MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.01.27.

Április hónapban az egységes kérelemben a mezõgazdasági tevékenységet folytatók több kifizetési kérelmet adhatnak be. A 2011/2012. kvótaévben termelt tej után különleges tejtámogatást igényelhetnek a termelõk 2012. május 15-ig. A már megkötött szaktanácsadási szerzõdéseket április végéig kell az illetékes MVH szervnek elküldeni.

 

A 2012. évi egységes kérelem keretében – a változásvezetési kérelmen felül – 25 jogcímre lehet kérelmet kitölteni és benyújtani. 2012-ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi 5 jogcím alapján igénybe vehetõ támogatásokra lehet kérelmet benyújtani.

- A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból inanszírozott különleges támogatása;- Különleges rizstámogatás;- Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós támogatás;- Mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;- Natura 2000 erdõterületen történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.- A kérelem kitöltését és benyújtását a korábbi éveknek megfelelõen az alábbiak szerint tudják az ügyfelek megtenni:- Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, saját nevében saját ügyfélkapuján keresztül.- Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval

a) technikai közremûködõként igénybe veheti falugazdászát, vagy agrárkamarai tanácsadóját,

b) meghatalmazhatja falugazdászát, vagy agrárkamarai tanácsadóját,

c) meghatalmazást adhat saját tanácsadójának.

 

 

Az MVH 32/2012. (II. 24.) számú közleménye

A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletben elõírt „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételérõlA legalább 0,2 hektár területû szõlõültetvények használói érvényes telepítési engedély birtokában ún. „Egyéni Terv” benyújtására, majd a – Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által jóváhagyott Egyéni tervben foglaltak szerint – megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás igénybevételére jogosultak.A támogatási kérelemhez csatolni kell:- az ültetvény támrendszerérõl készített vázrajzot,- a rendelet 6. számú melléklete szerinti „Ültetvényleltár”-t, amelynek nyomtatványa megtalálható e közlemény 2. számú mellékletében, valamint,- szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát.A Támogatási kérelmet az Egyéni tervnek helyt adó/részben helyt adó határozat mellékletében szereplõ Területazonosítónkként külön-külön kell kitölteni.

A „Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik.”A megvalósított tevékenységre vonatkozó Támogatási kérelmet az elõírt mellékletek csatolásával együtt a 2012. április 1-je és 2012. június 15-e közötti idõszakban kizárólag postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani. A benyújtás helye: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest 62., Pf. 867.

 

 

Az MVH 49/2012. (III. 23.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõlKifizetést a támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetnek.A szerzõdés teljesítési határideje a támogatási rendeletnek megfelelõen – a 2011. évi szerzõdések esetén pedig legfeljebb 2012. április 30. lehet.A kifizetési kérelmet 2012. április 1–április 30. közötti gyûjtési idõszakot követõen, 2012. május 1–15-ig lehet benyújtani, tehát a TSZK a kérelmet – tekintettel arra, hogy május 1-je munkaszüneti napra esik – legkorábban 2012. május 2-án, legkésõbb 2012. május 15-én adhatja postára. A benyújtás helye: a TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.

 

 

Az MVH 48/2012. (III. 22.) számú közleménye

A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl
A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2012. április 1. és 30. között nyújthatnak be az MVH megyei kirendeltségéhez postai úton, jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványon.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: D1028-02 Kifizetési kérelem 90% – FõlapA kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete: D0074-05 – Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõl.Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelõi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoporthoz, termelõi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a kifizetési kérelemhez a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban mûködõ elismert termelõi csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet által kiállított tagsági igazolást csatolni.A tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható: D0068-01 – Termelõi csoport/TÉSZ tagság igazolása.

 

 

A vidékfejlesztési miniszter 18/2012. (III. 6.) VM rendelete a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairólA beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a 2011/2012. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta-nyilvántartás szerint 2012. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta-mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott jogerõs támogatási határozat alapján átadott teljes gazdaság tekintetében, az átadó gazdaságában a 2011/2012. kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej, valamint a tejkvóta-nyilvántartás szerint 2012. március 31-én az átadó rendelkezésére álló tejkvóta alapján, a teljes gazdaságot átvevõ termelõ jogosult a különleges támogatás igénybevételére az 5. § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtásával.A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a tejtermelõ legalább 1 hektár SAPS támogatásra jogosult területtel rendelkezzen.A támogatási kérelmet 2012. május 15-éig az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.A kérelemhez mellékelni kella) a tejnek felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan a tejkvóta-rendelet szerinti jelentés adattartalmának megfelelõen kiállított igazolást; vagyb) a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

 

Forrás: www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.mgszh.hu , www.agrarkamara.hu  

Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly

MVH FÖPEKI