MENÜ

Szeretet - Tudás - Akarat

Oldalszám: 14-15
Keresztes Júlia, Benedek Szilveszter 2014.01.27.

Sorozatunkban olyan sikeres nõket mutatunk be olvasóinknak, akik példaértékû teljesítményükkel érdemelték ki a szakmai elismerést. Hónapról hónapra ismerhetnek meg asszonyokat, akik már bizonyítottak – így joggal lehet büszke rájuk a környezetük. S hogy minden sikeres férfi mögött egy nõ áll, az már rég ismert tény – de vajon ki áll a bemutatott nõk mögött, akik hivatásuk mellett az élet más területén is helytállnak? Ezekre is választ kapnak mindazok, akikkel megosztják szakmai tapasztalataikat a sorozat fõszereplõi.

 


A Kneisz család mai sikerességét a szülõk érték alapú nevelése alapozta meg. A kárpótláskor megvásárolt 63 hektárnyi területen még sertéstenyésztéssel foglalkozó Kneisz József és felesége biztos alapokat rakott le ahhoz, hogy leányaik tiszteljék, szeressék és megbecsüljék a munkát. Az édesapa valódi reformerként nagyon tudatosan nevelte az utódjait, szeretettel vonva be õket a munkába. Éppen ez a sikerélményekkel teli, szeretetteljes gyermekkor határozza meg ma is az életüket, amelyben a családfõ három évvel ezelõtti elveszítésével új idõszak vette kezdetét.Az évek során 330 hektárnyira növekedett ozorai gazdaságban Erika közgazdászként a pénzügyi és könyvelési feladatokat látja el, Annamária agrármérnökként irányítja és szervezi a termelést. Édesanyjukkal, aki a száztíz családos méhészetet gondozza, közösen hoznak meg minden döntést – vallják, hogy ahol a sikerélmény ismerete, a szeretet és a tudás együtt jelenik meg, ott még akkor is könnyebb az utat járni, ha még oly rögös is az. Márpedig kis hazánkban igencsak ritkaságszámba megy, hogy egy gazdaságot nõk vezessenek. S ha ráadásul még jobban is csinálják, mint a férfiak, akkor bizony, nem hogy a tiszteletet és a csodálatot váltják ki a környezetükben, sokkal inkább az irigykedõk számát gyarapítják.A Kneisz lányok nagyon tudatosan építik a szeretett gazdaságot, s ha kell, megtöbbszörözött erõvel küzdenek, olyan szívóssággal, amelyre szerintük csak a nõk képesek. Mindhárman a maximumot akarják kihozni önmagukból és a közös munkából is. A ritkaságszámba menõ egyetértés viszi õket elõre, és a tudatos tervezés, amelyet sok mai vállalkozó megirigyelhetne. Az elmúlt három esztendõben 30 hektár saját terület vásárlásával bõvítették a gazdaságukat, vásároltak egy 6930-as John Deere traktort és a további terveknek sincsenek híján.S miközben sok mindenrõl lemondanak a gazdaság fejlesztése érdekében, közös céljuk, hogy az utánuk következõ generációk számára is megteremtsék a megélhetést jelentõ biztonságot. Ahogy megfogalmazzák: a mezõgazdaságban a generációk egymásra épülnek, ebben van az óriási elõny. Ha a következõ generáció nem folytatja a gazdálkodást, akkor a szülõk által kínkeserves munkával lerakott alap elvész! A Kneisz lányok azonban pontosan látják az ágazatban rejlõ perspektívát, és nem szégyellik magukat parasztlánynak nevezni. A korszerû mezõgazdasághoz szükséges szakmai végzettséggel és keményen, de örömmel dolgoznak, tisztelve a vidéki életet, elismerve és szeretve a munkát, megbecsülve a szabadságot és a kötetlenséget. A kötöttséget a jól megtervezett munka menete jelenti, számukra azonban ez maga a ritmus.A szülõi példa semmivel sem helyettesíthetõ tõkéje kamatozik a Kneisz családban. A lányok ebbe nõttek bele, és ezt is adják majd tovább.

Tisztelt férfiolvasóink – lehet õket irigyelni is, és utánozni is.A gazdaságban az édesanya leányai mellett veje, Szõr László is besegít, valamint két traktoros, Köbli István és Nagy István dolgozik, akikkel a jó munkakapcsolatot meghatározza a kölcsönös bizalom illetve megelégedettség.A mûvelt terület egyharmada saját, kétharmada bérelt tulajdon, a termesztett növények pedig a kukorica és a napraforgó. Ezek mellett második éve az õszi búza is megjelent a vetésszerkezetben, de még csak kísérleti céllal, nem számottevõ területen. Egy idõben monokultúraként folyt a kukoricatermesztés, de a kukoricabogár kártétele és az ezzel összefüggõ törvényi megkötések miatt ma már elengedhetetlen a vetésváltás, így maximálisan két egymást követõ évben termeszthetõ önmaga után a kukorica. Ozora és környéke egyébként kiváló adottságokkal rendelkezik a szántóföldi növénytermesztéshez, meghatározóak a mély rétegû, jó levegõ- és vízgazdálkodású, magas humusztartalmú és jó tápanyag-szolgáltató képességû mezõségi talajok. Sokan gazdálkodnak a környéken és az elõbb részletezett jó adottságok, ill. a piaci helyzet következtében meghatározó kultúra a kukorica.

 

 


A teljes csapat: Kneisz Annamária és Erika édesanyjukkal, Kneisz Józsefnével és a két traktorossal, Köbli Istvánnal és Nagy Istvánnal a példás rendet idézõ telephelyen (Fotó: Benedek Szilveszter)

 

 A Kneisz család által alkalmazott termesztéstechnológiát megalapozza a Lemken Euro Diamant félig-függesztett ekével végzett szántásos alapmûvelés. Ez 32 cm mélységig forgatja a talajt, következõ talajmûvelési elemként pedig simítózást végeznek tavasszal. A talajtömörödöttséget és az ugyanazon talajréteg egyoldalú mûvelésébõl adódó szerkezetromlást négyévente lazítózással ellentételezik. Aszálykor mind a szántás, mind pedig a lazítás elõnye megfigyelhetõ abban, hogy a jól lazult feltalajból a mélyebben lévõ vizet is elérik a növények. A két leánytestvér egyébként sok férfi gazdatársat is túlszárnyaló lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a gépekrõl: meggyõzõdésük, hogy a hatékony és versenyképes termelésnek alapfeltétele a modern gépesítettség. Így energiatakarékosabb, biztonságosabb és környezettudatosabb a gazdálkodás. Ennek a szemléletnek megfelelõen folyamatosan nagy hangsúlyt helyeznek a géppark modernizálására, illetve karbantartására. Komoly elõrelépést jelentett a folyamatban, hogy 2007-ben egy EMVA pályázat segítségével lehetõségük nyílt egy John Deere 8130 traktor, egy John Deere vetõgép, egy Fradisc tárcsás borona és egy OMKS rugóskapa, valamint az elõbb már említett Lemken eke beszerzésére. Ezzel azonban nem állt meg a lendület, 2008-ban további gépek beszerzésére került sor, így azóta egy Amazone mûtrágyaszóró, egy Dondi tárcsás elmunkáló, egy Fraroll tömörítõ henger és egy Kuhn szárzúzó is a géppark része. Idén pedig egy John Deere 6930 traktor lett a géppark legújabb és természetesen egyik legjelentõsebb tagja. A jövõbeni tervek között egy Forrás 3000 permetezõ és egy mérleges mûtrágyaszóró beszerzése szerepel. Utóbbinak fontos szerepe lenne abban, hogy a dimbes-dombos területeken egyenletesebb mûtrágya- kijuttatást tegyen lehetõvé. Általában is a jövõ egyik legfontosabb feladatának jelölik meg a gépesítés fejlesztését, egy tároló építése és a tápanyag-gazdálkodás intenzitásának növelése mellett. A betakarítás és az azt követõ tárolás bérmunkában történik, a betakarítás hosszú távon is így tûnik nyereségesebbnek, mint saját kombájnnal. Az ezt végzõ vállalkozóval, Semjén Attilával szintén nagyon jó a kapcsolat, a Kneisz család jó szívvel emlékszik rá, hogy segítõkész volt irányukban az édesapa halála után is.Visszatérve az agro-technológiára, elmondható, hogy a kukorica õszi alapmûtrágyázásban nem részesült, tavasszal egy menetben 135 kg/ha nitrogén hatóanyag került alá kijuttatásra mészammon-salétrom (MAS) formájában. A gyomirtás jól megoldható volt a BASF Clio, ill. DuPont Principal szerekkel, idén pedig a BASF Ordax csomagját is ki fogják próbálni, amely a Clio mellett a Stomp és Dash gyomirtókat is tartalmazza. A kukoricabogárra már utaltunk a monokultúrás termesztés kapcsán, ezzel kapcsolatos megfigyelés a Kneisz család gazdaságában, hogy lárvája bár megjelent, nem érte el a kártételi küszöbértéket. Ebben jelentõs szerep jut a Bayer Poncho Pro szerével végzett csávázásnak, amely hatékony védekezést jelent a kukoricabogár lárvakártétele ellen. A kukoricatermesztés legfontosabb eleme azonban talán a fajtaválasztás. Annamária és Erika több ponton keresztül sorolják, hogy miért Pioneer hibrideket termesztenek területük egészén. Ez az elkötelezettség nem elõzmény nélküli, már a gazdálkodás 1997-es kezdete óta termesztik a cég fajtáit és azóta nagyon jó partneri viszony alakult ki a köztük és a Pioneer területi képviselõje, Molnár Géza között. Számukra ezek a hibridek elsõsorban magas termésbiztonságot és kiváló ár-érték arányt jelentenek. Ezeket,- a termesztésben történõ megfigyelések alapján- a következõ genetikai tulajdonságok teszik lehetõvé: jó vízleadó képesség, fajsúlyosság, szárazságtûrés, szárszilárdság, szem-csutka arány, illetve víz- és tápanyag-hasznosítás. 2009-ben a teljes vetésterületen a PR37N01 (FAO 380) hibridet termesztettek 7 t/ha üzemi termésátlaggal, amely 6 t/ha és 9 t/ha közötti termésszinteken alapul. A következõ évben, 2010-ben egy másik hibridet, a PR38A24-et (FAO 380) vetették és értek el 9 t/ha üzemi termésátlagot. 2011-ben mindkét hibridet termesztették, az üzemi termésátlag a régióban különösen aszályos évjárat ellenére 7 t/ha volt, 5 és 9 t/ha közötti termésingadozás mellett. Idén pedig a terület teljes egészén a PR 37N01-es hibridet fogják termeszteni, mert úgy látják, hogy ugyanolyan agro-technológia és tápanyag-kijuttatás mellett ez a hibrid képes a legnagyobb termésre.

 

 


 

 A termésingadozásban két tényezõ játszik fontos szerepet: a csapadék mennyisége, illetve eloszlása, valamint a területi eltérés. A csapadék hatása tekintetében érdekes megfigyelés, hogy ha gyengébb termõképességû területeken hullik több csapadék, mint a magasabb termõképességûeken, elõbbiek esetében magasabb a termés, tehát a csapadék adott esetben jobban meghatározza a termést, mint a területi adottságok. Ez egy adott térségen belüli megfigyelés, de országos szinten folytatott adatgyûjtések is megerõsítik, így például a Magyar Kukorica Klub 2011-es termésversenyének tapasztalatai, melyeket a februári Agro Naplóban mutattunk be.A nagyságrendileg 100 ha területen termesztett napraforgó termesztéstechnológiájuk kapcsán fontos rámutatni, hogy a 2011. évi üzemi termésátlag 2,7 t/ha volt, melyet a Syngenta Neoma hibriddel értek el. Jövõbeni céljuk, hogy a célirányzott fajtaválasztással (idén a Kondi nevû hibridre esett a választás) megegyezõ agro-technológia mellett tudjanak magasabb termésszintet realizálni.

 

 


A két leánytestvér a kedvenc gépként nyilvántartott John Deer traktorban (Fotó: Benedek Szilveszter)

 

 Õsszel Fertilia Gramix 5-17-10+S mûtrágya került kijuttatásra 10 kg nitrogént, 34 kg foszfort (P2O5) és 20 kg káliumot (K2O) juttatva a talajba, ill. a kén-kiegészítést. Tavasszal mészammon-salétrom (MAS) formájában további 54 kg nitrogén hatóanyagot juttattak ki. Emellett a napraforgó levéltrágyázásban is részesült: mindkét gombabetegségek elleni permetezéskor Fitohorm Polybórral, illetve az elsõ kezeléskor Fitohorm búza készítménnyel is kezelték. A Polybór bórforrásként a napraforgó generatív fejlõdését stimulálta, a másik levéltrágya pedig annak ellenére, hogy búzában történõ felhasználásra fejlesztették ki, eredményesen szerepelt a napraforgóban is, hiszen plusz nitrogén-, magnézium-, kén- és mikroelem-forrást jelentett. Az elmúlt évben egyébként elhúzódó volt a napraforgó kelése, és míg az elsõ gyomhullám ellen sikeres volt a védekezés, addig a második gyomhullám elleni védekezéskor az esõ miatt felverõdött a gyomirtószer és megperzselte a késõbb kelt, fiatalabb növényeket. Ebben a stresszhelyzetben hatékony kondíciójavítást jelentett a levéltrágyán keresztül kijuttatott nitrogén és egyéb tápelemek jelenléte, melyek gyorsan felvehetõk voltak a növény számára.Keresztes Júlia - Benedek Szilveszter