MENÜ

A kén utánpótlásáról, nem csak repcében

Oldalszám: 71-72
Benedek Szilveszter 2014.01.17.

Noha a kén élettani szerepe már viszonylag régóta ismert, utánpótlásának gyakorlati kérdései csak az elmúlt bõ évtizedben kerültek igazán elõtérbe a tápanyag-gazdálkodási technológiák tervezése, ill. fejlesztése vonatkozásában. Ez a tendencia nagyban visszavezethetõ arra, hogy míg évtizedekkel ezelõtt sokkal nagyobb mennyiségû kén került a légkörbe a nehézipari termelés által kibocsátott emissziókon keresztül, napjainkra a szigorodó környezetvédelmi elõírásokból kifolyólag jelentõsen lecsökkent a légkörbe kerülõ kén mennyisége.

 

 


 

A kénhiány megjelenése a repceállományban

 

 

Ez negatív környezeti hatásai ellenére (savas esõk okozása) a termõföldek kéntartalmát is gazdagította, így a korszerûbb szûrõberendezések bevezetése mintegy „mellékhatásként” kénhiánytünetek megjelenéséhez is vezetett. Emellett utalni kell arra is, hogy évtizedekkel ezelõtt a mainál nagyobb mennyiségben használtak fel szuperfoszfátot, amely járulékos kéntartalmával hozzájárult ennek a tápelemnek az utánpótlásához. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a kén növénytáplálási jelentõségének felismeréséhez az õszi káposztarepce termesztés térhódítása is jelentékeny mértékben hozzájárult, hiszen ez a növényünk – mint általában a keresztesvirágúak – kifejezetten kénigényesnek tekinthetõ. A kénigény tekintetében sokkal ritkábban ejtünk szót a napraforgóról, amelynek igénye azonban alig marad el a repcéétõl. Mind a repce, mind pedig a napraforgó esetében az olajvegyületek képzõdése során igényel a növény nagyobb mennyiségû ként.A jó beltartalmi tulajdonságok azonban az õszi búza tekintetében is felértékelik a kénre is kiterjedõ trágyázást. Élettani szerepe tekintetében kiemelendõ, hogy az aminosavak alkotójaként részt vesz a fehérjék felépítésében, egyes fehérjemolekulák közötti kötõhidak kialakításában. Utóbbi funkcióból következik, hogy a jó sütõipari minõség elérése búzában csak megfelelõ kéntápláltság mellett lehetséges. Általában elmondható továbbá, hogy a kén növeli a nitrogénhasznosítás hatékonyságát a növényi fejlõdés során. A nagy termésszintek realizálását alapvetõen meghatározza a felhasznált nitrogén mennyisége, ugyanakkor ez csak két szempont érvényesítése mellett érheti el hatását: a nitrogénszint növelésével járulékosan megnõ a növény többi makro-, mezo-, ill. mikroelem iránt támasztott igénye is, így ezek utánpótlásáról is gondoskodni kell. A nitrogénhasznosulás javítása legalább ugyanannyira fontos feladat, mint a megfelelõ mennyiség biztosítása – ez a szempont pedig felértékeli a kén utánpótlásának jelentõségét.

 

 


 

A megfelelõ kénellátás hatása a búza sütõipari minõségére:

balra kéntrágyázás nélkül, jobbra kéntrágyázás mellett (DLG, 2012)

 

 

 

A növények átlagos kémiai összetételét (1. táblázat) tanulmányozva megállapítható, hogy a kén a fõbb makroelemekkel azonos nagyságrendben alkotja a növényt. A 2. táblázat a fõbb szántóföldi növények esetében egy tonna növényi termésre vetítve adja meg a kénigényt. Jól látható, hogy a legmagasabb értékek repce és napraforgó esetében jelentkeznek, nem lebecsülendõ mennyiségileg azonban a búza, vagy akár a kukorica igénye sem. Jelentõs még a pillangósvirágúak kénigénye is. Külön kiemelendõ, hogy mindegyik feltüntetett növénykultúra esetében jól látható, a felvett kén nagy része a termésben transzlokálódik, amibõl egyrészt következik a termésképzésben betöltött fontos szerep. Másrészt ez arra is rámutat, hogy a növényi termés betakarításával a felvett kén mennyisége is lekerül a termõföldrõl, utánpótlásáról tehát mûtrágyázás útján kell gondoskodni.

 


 

1. táblázat: a növényeket alkotó kémiai elemek

(Breuer és mtsai, 2003)

 

 


 

2. táblázat: a fõbb szántóföli növények kénigénye egy tonna szemterméshez

és a hozzá tartozó mellékterméshez (KTBL, 2009).

 

 

A kén utánpótlására kevésbé talajvizsgálat alapján végzett számítások szerint, inkább gyakorlati, tapasztalati úton kialakított átlagos adagok kijuttatásával szokott sor kerülni. A talaj felvehetõ kéntartalma az ásványi kéntartalom meghatározásával (Smin módszer), az ásványi nitrogéntartalom méréséhez hasonló elv szerint lehetséges és ez részét is képezi a talajvizsgálatoknak. Azonban akárcsak az ásványi nitrogén esetében, a talaj ásványi kéntartalma is nagymértékben függ a talaj szervesanyag-tartalmának mineralizációjától, a talaj nedvességtartalmától, mikrobiológiai aktivitásától és nem utolsósorban hõmérsékletétõl.Ebbõl következõen az ásványi kéntartalom meghatározása céljából begyûjtött talajmintákat zárt zacskóban, alacsony hõmérsékleten tárolva kellene a mintavételtõl számított maximum néhány napon belül laboratóriumi vizsgálat alá vetni, hogy pontos és hiteles vizsgálati eredményt kaphassunk. További fontos szempont, hogy akárcsak az ásványi nitrogéntartalom esetében, a kora tavaszi mintavétel lenne leginkább ajánlott, megismerve a talaj aktuális kéntartalmát a növényi vegetáció indulásának kezdetén. Amennyiben sor kerül ásványi nitrogéntartalom vizsgálatra, ezt érdemes lehet egybekötni az ásványi kéntartalom meghatározásával is, tudvalévõ azonban, hogy sokszor szervezési és/vagy költség oldalról is inkább az empirikus úton kiszámított mûtrágyaadagok kijuttatása célszerû. Ha nem kerül sor ásványi kéntartalom vizsgálatra, pontosabbá teheti a tápanyag-utánpótlás tervezését az alábbiakban közölt táblázat (3. és 4. táblázat) szerinti kalkuláció. Itt a területi adottságok és a jellemzõ növénytermesztési gyakorlat alapján végezhetünk egy értékelést arra nézve, mennyire fontos odafigyelnünk a kén utánpótlására.

 

 


 

3. táblázat: becslési eljárás szántóföldi kultúrák kéntrágyázásának

szükségességéhez (KTBL, 2009)

Nagyításhoz katt a képre

 

 


 

4. táblázat: értékelés

Nagyításhoz katt a képre

 

 A kénutánpótlás technológiába illesztése az alábbi módszerekkel, ill. azok kombinációjával valósítható meg a növénytermesztési gyakorlatban:- Komplex mûtrágyákkal végzett alaptrágyázás esetében érdemes ként is tartalmazó terméket választani. Búzában és repcében – ha nem került sor õszi alaptrágyázásra – még az elsõ tavaszi fejtrágyázás alkalmával is lehetõség van ennek pótlására, amennyiben jól oldódó mûtrágyát választunk és így a tápanyagok gyorsan felvehetõvé válnak a növények számára.- Napraforgó esetében startertrágyázás céljára lehet érdemes kéntartalmú komplexet választani közvetlenül vetés elõtti, vagy vetéssel egymenetben történõ kijuttatásra.

 


 

Kénes levéltrágyázás napraforgó állományban

 

 

 A kénes nitrogénformák választása leginkább repcében számít elterjedt nitrogéntrágyázási gyakorlatnak, napraforgóban, vagy búzában is érdemes lehet alkalmazni, ha nem végeztünk kéntartalmú készítménnyel alap-vagy startertrágyázást.A levéltrágyázás fontos kiegészítése a talajon keresztüli tápanyag-utánpótlásnak, egyes, a jó növényi kondíció elérése, ill. fenntartása szempontjából kritikus fenofázisokban gyakorlatilag nélkülözhetetlen az ilyen formában történõ, a növény számára rögtön felvehetõ tápanyag-utánpótlás. Nem szabad azonban azt sem szem elöl téveszteni, hogy a növény kénigénye (mint általában a makro- és mezoelemek esetében) nem elégíthetõ ki teljes mértékben levéltrágyázás útján. A levéltrágyázás tehát fontos kiegészítõje, de nem helyettesítõje a talajon keresztüli kéntrágyázásnak. Mikor lehet különösen fontos a levéltrágya formájában történõ kénkijuttatás? Búzában szárbainduláskor, repcében pedig rejtett zöldbimbós állapotban, valamint akár egy fenofázissal késõbb, a sárgabimbós állapot kezdetén is.

 Benedek Szilveszter

szaktanácsadó

 Irodalom

- Breuer J. és mtsai. (2003): Die Pflanzenanalyse zur Diagnose des Ernährungszustandes von Kulturpflanzen. Agrimedia GmbH, Bergen/Dumme.

- DLG (2012): Schwefel-Düngung effizient gestalten. Merkblatt 373.

- KTBL (2009): Faustzahlen für die Landwirtschaft. KTBL, Darmstadt.