MENÜ

Mezõgazdasági tevékenység - kompenzációs felár érvényesítése

Oldalszám: 11
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.01.24.

Az Áfatörvény rendelkezései szerint az olyan áfa adóalanyra, aki mezõgazdasági tevékenységet folytat, különös szabályok vonatkoznak. E különös szabályok alapján mezõgazdasági tevékenysége tekintetében az adóalany kompenzációs rendszer szerint köteles adózni akkor, ha a törvényi feltételeknek megfelel és az e feltételeknek való megfelelése okán fennálló különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le (és a mezõgazdasági tevékenységére a kompenzációs rendszer helyett nem választott általános szabályok szerinti adózást vagy alanyi adómentességet).

 

 

Az Áfatörvény alkalmazásában csak az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás minõsül mezõgazdasági tevékenységnek, amellyel összefüggésben az adóalanyt kompenzációs felár illeti meg. Ennek megfelelõen mezõgazdasági tevékenység az Áfatörvény 7. sz. melléklet I. részében meghatározott termékek értékesítése, feltéve, hogy e termékek elõállítását, feldolgozását az adóalany saját vállalkozásában végzi és a termék beszerzõje olyan áfaadóalany (vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult. Mezõgazdasági tevékenység továbbá az Áfatörvény 7. sz. melléklet II. részében meghatározott szolgáltatások nyújtása, feltéve, hogy azok teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja (egyéb módon hasznosítja) és a szolgáltatás igénybevevõje olyan áfa adóalany (vagy másik tagállambeli nem adóalany jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult.Az adóalany akkor minõsül különleges jogállású mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak, ha:- gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön és,-egészben, vagy meghatározó részben mezõgazdasági tevékenységet folytat és,- mikrovállalkozásnak minõsül és,- önálló vállalkozásnak minõsül és,- nem élt a különleges jogállása megváltoztatásának a jogával.

Meghatározó részben mezõgazdasági tevékenységet folytatónak az olyan adóalany minõsül:- akinek a mezõgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységébõl származó – adót is tartalmazó – éves bevétele idõarányosan nem haladja meg az 5 millió forintot, illetve az olyan adóalany,- akinek a mezõgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységébõl származó – adót is tartalmazó – éves bevétele idõarányosan meghaladja ugyan az 5 millió forintot, azonban a mezõgazdasági tevékenységbõl származó – kompenzációs felárat is tartalmazó – éves bevétele idõarányosan több mint az egyéb tevékenységébõl származó – adót is tartalmazó – idõarányos éves bevétele.A tevékenységet kezdõ adózónak e feltétel vizsgálatakor az ésszerûen várható bevételekkel kell számolnia, a már tevékenységet végzõ adózónak e feltétel vizsgálatakor a tárgyévet megelõzõ év tényadatait kell figyelembe vennie. Az olyan adóalany, aki az adóév adatai alapján nem felel meg e feltételnek – év közben nem köteles a különleges jogállását megváltoztatni –, a következõ adóévben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.Az adóalany akkor minõsül mikrovállalkozásnak, ha az éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és foglalkoztatottjai átlagos statisztikai állományi létszáma 10 fõnél kevesebb. Ahhoz, hogy az adóalany mikrovállalkozásnak minõsülése megszûnjön, két egymást követõ évben kell meghaladnia a 2 millió eurós bevételi értékhatárt, illetve a 10 fõs átlagos statisztikai állományi létszámot. A mikrovállalkozásnak minõsülést fõszabály szerint július elsején kell megállapítani (az elõzõ két év adatai alapján), amennyiben az adózó ekkor (július elsején) nem minõsül mikrovállalkozásnak – év közben nem kell a különleges jogállását megváltoztatnia –, a következõ két naptári évben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.Az adóalany nem minõsül önálló vállalkozásnak, ha – a tárgyév július elsejei állapot szerint – más vállalkozásban meglévõ tulajdoni részesedése eléri vagy meghaladja a 25 százalékot. Amennyiben a július elsejei állapot szerint az adóalany más vállalkozásban lévõ tulajdoni részesedése eléri vagy meghaladja a 25 százalékot, akkor az adóalany a következõ két naptári évben nem alkalmazhatja a kompenzációs rendszert.Az olyan adóalanynak is adószámmal kell rendelkeznie, akinek kizárólag kompenzációs felárra jogosító ügylete van. Az adóalany a kompenzációs felárra jogosító ügyletei tekintetében áfafizetésre nem kötelezett, ugyanakkor elõzetesen felszámított adó levonására sem jogosult.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ