MENÜ

Szaktanácsadó válaszol

Oldalszám: 13
2014.01.24.

 

Mi a legutolsó dátum, amikor az idei Egységes kérelem még benyújtható?Az Egységes kérelem szankciómentes benyújtási határideje 2012. május 15. napja!A kérelem az említett határidõt követõen még 25 naptári napig (2012. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért még 2012. június 11-én is benyújtható a kérelem. A 2012. június 11. napja után benyújtott kérelmeket a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.Amennyiben a kérelem május 15-ig benyújtásra került, abban az esetben május 31-ig lehet módosítani. Június 1-tõl pedig már csak napi 1% szankcióval lehet ezt megtenni.

 Az Egységes kérelemhez kapcsolódóan milyen dokumentumokat kell papír alapon megküldeni az MVH részére elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás igénybevétele esetén?Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás feltételeként beküldendõ TÉSZ/TCS tagsági igazolást, valamint a támogatási jogosultság átírásához kapcsolódó nyomtatványokat.

 Kik mentesülnek az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól?Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezõgazdasági kistermelõk, vagyis azok az õstermelõk, ill. családi gazdaság esetén a tagok, akiknek az e tevékenységébõl az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

 Lehetséges-e EMVA – Turisztikás támogatott beruházást megvalósítani egy 10 ezer lakosú kisvárosban?A fejlesztéseket várhatóan 5000 fõ alatti, vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések bel- és külterületein, illetve néhány nagyobb település külterületén lehet megvalósítani, ahol az illetékes helyi akciócsoport rendelkezik megfelelõ forrással. Célszerû a pályázat elsõ lépéseként a jogcímrendelet mellékletében található településlistát megnézni.A támogatási kérelmeket várhatóan 2012 nyarán lehet benyújtani.

 Mekkora a maximális futamidõ az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramnál?Legfeljebb 5 év.

 Ha egy termelõ elõfinanszíroztatja a területalapú támogatást (SAPS), akkor a megkapott hitelösszeget szabadon felhasználhatja-e?Igen, a felvett összeg szabadon felhasználható; HUF-ban és EUR-ban is igényelhetõ; a hitel összege az elõfinanszírozott támogatások összegének 70–90%-a is lehet; nincs szükség közjegyzõi okiratra; banki számlamúlt nem szükséges a hitel igénybevételéhez.

 Meddig van lehetõség a választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában a Kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti programban?A választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában az adott év december 31. napjáig van lehetõség. A módosítás iránti kérelmet az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

 Kell-e kötelezõ képzésen részt venni a Natura 2000 erdõterületek kompenzációs támogatása jogcímnél?A támogatást igénylõnek a kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat kézhezvételét követõ 10 hónapon belül részt kell vennie a jogcímhez kapcsolódó képzésen.

 Vissza kell-e fizetni az eddigi AKG-s támogatást, ha egy termelõ nem nyer az eddig általa használt AKG-s területekre kiírt NFA-s pályázaton, és emiatt elveszti földhasználati jogosultságát?Amennyiben a gazdálkodó nem felel meg az NFA által kiírt haszonbérleti pályázat feltételeinek, úgy ezt vis maior helyzetként kell kezelni (bejelentés, igazoló dokumentumok megküldése az MVH részére a közlést követõ 15 napon belül).

Ez az eset nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, az eddigi AKG-s támogatást nem kell visszafizetni.

 Meddig kell befizetni az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elsõ részletét?A díjat két egyenlõ részletben kell befizetni, az elsõt július 31., a másodikat a következõ év január 31. napjáig. A kötelezetteknek a díjat a NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell átutalással megfizetni ezer forintra kerekítve.

 Sertés állatjóléti támogatásnál mekkora mértékû kompenzációs támogatás vehetõ igénybe?A támogatás mértéke a különbözõ kötelezettségvállalásoknál a következõ:

- Nagyobb férõhely biztosítása: 1280 Ft/állategység.

- Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben: 370 Ft/állategység.

- Fény biztosítása: 880 Ft/állategység,

- Verekedések, kimarások megelõzése: 1320 Ft/állategység.

- Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása: 1540 Ft/állategység.

- Almozás biztosítása: legfeljebb 670 Ft/állategység.

- Megfelelõ mikroklíma biztosítása: 1100 Ft/állategység.

 Mekkora a legkisebb támogatható terület a Natura 2000 erdõterületek kompenzációs támogatásánál?A legkisebb támogatható terület 1 hektár, amelyet a kérelem alapján jóváhagyott összterület alapján kell megállapítani. Csak teljes erdõrészlet támogatható, melynek el kell érnie a 0,3 hektár nagyságot. Nem támogatható az az erdõrészlet, amely állami, vagy önkormányzati tulajdonban van.

 Mikor lehet legközelebb benyújtani az EMVA – Mikrovállalkozások jogcím támogatási kérelmeit?A támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és július 2. napja között lehet benyújtani – a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványon – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezeti irodájához.

 Mely MVH-s formanyomtatványon lehet bejelenteni a vis maior eseményt az Egységes kérelemben igényelhetõ jogcímeket illetõen?Az Egységes kérelemben igényelhetõ jogcímeket érintõen a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által e célra rendszeresített elektronikus (W0123) nyomtatványon kell benyújtani, ügyfélkapun keresztül.A bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétõl számított 15 napon belül, elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követõ 15 napon belül kell benyújtani.

 

Amennyiben önnek is kérdése merül fel, azt várjuk a [email protected] e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon!

Kérjük, hogy e-mailben küldött kérdéseiknél, a levél tárgyában tüntessék fel az „Agro Napló” kifejezést!