MENÜ

Szárítástechnológia-alternatív megoldások a szemestermény-szárítók fûtésében

Oldalszám: 99-100
Dr. Kacz Károly, Dr. Kocsis Sándor 2014.01.17.

Az energiaárak folyamatos emelkedése kikényszeríti a korszerû, energiatakarékos és terménykímélõ szárítóberendezések alkalmazását, valamint az alternatív lehetõségek kihasználását a szárítóberendezések hõszükségletének a kielégítésénél.

 

A mezõgazdasági termények betakarítás-kori nedvességtartalma általában magasabb, mint amit a biztonságos tárolás feltételez, így tárolásuk elõtt legtöbbször konvektív módon történõ mesterséges szárításra van szükség. A hõmérséklet alapján beszélünk:- környezeti levegõvel történõ szellõztetéses szárításról (tsz=10–30°C),

- elõmelegített levegõvel történõ szellõztetéses szárításról (tsz=25–30°C),

- meleg levegõs szárításól (tsz=50–200°C),

- forró levegõs szárításról (tsz=500–1200°C).A környezeti és elõmelegített levegõvel végzett szellõztetéses szárítás a szálas és szemes terményeknél egyaránt elõfordul. Hazánkban azonban elsõsorban meleg levegõs szárítást alkalmazunk a szemes termények döntõ többségénél. A legnagyobb szárítási feladat a kukoricánál jelentkezik, melynek betakarítási nedvességtartalma mindig magasabb, mint amelynél a veszteségmentes tárolás biztosítható. A betakarított mennyiség is jelentõs, jobb években a 7–8 millió tonnát is eléri. A hazai gazdaságainkban a takarmánycélra termesztett kukoricát döntõen kombájnnal, morzsolásos technológiával, korábban gyakran 25%-ot meghaladó nedvességtartalommal takarították be. Újabban – elsõsorban a rövidebb tenyészidejû hibrideknél – ennél alacsonyabb, 20%-nál kisebb is lehet a betakarítási nedvesség, de ez az érték a szárítási szezon kezdetekor, illetve évjáratonként magasabban alakulhat. Így a kukoricatermés betakarítás utáni szárítása nagy energia- és költségigényû feladatot jelent, valamint a termelés gazdaságosságát is nagymértékben befolyásolja. A kedvezõtlen hatások mérsékelhetõk, alacsonyabb betakarításkori nedvességtartalommal, korszerû – energiatakarékos és terménykímélõ – szárítóberendezés alkalmazásával, valamint alternatív energiaforrások felhasználásával. A hõenergaigény alternatív módon történõ részbeni, vagy teljes mértékû kielégítésével jelentõsen csökkenthetõ a szárítás költsége, ugyanakkor a megújuló, vagy megújítható energiaforrás felhasználással fokozottabban járulunk hozzá a környezetvédelemhez.

 

 

A korszerû szárítóberendezések jellemzõiA jól száradó hibridek mellett megfelelõ mûszaki színvonalú, vagyis korszerû szárítóberendezésekkel lehet a szárítási feladatot a mai kor igényeinek megfelelõen úgy elvégezni, hogy az energia-megtakarítás, a terménykímélés és a környezetvédelem hármas egysége teljesüljön. A szemestermény-szárítók korszerûségét tehát számos kívánalom, és ezek minél teljesebb körû kielégítése jelenti. Ezek közül a legfontosabbak a következõk: energia- és költségtakarékos üzemû legyen; terménykímélõ, minõségmegóvó szárítást valósítson meg; feleljen meg a környezetvédelmi elõírásoknak; üzemük megfelelõ szinten automatizált legyen.Az energia- és költségtakarékos üzemmód feltételez valamilyen hõvisszanyerési megoldást. A korszerûnek tekinthetõ újabb szárítóknál a hûtõlevegõ, vagy a hûtõ- és a szárítózóna alsó szakaszából kilépõ alacsony páratartalmú levegõ együttes visszavezetésére kerül sor. Egyes változatoknál a hûtõszekció mérete is változtatható, így alkalmazkodni lehet az eltérõ hûtõkapacitási igényekhez. A kíméletes szárítás céljából építenek be egyes korszerû változatoknál pihentetõ szekciót, illetve növelt térfogatú fogadószekciót. Az úgynevezett puffertárolóban – különösen hidegebb õszi idõszakban – diffúziós úton elõmelegszik a termény, kiizzadva javul a kezdeti vízelvonás és csökken a hõstresszbõl adódó káros hatás.Energia-megtakarítás érhetõ el továbbá a szárító és hûtõ folyamat különválasztásával, valamint a vastag rétegû szárítással. Ez utóbbiakat például a TOP DRY szárítók egy berendezésen belül valósítják meg.A hazai gazdaságok mintegy 2000 db, összességében jelentõs szárítókapacitású szárítóberendezéssel rendelkeznek, azonban ezek egy része továbbra is elavult technológiájú, kifogásolható mûszaki állapotú, továbbá nagy részük nem felel meg a 2007-tõl érvényben lévõ Európai Uniós elõírásoknak sem. A korábbi szárítógép parkunk legnagyobb része 15% vízelvonással történõ szárításra volt méretezve, melyhez arányos teljesítmény, „felfûtési”, szárítási és hûtési idõ tartozik, mindezt a mag-út hosszával is jellemezhetjük. A mai követelmény viszont, hogy a szárító 20% körüli induló nedvességrõl legyen képes folyamatos üzemben kíméletesen szárítani 13–14%-ra (6–8% vízelvonás). Ezt a feladatot a régebbi szárítók nem képesek az elvárható módon teljesíteni, beltartalmi értékek csökkenését és az energiaveszteség növekedését okozhatják.A 2007 év végéig telepített szárítógépek közül mintegy 100 nagy teljesítményû és 50 közepes teljesítményû volt sorolható a korszerû, automatikus vezérlésû, energiatakarékos és környezetkímélõ üzemmódúak közé. A 2008. évtõl meghirdetésre került a szárítótelepek korszerûsítésére vonatkozó pályázat, amelynek keretében 3 év alatt valamivel több, mint 500 beruházás valósult meg. Elsõsorban olyan energiatakarékos és környezetkímélõ szárítóberendezések (új és átalakított) telepítésére került sor, melyek teljesítik az Európai Uniós törvényekben megfogalmazottakat. Ezek együttesen a szárítási kapacitás kb. 30%-át teszik ki.A fentiekbõl is következtethetõ, hogy a kukoricaszárítás optimális feltételei (környezetkímélõ, energiatakarékos és terménykímélõ) között a korszerû szárítóberendezés használata az elsõ helyre kerül. A terménykímélõ minõségmegóvó szárítás alapvetõ feltétele továbbá, hogy a maghõmérséklet ne haladja meg a kritikusnak mondható 60°C-ot. Ehhez részben a szárítólevegõ hõmérsékletét kell helyesen megválasztani, illetve kerülni kell a jelentõs túlszárítást. Az új, korszerû szárítóberendezések a fentiek miatt a korábbinál alacsonyabb szárítólevegõ hõmérsékleten üzemelnek. A szerkezeti kialakítástól függõen kukoricánál 80–100°C (maximum 110°C) javasolható.

 Alternatív megoldási lehetõségek a szárítók hõenergia-igényének a kielégítéséreA szárítók hõenergia-ellátását túlnyomóan fosszilis energiahordozókkal biztosítják, ezek elsõsorban a földgáz illetve az LPG, továbbá a tüzelõolaj, mely azonban a gázhálózat kiépítésével nagymértékben visszaszorult. Megemlíthetõ továbbá, hogy néhány helyen a fûtõolajat (pakura) is használták, elsõsorban költségcsökkentés érdekében. Amíg a gázoknál ma még általában megengedett a direkt tüzelés, addig az olajféleségeknél indirekt tüzelésre van szükség, ahol közbeiktatott hõcserélõ biztosítja, hogy az égéstermékek ne szennyezhessék a terményt. A hagyományosnak nevezhetõ hõellátásnál is tapasztalható volt a fejlõdés, a korábbi kétpont-szabályozású blokkégõket a folyamatos szabályozású blokkégõk, majd mindinkább a korszerûbb szõnyeg- vagy paplanégõk váltották fel. Ez utóbbiaknál a nagy légfelesleg-tényezõnek köszönhetõen tökéletes az égés, nagyobb a teljesítményszabályozási tartomány, egyenletesebb a hõmérséklet eloszlás. A szárítás energiaigényének kielégítésére elméletileg a legtöbb megújuló, vagy megújítható energiaforrás alkalmas lehet, azonban az optimális alternatíva függ a szárítási technológiától, a megkívánt hõmérsékleti és teljesítményértékektõl.Az elõmelegített levegõs szellõztetéses szárítási technológiáknál, valamint vetõmagszárításnál –az alacsonyabb hõmérsékleti és hõteljesítmény igény miatt – még a napenergiával és a geotermikus energiával is lehet számolni. Magyarországon a napenergia felhasználásával elsõsorban szálastakarmányok szárításánál találkozhattunk. Külföldön a kisebb gazdasági méreteknél a szemes termény szárításánál is elõfordult, ahol az épület tetõszerkezetébe, vagy külön állványra szerelve alakították ki a levegõs napkollektorokat. Meleg levegõs szárítónál a környezeti levegõ elõmelegítése történt ezen az úton, ráfûtéssel biztosították a kívánt szárítási hõmérsékletet. A geotermikus energia felhasználási lehetõsége korlátozottabb, a termálkutakkal rendelkezõ gazdaságokban jöhet szóba. Magyarországon is lehetett példát találni a geotermikus energia szárításban történõ felhasználására a korábbi nagyüzemekben a szálastakarmány és a vetõmag szárításánál (Lipót, Lébény), valamint a meleg levegõs szárítónál a környezeti levegõ elõmelegítésére, illetve meleg levegõs szárítónál a szárító fûtésére (Szentes). A múlt év folyamán egy teljesen termálvíz fûtésû Tornum szárító került felépítésre az utóbbi telephelyen, 20 t/h teljesítményben.A magasabb hõmérséklet- és teljesítményigényû meleg levegõs szemestermény-szárítóknál tényleges alternatívát a biomassza, mint megújítható energiaforrás jelenti. Elméletileg mind a három halmazállapotú változata felhasználható a szárítók fûtésénél. A gyakorlatban a szilárd biomassza jelenti mind mûszaki, mind gazdasági szempontból az igazi alternatívát, a növényi olajoknál jelenleg a fajlagos hõdíj a gázhoz viszonyítva magasabb, a biogáz pedig a geotermikus energiához hasonlóan csak korlátozottan áll rendelkezésre. A szilárd biomassza és a növényi olaj esetén szintén indirekt hõellátás valósítható meg, mert a füstgáz nem érintkezhet itt sem a terménnyel. Direkt fûtés esetén a szárítás üzembiztonsága romlik, a tûzveszély megnõ, és nem kerülhetõ el a káros anyagok lerakódása, ezért pl. a takarmánykódex sem engedélyezi. (Németországban a kalászos gabona szárításakor még földgáztüzelés esetén is elõírás a hõcserélõk használata). Ilyen hõcserélõs kivitelûek például a PETKUS WS és WU típusú szárítói.

 Szemestermény-szárítók szilárd biomasszára alapozott hõellátásaA ’80-as évek elsõ olajválsága idején elindult biomassza alapú alternatív energiafelhasználási technológiák bizonyos területeken hoztak eredményt, azonban a szemestermény-szárítók energiafelhasználására ezek a megoldások a konstrukciók kiforratlansága, gazdaságtalansága miatt nem váltak be. Ekkor alakították ki a hazai mobil kivitelû nagybála-égetõ berendezést is, mellyel a B1-15 típusú szárító hõellátását direkt módon kívánták megoldani. Sorozatgyártására nem került sor. A szemestermény-szárítókhoz integrálható különbözõ biomassza-tüzelõ berendezések fejlesztése folyamatosan, azóta is napirenden volt. Ennek ellenére megállapítható, hogy ezen a területen még nem alakultak ki olyan versenyképes technológiák, melyek azonnal bevezethetõk lennének. Ennek oka többek között a viszonylag nagy hõteljesítmény-igény (1-3 MW), illetve az alacsony éves üzemórakihasználás, valamint a magas beruházási költség. Az üzemórára vetített fajlagos beruházási (amortizációs) költség így nagyon magas. A technológiát drágítja a hõcserélõ rendszerek használata is. A hõcserélõ rendszerek egyébként rontják a szárítás hatékonyságát, mintegy 15–20%-os hõveszteséget okoznak, ebben az esetben viszont az olcsóbb tüzelõanyag kompenzálhatja ezt a hatást. A beruházás megtérülési idejét egyéb hõhasznosítási lehetõségek bekapcsolásával (pl. üvegházak-, lakóépületek-, istállók- stb. fûtése) lehetne csökkenteni. A fentiek ellenére a hazai piacon is több magyar és külföldi gyártmányt is kínálnak a gazdaságok részére. Ezek közül néhány már üzem közben is megtekinthetõ. A szárítóberendezéseket gyártó, ill. forgalmazó cégek közül többen kínálják ezt az alternatívát is a berendezésük hõigényének a kielégítésére.A tüzelõberendezés a szárító kiegészítõ egységeként kerül beépítésre. Egyszerûbb technológiának tûnik a közvetlen nagybálatüzelõk alkalmazása, ezeknél egy füstgáz-levegõ hõcserélõ révén állítható elõ a szárító közeg. A kazán nélküli tüzelõrendszer problémája a tüzelési hatásfokban, a szalma hamujában és az egyenlõtlen hõtermelésben keresendõ. A füstgáz-levegõ hõcserélõs hõellátó rendszerek készülnek faapríték tüzelésû változatban is, ahol már az említett problémák kevésbé jelentkeznek. A Pannonagri Kft. kínálatában is szerepel mindkét változat, melyekkel a különbözõ gázüzemû szárítók átalakíthatók biomassza tüzelésûvé. Jánossomorján az egyik mezõgazdasági vállalkozásnál több éve üzemel egy hasonló, de faapríték és kukoricacsutka tüzelésû, füstgáz-levegõ hõcserélõvel mûködõ hõellátó berendezés, amely egy 14 t/h (kukorica, 10% vízelvonás) teljesítményû szárítóhoz kapcsolódik.

 

A másik mûszaki megoldás szerint a hõellátás meleg vizes kazánrendszeren alapszik, víz-levegõ hõcserélõ segítségével történik a szárítólevegõ elõállítása. Ugyanakkor ez a rendszer meglehetõsen bonyolult, és a beruházási költsége is magas. Továbbá a meleg vizes fûtési rendszer használhatósága behatárolt – részben a kazán biztonságtechnikai követelményei miatt. A 105°C hõmérsékletû meleg vízzel kb. 80°C hõmérsékletû szárítólevegõt lehet elõállítani. Amennyiben az igény ennél magasabb, kiegészítõ, (pl. gázfûtés) is szükséges. A lágy szárú biomassza (szalma, kukoricaszár, egyéb melléktermék) tûztérben való viselkedése és kezelése is meglehetõsen bonyolult, ezekhez megfelelõ hûtött rostélyos tüzelõberendezést kellett kialakítani. Tõlünk nyugatra – elsõsorban Ausztriában – nagyobb számban alakítottak ki faapríték-tüzelésû változatokat is, 500 kW-tól 1,5–2 MW-ig terjedõ teljesítményig. A hazai gyártású kínálatban megemlíthetõk a TSZB típusú (lásd az ábrát), 2–5 MW teljesítményû meleg vizes kazánok, amelyek szintén alkalmasak a terményszárítók hõigényének kielégítésére. Üzemeltethetõk a legkülönfélébb lágy szárú alapanyagokkal, a melléktermékekkel és termelt energianövényekkel egyaránt.

 

 


 

TSZB típusú melegvizes kazán

 

 

Külön ki kell emelni a BioDryer szárítóberendezést, amelyet konzorcium keretében, 2007-ben elnyert pályázat segítségével fejlesztettek ki, a TeGaVill Kft. gyártja és forgalmazza. A folyamatos üzemû, energiatakarékos kialakítású aknás szárítótelepi rendszer újszerûsége négy fejlesztési irány összekapcsolásában van. Ezek: 2 MW hõteljesítményû aprított növényi melléktermékkel üzemelõ tüzelõrendszer, forróvíz–levegõ hõcserélõ, gáztüzelésû rásegítés (hibrid hõlég-biztosító rendszer), valamint mindezekhez csatlakozik egy energiatakarékos, szemestermény-szárító. A teljes BioDryer rendszer prototípusa 2009 végére készült el, és Monostorpályiban, az Agri-Corn Kft. területén helyezték üzembe. A tartós üzemi mérésekre 2010-ben került sor. A TeGaVill Kft. által kifejlesztett PSZH-2000 típusú hõcserélõ elõnye, hogy kialakításánál fogva bármelyik szárítóhoz utólag is telepíthetõ. Többféle méretben és kivitelben rendelhetõ, a hõteljesítmény 500–3000 kW között változhat.A meleg levegõs szemestermény-szárítók hõigényének kielégítésénél mûszaki és gazdasági szempontok figyelembe vételével a szilárd biomassza tüzelésre alapozott hõellátás jelentheti a lehetséges alternatívák közül a legoptimálisabb megoldást. Önálló, vagy hibrid fûtési rendszer (hagyományos és bio tüzelõrendszer kombinálása) elõnyei közül kiemelhetõ, hogy a szárítás költsége jelentõsen csökkenthetõ, függetlenséget biztosítanak az energiaszolgáltatótól, ugyanakkor a környezetvédelmet is szolgálják a fosszilis energiahordozó-felhasználás kiváltásával.

 Dr. Kacz Károly – Dr. Kocsis Sándor

NymE Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

Biológiai Rendszerek Mûszaki Intézete