív hatása pedig a kalász kitelésében, ill. a szárazság és hõség okozta stresszhelyzetekkel szembeni ellenálló képesség fokozásában mutatkozik meg.

 

 


 

Optimális tápanyag-ellátottságú és rézzel nem kezelt búza

 

 

 A réz mellett a búza tekintetében is ki kell térni a magnézium jelentõségére, amely a fotoszintézisben betöltött szerepén keresztül aktívabb növényi fejlõdést eredményez. Nagyon fontos szempont továbbá a minél korábban, már bokrosodáskor történõ kijuttatás. Így a kezdeti fejlõdés intenzitása növelhetõ, már a vegetáció kezdetén fejlettebb, erõsebb kondíciójú a növény, nagyobb termésképzési potenciállal rendelkezik és jobb ellenálló képességet tanúsít az egyes stresszhelyzetekben. A Szelekta Kft. gazdálkodásában egyébként kiemelt szerep jut az õszi búza termesztésének, mellyel sokéves átlagban 7 t/ha feletti üzemi termésátlagokat sikerül realizálni. Stresszhelyzetben a kezelés „üde felfrissülést” jelentett a száradó levelû állománynak, kb. 10 nappal kitolva a levelek végsõ elszáradását. Ennek magyarázata lehet, hogy a nitrogéntartalom képes volt fokozni az asszimilációt, a mikroelemek pedig ezzel párhuzamosan stimulatív hatást kifejteni.

Konklúzióként, mind a bemutatott gyakorlati példa, mind pedig általánosabb összefüggések alapján megállapítható, hogy a levéltrágyázás csakis a növénytermesztés komplex rendszerének egészében értelmezhetõ helyesen. Akkor hozhatja meg tehát a kívánt sikert, ha figyelembe veszi a fajtajelleget, az évjárathatást, az agroökológiai jellemzõket és a többi agrotechnikai mûveletet (így a talajon keresztüli trágyázást és a növényvédelmet) és ezek függvényében juttat a megfelelõ idõben plusz tápelemeket a növénynek. Így elérhetõ az a terméstöbblet és/vagy minõségi javulás, amely a szakszerû levéltrágyázás sikerét jelenti.

 

Benedek Szilveszter

szaktanácsadó