MENÜ

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.01.17.

Az MVH 41/2013. (II. 12.) számú közleménye alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott ügyfelek 2013. évben is monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek. A monitoring adatszolgáltatás benyújtására 2013. év február 13.–március 12. közötti idõszakában van lehetõség az MVH ügyfélkapuján keresztül. Az õstermelõi igazolványok érvényesítésére, valamint a 2009. év január elseje elõtti õstermelõi igazolványok esetében az új igazolványok kiváltására 2013. év március 20. napjáig van lehetõség.

 

 

AZ MVH 44/2013. (II. 19.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE

 

A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõlA KIFIZETÉS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEIAz MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2012. évben eleget tettek a rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésõbb a mûködtetési idõszak 5. évét követõ év március 1–31. között van lehetõség.A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

- Kifizetési kérelem (10%) – Fõlap (D1012-03)

- Kifizetési kérelem – Termõföld betétlap (D1008-02)

- Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

- Kifizetési kérelem – Termelõi Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-03)

 

 42/2013. ( II. 13.) MVH KÖZLEMÉNYA nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõlA TEJKVÓTA IGÉNYLÉSÉNEK ALAPJA

Az MVH a nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétõl 2013. március 29-ig terjedõ kérelembenyújtási idõszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.A KIOSZTÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TEJKVÓTA MENNYISÉGE

A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 M kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 M kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melybõl fiatal tejtermelõk részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 M kg, beszállítási tejkvótából 5 M kg.A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: a közlemény kihirdetésétõl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésõbb 2013. március 29. A kérelem a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000-12 „Nemzeti kvótatartalékból történõ kvótaigénylés” nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére (1450 Budapest, Pf. 31.) postai úton.Az igényelhetõ kvóta mennyisége a 2011/2012. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100%-a, és a 2011/2012. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. Azon tejtermelõ, akitõl a rendelet alapján kvóta került megvonásra, de e kvótamennyiség 2012. április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás elõtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelhet.A fiatal tejtermelõk és a tejtermelést folytatni kívánó termelõk állatállomány alapján igényelhetnek kvótát, az alábbiak szerint:- közvetlen értékesítési tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR-nyilvántartásban szereplõ 24 hónapnál idõsebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nõivarú állata után egyedenként 7000 kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható;- beszállítási tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR-nyilvántartásban szereplõ 24 hónapnál idõsebb nõivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú állatai után egyedenként 7000 kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelõnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot.

 

 AZ MVH 40/2013. (II. 12.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYEA fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõl

 

 

A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI

Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a támogatott tevékenység megvalósítását követõen, legkésõbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.

 

A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható mûveleteket a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig, de legkésõbb 2014. október 31-ig köteles megvalósítani.Tevékenység megvalósítása: az adott erdõrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerzõdésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdõrészletenként a legutolsó.Kifizetési kérelmet az az ügyfél is nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.A kifizethetõ támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19.§ (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át.A támogatási rendelet 7. § (4), (5), (6) bekezdése értelmében az alábbi kiadások számolhatóak el: befejezett ápolás keretein belül támogatható mûveletek (kézi ápolás [kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás]; gépi ápolás [tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás]; a terepi munkák erdészeti szakirányítása).TISZTÍTÁS KERETEIN BELÜL TÁMOGATHATÓ MÛVELETEK:

- a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,

- a terepi munkák erdészeti szakirányítása.Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdõ természetességi kategóriájú erdõkben a fentieken túl: a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés; a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.Törzsnyesés keretein belül támogatható mûveletek: a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése; a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

 

 30/2013. (I. 25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNYA húsmarha- és juhágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokrólAz átruházási kérelmek benyújtására nyitva álló idõszak: tárgyév február 1.–április 1. Az átírási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Közvetlen Támogatások Igazgatósága 1385 Budapest, 62. Pf. 867 címre kell beküldeni.

 Hegedûs Szilvia

 

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu