MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.03.

Az MVH a 172/2011. (XI. 24.) számú közleménye alapján tejkvóta térítésmentesen igényelhetõ 2012. február 28-ig. A 2012. év január 15-tõl a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó éves visszaigénylése már megkezdhetõ.

 

A kérelem a közlemény kihirdetésétõl a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésõbb 2012. február 28-ig nyújtható be, a közlemény 1. számú mellékletében található K1000 nyomtatványon („Nemzeti kvótatartalékból történõ kvótaigénylés”) a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. címére (1450 Budapest, Pf.: 31.), postai úton.

 

Támogatási kérelem benyújtási idõszak nyílik januárban, a mezõgazdasági utak fejlesztés jogcímhez.A 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be a mezõgazdasági utak fejlesztés jogcímhez 2012.01.01–01.31. között.A kérelmeket az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani postai úton. A rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe lehetõleg természetbe illõ, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával készült külterületi mezõgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsûk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyûjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez.Az MVH 181/2011. (XII. 22.) számú közleményeA 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az óvodásoknak és tanulóknak a 2012. január 1-je és 2012. december 31-e közötti idõszakban iskolatejjel történõ ellátására. A támogatást a termékek szállításáról szóló szerzõdésnek megfelelõen a közoktatási intézmény fenntartója vagy a termék szállítója igényelheti. Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.A támogatás:- a 2012. január 1. és 2012. február 29. közötti idõszakban (I. idõszak),- a 2012. március 1. és 2012. április 30. közötti idõszakban (II. idõszak),- a 2012. május 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban (III. idõszak),- a 2012. szeptember 1. és 2012. október 31. közötti idõszakban (IV. idõszak),- és a 2012. november 1. és 2012. december 31. közötti idõszakban (V. idõszak) kiszállított tejtermékek után igényelhetõ.Az MVH 179/2011. (XII. 20.) számú közleményeA fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl.A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására legkésõbb a támogatási határozat kézhezvételétõl számított negyedik év elsõ kifizetési idõszakában kerülhet sor.2008-ban támogatási határozatot kapott ügyfelek esetében a kifizetési kérelmet legkésõbb a 2012. január 1. és 31. közötti kérelembenyújtási idõszakban kell benyújtani az MVH-hoz.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban.Az MVH 178/2011. (XII. 20.) számú közleményeA fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009-tõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl.A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2012. január 1. és 31. között nyújthatnak be. Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2011. július 31. után emelkedett jogerõre, a 2011. október 1. és 31. közötti benyújtási idõszak az elsõ kifizetési idõszaknak minõsül. Ezen ügyfelek legkésõbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési idõszak végéig, azaz 2012. január 1–31. között kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képezõ formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez 2012. január 1. és 31. közötti idõszakban postai úton kell benyújtani egy példányban.A vidékfejlesztési miniszter 132/2011. (XII. 22.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos támogatási összegekrõl

 

1. Hízottbikatartás támogatása: történelmi bázis jogosultságonként, illetve kiegészítõ történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 43 200 Ft támogatás vehetõ igénybe.2. Tejtámogatás: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 4 Ft támogatás vehetõ igénybe.3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása: az anyatehenek után egyedenként legfeljebb 47 200 Ft vehetõ igénybe.4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 16 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.5. Anyajuhtartás támogatása: az anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1220 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 980 Ft.6. Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítõ támogatása: történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 1930 Ft támogatás vehetõ igénybe.7. Dohánytermeléstõl elválasztott támogatása: a Burley-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 84 800 Ft támogatás vehetõ igénybe. A Virginia-dohány termesztési támogatás keretében, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 244 500 Ft támogatás vehetõ igénybe.8. Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása: a héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb 33 250 Ft támogatás vehetõ igénybe.9. Rizs termesztésének támogatása: a rizs termesztésének támogatása jogcímen termeléshez kötötten hektáronként legfeljebb 64 000 Ft, termeléstõl elválasztva történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 35 250 Ft támogatás vehetõ igénybe.Az MVH 183/2011. (XII. 22.) számú közleményeA kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl. Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletét képezõ formanyomtatványokon, postai úton az MVH lakhely/székhely szerinti regionális illetékességû megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani.Az MVH 184/2011. (XII. 22.) számú közleményeA szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl. A 2012-re kötött szaktanácsadási szerzõdésre vonatkozó támogatási kérelmet – a 2012. január 1. – január 31-e közötti gyûjtési idõszakot követõen - 2012. február 1-tõl – 2012. február 15-ig lehet benyújtani.Forrás: www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.mgszh.hu, www.agrarkamara.huSzerzõ: Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly – MVH FÖPEKI