MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia 2014.01.20.

Az õstermelõi igazolványok kiváltásának feltétele 2013. január 1-tõl megváltozik. A 2009. január 1-je elõtt kiváltott igazolványok 2013 év januártól bevonásra kerülnek, helyettük új igazolványt kapnak a termelõk. A módosítással egyszerre három adóévre váltható ki az õstermelõi igazolvány és a három adóévre szóló értékesítési betétlap. Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet igényelni.

 

 

A mezõgazdasági õstermelõnek tizenöt napon belül vissza kell adnia az igazolványt, ha tevékenységét beszünteti, vagy azt nem õstermelõként kívánja folytatni. Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésére minden évben június 15-ig lesz lehetõség. A kiállítás évére vonatkozó értékesítési betétlap az adóév elsõ napjától hatályos, ha azt március 20. napjáig adták ki. A március 20-a után kiadott betétlap a kiadás napjától kezdõdõen hatályos. A kiadás évét követõ évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta feltüntetett adóév elsõ napjától hatályos.A 2009. január 1-je és 2012. december 31. között kiadott igazolványok 2014. év december 31-ig maradnak érvényesek.

 

 

Az MVH 29/2013. (I. 25) számú közleménye

A védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl
 A kifizetési kérelmek benyújtásának feltételei 

A kifizetési kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltõ felületen tölthetõ ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be. A 2012. évi kifizetési kérelem benyújtástól eltérõen tehát kötelezõen elektronikus úton kell benyújtani a kérelmet, nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. A benyújtásra nyitva álló idõszak: 2013. február 1–28.

 

Az MVH 22/2013. (I. 22) számú közleménye

Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl
 

Jelen közlemény a fenti jogcímen az alábbi jogcímrendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl rendelkezik: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet. 

 

A kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2013. február 1.–május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.Egy kifizetési kérelem-benyújtási idõszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben: a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével egyidejûleg visszavonja.Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 

 

Az MVH 21/2013. (I. 22.) számú közleménye

A mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

Kifizetési kérelmet 2013. február 1. és 2013. május 31. napja között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.Amennyiben az ügyfél a fenti jogcímen több jogerõs támogatási határozattal is rendelkezik, úgy kifizetési kérelmet támogatási határozatonként külön-külön kell elõterjesztenie.Egy kifizetési kérelem-benyújtási idõszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben:

- a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy

- a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy

- az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével egyidejûleg visszavonja.Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok

A kifizetési kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított ûrlapon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani. A benyújtás ideje: 2013. február 1.–május 31.

 

 

Az MVH 17/2013. (I. 22.) számú közleménye

A kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

Kifizetési kérelmet 2013. február 1.–május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Amennyiben az ügyfél a fenti jogcímen több jogerõs támogatási határozattal is rendelkezik, úgy kifizetési kérelmet támogatási határozatonként külön-külön kell elõterjesztenie.

 

 

Az MVH 15/2013. (I. 22.) számú közleménye

A növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlJelen közlemény a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítése jogcím keretében nyújtott támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetésének igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

Kifizetési kérelmet 2013. február 1.–május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal, illetve a támogatási rendelet 8. § (3) bekezdése szerint egy támogatási kérelemhez kapcsolódóan összesen legfeljebb négy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. Egy kifizetési kérelem-benyújtási idõszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével egyidejûleg visszavonja. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

 Hegedûs SzilviaForrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu

 Helyesbítés: Az elõzõ számokban tévesen megjelent MVH FÖPEKI megjelölés nem azonos a cikk szerzõinek munkahelyével. A megjelölés csak, mint forrás értelmezhetõ. A pontatlanságért az érintettek elnézését kérjük. (a szerk.)