MENÜ

Adóügy: A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) - az egyik új adónemrõl, röviden

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.20.

Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ betéti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkezõ közkereseti társaság kivéve: ha adószámát az adóhatóság a bejelentést megelõzõ 2 éven belül törölte vagy jogerõsen felfüggesztette, ha az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja: 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége vagy saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

 

 

Választása: bármelyik hónaptól választható, de az adóalanyiság a választás bejelentését követõ hónap elsõ napjával jön létre.A bejelentkezés módja: a T101E bejelentõ lapot a már mûködõ, egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ egyéni vállalkozók nyújtják be; a már mûködõ kkt., bt., egyéni cég a T201T jelû adatlap útján, kizárólag változás-bejelentés keretében jelentkezhet be.Kisadózónak minõsül: a törvény alapján kisadózó a tételes adót jogszerûen választó egyéni vállalkozó esetében maga az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti és betéti társaság esetén pedig a társaság kisadózóként bejelentett magánszemély tagja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kisadózó fõállású kisadózónak minõsül-e.Fizetendõ adó: a kisadózó vállalkozás a fõállású kisadózó után havi 50 ezer, a fõállásúnak nem minõsülõ kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig (bevallási kötelezettség nincs). A tételes adó 10032000-01076349 költségvetési számlaszámra történõ megfizetésével mentesül az említett, KATA által kiváltott adónemekhez kapcsolódó átutalásoktól.A fõállású kisadózó ellátást (pl. táppénzt) havi 81 300 Ft alapul vételével kap.A naptári év egészében kisadózó vállalkozás esetén a naptári évben elért bevételének 6 millió Ft-ot meghaladó része után, az év közben kezdõ vagy választó kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozási jogállás hónapjainak száma x 500 E Ft feletti összeg után 40% plusz adófizetési kötelezettség terheli.Megszûnik az adóalanyiság: ha az adózó ezt bejelenti az adóhatósághoz (a bejelentés hónapjának utolsó napjával); ha vállalkozási formájában, tagjaiban olyan változás áll be amellyel már nem felel meg a választás feltételeinek; ha naptári negyedév utolsó napán az állami adóhatóságnál nyilvántartott végrehajtható adótartozása meghaladja a 100 E Ft-ot; ha a NAV az adóalanyiság idõszakára vonatkozóan az alábbi jogcímek miatt mulasztási vagy jövedéki bírságot állapít meg a kisadózó vállalkozás terhére: számla-nyugtaadási elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, igazolatlan eredetû áru forgalmazása. Adóalanyiság megszûnését követõ 24 hónapon belül nem választható újra ez az adózási forma.Kiváltott adóterhek a kisadózó vállalkozás és bejelentett kisadózók után: vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó, társasági adó, szja, járulékok, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás.Nem mentesül: kisadózónak nem minõsülõ személyek foglalkoztatására tekintettel fizetendõ adókötelezettségek alól és az áfafizetési kötelezettség alól (kivéve, ha alanyi adómentességet választott).Helyi iparûzési adó: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó helyi iparûzési adóalapja a székhelye, telephelye szerinti önkormányzatonként egységesen 2,5-2,5 millió Ft. Ez 2%-os adómérték esetén évi 50 ezer Ft kötelezõ adófizetési kötelezettséget eredményez.Bizonylatolás, nyilvántartások, határidõk: a kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, mivel nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az adózónak valamennyi bizonylatát a kiállítás adóévét követõ 5. naptári év végéig meg kell õriznie. A kisadózónak az általa kibocsátott számlán fel kell tüntetnie, hogy „Kisadózó”, ellenkezõ esetben mulasztási bírsággal sújtható.Az adózónak az adóévi árbevétel nagyságáról az adóévet követõen február 25-ig – az adóalanyiság megszûnése esetén a megszûnéstõl számított 30. napig – kell számot adnia a 13KATA nyomtatványon. Ezen a nyomtatványon kell bevallania a 40 százalékos adót, valamint e nyomtatványon kell adatot szolgáltatnia abban az esetben, ha bármely más adóalanynak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak minõsülõ magánszemélyt) éves szinten együttesen 1 millió forintot meghaladó értékû számlát bocsátott ki.Munkaviszony vélelmezése: ha a kisadózó vállalkozással kötött szerzõdés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytõl eltérõen a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. Az adóhatóság az ellenõrzési eljárás során az adatszolgáltatásra kötelezett egyéb adózóval kötött szerzõdések minõsítésekor vélelmezi a munkaviszony fennállását, egészen addig, amíg a kisadózó nem bizonyítja ennek ellenkezõjét.

 Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg. Okl. adószakértõ