MENÜ

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.01.17.

Az MVH 41/2013. (II. 12.) számú közleménye alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott ügyfelek 2013. évben is monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek. A monitoring adatszolgáltatás benyújtására 2013. év február 13.–március 12. közötti idõszakában van lehetõség az MVH ügyfélkapuján keresztül. Az õstermelõi igazolványok érvényesítésére, valamint a 2009. év január elseje elõtti õstermelõi igazolványok esetében az új igazolványok kiváltására 2013. év március 20. napjáig van lehetõség.

 

 

AZ MVH 44/2013. (II. 19.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE

 

A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl



A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI



Az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2012. évben eleget tettek a rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésõbb a mûködtetési idõszak 5. évét követõ év március 1–31. között van lehetõség.



A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

- Kifizetési kérelem (10%) – Fõlap (D1012-03)

- Kifizetési kérelem – Termõföld betétlap (D1008-02)

- Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)

- Kifizetési kérelem – Termelõi Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-03)

 

 



42/2013. ( II. 13.) MVH KÖZLEMÉNY



A nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl



A TEJKVÓTA IGÉNYLÉSÉNEK ALAPJA

Az MVH a nemzeti kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétõl 2013. március 29-ig terjedõ kérelembenyújtási idõszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.



A KIOSZTÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TEJKVÓTA MENNYISÉGE

A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 M kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 M kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melybõl fiatal tejtermelõk részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 M kg, beszállítási tejkvótából 5 M kg.



A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A kérelem benyújtására nyitva álló idõszak: a közlemény kihirdetésétõl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésõbb 2013. március 29. A kérelem a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000-12 „Nemzeti kvótatartalékból történõ kvótaigénylés” nyomtatványon nyújtható be a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére (1450 Budapest, Pf. 31.) postai úton.



Az igényelhetõ kvóta mennyisége a 2011/2012. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100%-a, és a 2011/2012. kvótaévben a termelõ tulajdonában lévõ kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete. Azon tejtermelõ, akitõl a rendelet alapján kvóta került megvonásra, de e kvótamennyiség 2012. április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás elõtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelhet.



A fiatal tejtermelõk és a tejtermelést folytatni kívánó termelõk állatállomány alapján igényelhetnek kvótát, az alábbiak szerint:



- közvetlen értékesítési tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR-nyilvántartásban szereplõ 24 hónapnál idõsebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nõivarú állata után egyedenként 7000 kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható;



- beszállítási tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának idõpontjában az ENAR-nyilvántartásban szereplõ 24 hónapnál idõsebb nõivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú állatai után egyedenként 7000 kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelõnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot.

 

 



AZ MVH 40/2013. (II. 12.) SZÁMÚ KÖZLEMÉNYE



A fiatal erdõk állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõl

 

 

A KIFIZETÉS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI

Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a támogatott tevékenység megvalósítását követõen, legkésõbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.

 

A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható mûveleteket a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig, de legkésõbb 2014. október 31-ig köteles megvalósítani.



Tevékenység megvalósítása: az adott erdõrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerzõdésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdõrészletenként a legutolsó.



Kifizetési kérelmet az az ügyfél is nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.



A kifizethetõ támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19.§ (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át.



A támogatási rendelet 7. § (4), (5), (6) bekezdése értelmében az alábbi kiadások számolhatóak el: befejezett ápolás keretein belül támogatható mûveletek (kézi ápolás [kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás]; gépi ápolás [tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás]; a terepi munkák erdészeti szakirányítása).



TISZTÍTÁS KERETEIN BELÜL TÁMOGATHATÓ MÛVELETEK:

- a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,

- a terepi munkák erdészeti szakirányítása.



Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdõ természetességi kategóriájú erdõkben a fentieken túl: a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés; a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.



Törzsnyesés keretein belül támogatható mûveletek: a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése; a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

 

 



30/2013. (I. 25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY



A húsmarha- és juhágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról



Az átruházási kérelmek benyújtására nyitva álló idõszak: tárgyév február 1.–április 1. Az átírási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Közvetlen Támogatások Igazgatósága 1385 Budapest, 62. Pf. 867 címre kell beküldeni.

 



Hegedûs Szilvia

 

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu