MENÜ

A szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2015.01.21.

Az EURO-ECO Csoport tagjaként mûködõ Univer-Penta Kft. névjegyzéki szaktanácsadói, munkatársai országszerte nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyek más gazdálkodókat is érinthetnek. Lapunkban rendszeresen megosztják olvasóinkkal a fontosnak vélt kérdésekre adott válaszaikat.

 

 

Kik vehetik igénybe a februárban induló nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálásra nyújtandó támogatásokat?

Támogatást olyan õstermelõk, vagy legfeljebb 10 fõt foglalkoztató mikrovállalkozások vehetnek igénybe, amelyek:

- 2011-es mezõgazdaságból származó árbevétele meghaladta a teljes árbevételük 50%-át,

- 2011-es éves nettó árbevételük, vagy mérlegfõösszegük legfeljebb 2 millió euró volt.

A támogatási kérelmeket 2013. február 15. napjától lehet benyújtani a rendelkezésre álló 7,8 milliárd Ft-os forrás kimerüléséig, de legfeljebb 2013. július 2. napjáig.

Mekkora a mértéke a 2012. évi (melyet 2013-ban kapnak meg a jogosultak) kiegészítõ nemzeti tejtámogatásnak?

Ezen jogcímen a 2012. évre vonatkozóan (2013-as kifizetés) történelmi bázisjogosultságonként legfeljebb 3 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Mi módosult év végén a földkifüggesztések szabályozásában?

A változás a kifüggesztések idõtartamát érintette az alábbiak szerint:

- Az eddigi szabályozás alapján az illetékes jegyzõ a vételi vagy bérleti ajánlatokat 15 munkanapra függesztette ki az önkormányzat hirdetõtáblájára.

- 2012. december 29. napjától a 15 munkanapos idõtartam földvásárlási ajánlat esetében 60 napra hosszabbodott, földbérleti ajánlatnál pedig 15 napra (nem munkanap!) rövidült.

A tejágazati állatjóléti támogatásnál mi alapján állapítják meg a legeltetés esetén figyelembe vehetõ legeltethetõ terület maximális nagyságát?

A legutóbbi jogszabály-módosítás következtében a legeltetés esetén figyelembe vehetõ legeltethetõ terület maximális nagyságát nem a kifizetési kérelem évében benyújtott egységes kérelem alapján, hanem a kifizetési kérelem beadását megelõzõ évben benyújtott egységes kérelem alapján kell megállapítani.

Tehát a vonatkozó rendelet szerint: a kifizetési kérelemben bejelentett legelõterület nagysága nem haladhatja meg az állattartó által, a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelõzõ évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmen „állandó legelõ (legeltetett)”, „egyéb gyep (legeltetett)” vagy „fásított rét-legelõ” hasznosítással bejelentett területek összegét.

Mekkora a mértéke a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj de minimis támogatásnak?

A támogatás összege a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen a tárgyévben felhasznált gázolaj mennyisége után literenként 95 forint. Támogatás hektáronként évente legfeljebb száz liter után vehetõ igénybe. (Ez a 100 liter a gázolaj jövedéki adó-visszatérítésben érintett 97 liter/hektár/év mennyiségen felül értendõ, tehát 97 literre visszaigényelhetõ a jövedéki adó, további 100 literre pedig támogatás igényelhetõ.)

A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelõzõ kettõ pénzügyi év vonatkozásában a 7500 eurónak megfelelõ forintösszeget (3 éves mezõgazdasági de minimis keret). A támogatási összeg kiszámításakor más mezõgazdasági de minimis támogatások összegét is figyelembe kell venni.

Tehát, ha más jogcímen már kaptunk mezõgazdasági de minimis támogatást az elmúlt 3 évben, akkor annak összegével csökkenteni kell a 7500 eurós keretet, és csak a maradék pénzösszegig kaphatjuk meg a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj de minimis támogatást.

 


 

 

Ha egy termelõ tavaly már adott be bevallást bevételeirõl az élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kapcsolatban, úgy idén kell-e újat beküldeni?

Igen. A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételt, illetve jövedelmet. A bevallási kötelezettséget minden év május 31. napjáig kell teljesíteni. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.

A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlõ összegben köteles megfizetni július 31., illetve január 31. napjáig.

Ha egy AKG-s ültetvényt kivágnak, de újratelepítik azt, úgy be kell-e jelenteni a kivágás megtörténtét?

Igen. Ha a támogatásra jogosult a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás befejezésétõl számított 10 napon belül be kell jelentenie az MVH-nak.

Ha a kivágás anélkül történt, hogy a támogatásra jogosult a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor a fenti bejelentéssel egyidejûleg a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.

Ezen visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatásra jogosult az újratelepítést a kivágás befejezésétõl számított 12 hónapon belül elvégzi. (Tehát nem kell külön az újratelepítésrõl szándéknyilatkozatot benyújtani az MVH felé.)

A támogatásra jogosultnak az újratelepítés befejezését a megvalósulást követõ 10 napon belül be kell jelentenie az MVH-nak.

Meddig lehet igényelni az idén szõlõültetvény-újratelepítési jogot és mennyit kell fizetni érte?

Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelem benyújtási idõszaka: 2013. január 14.–április 30. Az újratelepítési jogért fizetendõ összeg hektáronként 150.000 forint, ami a csökkentõ tényezõk alkalmazása esetén sem lehet kevesebb mint 20.000 forint. Amennyiben a kérelmezõ fiatal mezõgazdasági termelõ, úgy van lehetõség a térítésmentességre is.

 

Amennyiben Önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!  érjük, hogy e-mail-ben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést! Az EURO-ECO Csoport országos mûködési területtel rendelkezik, így munkatársai hazánk minden tájáról várják a termelõk érdeklõdését!