MENÜ

Aktuális Támogatások

Oldalszám: 9
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.24.

A gazdálkodóknak június hónapban az egységes kérelemben igényelt támogatásokhoz papíralapon kötelezõen be kell nyújtaniuk például az EMVA MgTE támogatáshoz az EOV vetületi rajzot 2012.június 9-ig az illetékes megyei kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás esetén pedig a 2012. július 30-ig a biztosítási szerzõdéseket az 53/2012 (IV. 3) számú MVH közlemény alapján az illetékes megyei MVH kirendeltséghez. A fent említett közlemény tartalmaz minden papíralapon beküldendõ nyomtatvánnyal kapcsolatos tudnivalót.

 

 

A mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatáshoz papíralapon 2012. július 30-áig benyújtandó mezõgazdasági biztosítási szerzõdés másolatával egyidejûleg, amennyiben a szerzõdõ fél nem a mezõgazdasági termelõ, abban az esetben a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló 67/2012 (V. 08) számú MVH közleményben rendszeresített nyomtatvány szerinti meghatalmazást kell kitölteni és postán beküldeni az illetékes MVH hivatal felé.

 

Az MVH 62/2012. (IV. 27.) számú közleménye

A mezõgazdasági területek erdõsítése támogatás igénylésérõlA támogatás igénybevételének feltételei

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:- eleget tesz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, és a támogatási rendeletben foglaltaknak,- nem áll csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá ha a természetes személy ügyfél, nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,- rendelkezik az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény 35. §-a, vagy az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény alapján az erdészeti hatóság által kiadott erdõtelepítési engedéllyel.A támogatás részletes feltételeit a közlemény 4. számú melléklete szerinti Tájékoztató tartalmazza.Az ügyfél köteles az erdõtelepítési elsõ kivitelt legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ második év május 15-ig megvalósítani.A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az erdõrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságára (a címjegyzéket a támogatási közlemény 6. számú melléklete tartalmazza) postai úton kell benyújtani egy példányban.A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2012. május 1.–június 30.A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok

A támogatási kérelem nyomtatványai beszerezhetõek a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságain, az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetõek a www.mvh.gov.hu weboldalról, a Közlemények menüpontból, valamint a www.mgszh.gov.hu honlapról.A nyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a közlemény 3. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót és használja az Erdõtelepítési állománytípusok listáját!A mezõgazdasági területek erdõsítése támogatási kérelemcsomag nyomtatványai:- Mezõgazdasági területek erdõsítése támogatási kérelem fõlap (D0400-07).- Mezõgazdasági területek erdõsítése támogatási kérelem betétlap (D0401-02).Csatolandó mellékletek:- Egyedi blokktérkép(ek): a támogatási kérelem mellékleteként a betétlapokon megjelölt, minden egyes fizikai blokkhoz kapcsolódóan egyedi blokktérképet kell beküldeni. Egyedi blokktérképet az Egyedi blokktérkép igénylõlap (G015D) nyomtatványon lehet igényelni.- Ha a telepítés nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló okirat, miszerint a kérelmezõ jogosult a telepítést megvalósítani, és az ingatlant a támogatási idõszakban és az azt követõ legalább öt évben használni.- A hatályos társasági szerzõdés másolata, amennyiben az igénylõ ügyfél gazdasági társaság.- Az illetékes természetvédelmi hatóság erdõsítésre vonatkozó támogató nyilatkozata, amennyiben az ügyfél az erdõsítést nem védett és nem NATURA 2000 gyepterületen kívánja megvalósítani.- Családi gazdaság nyilvántartásba vételérõl szóló határozat másolata, amennyiben a jövedelempótló támogatás alapját képezõ egységes területalapú támogatást nem az erdõtelepítési támogatást kérelmezõ, hanem a családi gazdaság más tagja vette igénybe.További csatolandó melléklet, amennyiben regisztrációs kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejûleg tesz eleget:

A kitöltött G0001-12-1 nyomtatvány másolata.

 

 Az MVH 69/2012. (V. 17.) számú közleménye

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás 2012. évi kifizetésének igénylésérõlAz Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, 2008.,2009., 2010. és 2011. évi támogatási kérelmet jóváhagyó, illetve részben jóváhagyó határozattal rendelkezõ ügyfelek kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.A kifizetési kérelem benyújtása

A termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf. 867) postai úton kell benyújtani egy példányban.A 2012. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2012. június 1. és június 30. között nyílik lehetõség. A benyújtási idõszak utolsó napja (2012. június 30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésõbb 2012. július 2-án adható postára.A kifizetési kérelem nyomtatványai

A termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:- Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, Kifizetési kérelem Fõlap (D0604-05) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint.- Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, Kifizetési kérelem Betétlap (D0605-05) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.Csatolandó mellékletek:- Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) hiteles másolata.

A számviteli törvény (2000. évi C. tv.) szerinti éves beszámolót a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelõzõ évre (jelen esetben 2011. évre) vonatkozóan kell csatolni.- Analitikus nyilvántartás.

A támogatás alapjául szolgáló termelési értékrõl analitikus nyilvántartást kell csatolni a kérelemhez. Az analitikus nyilvántartásban kizárólag a kérelemben feltüntetett tagoknak az elismert termékre vonatkozó értékesítési adatait kell megadni! Az analitikus nyilvántartásnak a Kifizetési kérelem Fõlapon (D0604-05) és a Kifizetési kérelem Betétlapokon (D0605-05) feltüntetett értékesítési adatokat kell alátámasztania, és elkülönítetten kell tartalmaznia az elismerési okirat dátumát megelõzõ, és az azt követõ idõszakra vonatkozó értékesítési adatokat.Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu 

www.mgszh.gov.hu 

www.agrarkamara.huHegedûs Szilvia

Berta Dávid

Dömötör Károly

MVH FÖPEKI