MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.21.

Az állattartó gazdálkodóknak, valamint a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak 2012. december 31-ig nitrátjelentést kell elektronikus úton beadniuk a NÉBIH felé.

 

 

A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és a háztartási igényt meghaladó mértékben állatot tartóknak nitrát-adatszolgáltatási kötelezettségük van, melyet papír alapon vagy elektronikus úton kell teljesíteni. A beadás határideje – mind az elektronikus felületre, mind a papírformátumra vonatkozóan – minden év szeptember 1.–december 31. közötti idõszak.Az elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást követõen a www.nebih.gov.hu, nyomtatvanyok linkjén teljesíthetõ az adatszolgáltatás. A papír alapú bevallás pedig az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékletében szereplõ nyomtatványon tehetõ meg, mely akár a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu oldalon a JFGK4. kötelezettségek pontjában a „Formanyomtatványok” almenüben is megtalálható. A papír alapú beadás helye a tevékenység helye szerinti Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága.

 

 

Tájékoztató a kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatással kapcsolatos képzésrõlA húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított szakmai továbbképzésre – amely rendelet 3. mellékletében meghatározott és tartalmilag részletezett témakörökben indul – kötelezõ jelentkezni. A továbbképzés elvégzése 2012. 12. 31-ig a húsmarha és juh ágazatokban benyújtott szerkezetátalakítási nemzeti program feltétele. A jelentkezési lapok az alábbi honlapról tölthetõek le: www.vkszi.hu/cikk.php?id=1953.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a választott nemzeti program módosítható a K2000 – „Módosítási kérelem a kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt kötelezettség megváltoztatásához” nyomtatványon, amelyet legkésõbb 2012. december 31-ig van lehetõség benyújtani.

 

 

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2012. (XI. 16.) számú közleménye a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl.Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követõ 90 napon belül köteles a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani, jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon.

- A kifizetési kérelem benyújtásaA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.A kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követõ 90 napon belül kell benyújtani.

- A kifizetési kérelemcsomag tartalmaA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: D1028-03 Kifizetési kérelem 90% – Fõlap.A kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete: D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl.

 

Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelõi csoporthoz, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoporthoz, és termelõi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a kifizetési kérelemhez a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban mûködõ elismert termelõi csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport és termelõi szervezet által kiállított tagsági igazolást csatolni.A tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható: D0068-03 Termelõi csoport/TÉSZ tagság igazolása.

 

 

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 108/2012. (VII. 20.) számú közleménye az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.Kifizetési kérelem benyújtási idõszak és a benyújtható kifizetési kérelmek számaKifizetést az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2012. augusztus 1.–december 31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.Egy kifizetési kérelem-benyújtási idõszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben: a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével egyidejûleg visszavonja.Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig kell benyújtani, amennyiben a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási idõszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban – de legkésõbb 2015. január 31-ig – kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása után elsõként nyílik meg.Amennyiben az ügyfél a 2008. évi és a 2010. évi támogatási kérelem idõszakhoz kapcsolódóan is kifizetési kérelmet nyújt be, csak két önálló kifizetési kérelem formájában teheti meg.- A benyújtás határidejeA kifizetési kérelmet 2012. augusztus 1-tõl 2012. december 31-ig, postai úton lehet benyújtani. Mindezek alapján a kifizetési kérelmet legkorábban 2012. augusztus 1-jén, legkésõbb 2012. december 31-én adhatja postára.

- A benyújtás helyeA lakóhely/székhely szerinti MVH megyei kirendeltség. A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, e közlemény mellékletét képezõ formanyomtatványon kell benyújtani.

Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.nebih.gov.hu

www.agrarkamara.hu

 

Berta Dávid, Hegedûs Szilvia és Dömötör Károly