MENÜ

Adatok, észrevételek a mûvelési ágak, a vetésszerkezet és a hozamok háromnegyed évszázados változásairól (1935-2010)

Oldalszám:
Dr. Késmárki István 2014.02.03.

Sok megoldatlan problémával küzd a mezõgazdaság, közülük nem kevés közvetlenül kapcsolódik a növénytermesztéshez. Az ágazat területi-, vetés szerkezeti- és hozam adatainak elemzése segíthet, vagy legalábbis közelebb visz a fejlõdést gátló anomáliák felszámolásához.  

 

A növénytermesztés az elmúlt háromnegyed évszázadban a jelenleginél sokkal mostohább körülmények között is számos kihívásnak jelesül megfelelt. Ez bizakodásra ad okot a tekintetben, hogy a XXI. század új feladatait is megoldja. Így meg fog felelni a fenntartható fejlõdés egyre szaporodó követelményeinek, sikerrel hozzájárul az ország fosszilis energia igényének mérsékléséhez.

A címben jelölt adatokból jövõkép vázolás helyett mindaddig csak megállapítások, észrevételek tehetõk amíg a Vidékfejlesztési Stratégián belül kezelhetõ és megvalósítható, hosszabb távú, termõföld középpontú agrárstratégiát nem produkál a politika. Annak ellenére, hogy még a laikusok is fújják, hogy a föld a legfontosabb megújuló természeti erõforrásunk (a rajta termesztettek stratégiai cikkek, a nemzet egyik – ha nem a legjelentõsebb – vagyontárgya, alapvetõ termelõeszköz stb.), húsz év óta még sincs az agrárágazatot több tucat problémájától megszabadító, követhetõ elképzelés. Jóllehet már az ókoriak is vallották: aki nem tudja merre akar hajózni, annak nincs jó szél, csak sodródik az áramlatok kénye-kedve szerint. A sok-sok megoldásra váró probléma közül csak azokat említem, amelyek közvetlenül befolyásolják a mûvelési ágak, a vetésszerkezet, a hozamok jövõbeni alakulását. S teszem ezt anélkül, hogy közöttük nagyságbeli különbséget mernék tenni:- az integráció hiánya (alapanyag, feldolgozás, kereskedelem),

- a birtokviszonyok rendezetlensége,

- a földtulajdon és -használat nagyarányú szétválasztása,

- a földvásárlási és -bérleti problémák,

- az üzemméretrõl vallott nézetkülönbségek,

- a szakértelem hiánya,

- az állattenyésztés mélyrepülése,

- az általános tõkehiány, adózási anomáliák,

- a szövetkezési iszony,

- a mezõgazdasági energiatermelés körüli bizonytalanság,

- a szaporítóanyag-elõállítás csõdközeli állapota,

- a mezõgazdasági kutatás és szakoktatás ellehetetlenülése,

- az export lehetõségeink bizonytalansága,

- a prioritások hiánya (árutermelés – lakosság megtartás – természetvédelem).

A címben szereplõ témák háromnegyed évszázados adataiból, azok csoportosításából, ahol csak lehet megkísérelem a jövõt alakítók figyelmét néhány dologra felhívni, amelyekkel esetleg mérsékelhetõ néhány agrárágazati anomália.

Mûvelési ágak változásaA 1. táblázat adataiból kitûnik, hogy a mezõgazdasági termelésbõl kivont terület 2010-re 1 752 900 hektárra nõtt. Az évi átlagos termõterület csökkenés több mint 15 325 hektár, de 1985–1995 között 22 036,4 ha/év, ami 1995–2010 idõszakban tovább gyorsult: 28 775 ha/év értéket ért el a termõterület vesztesége. Jóllehet sok országban még így is lényegesen kisebb az egy fõre vetített termõterület, mint hazánkban, de a területvesztés gyorsulása elgondolkodtató. Ha másért nem is, de azért mindenképp, mert ez a tendencia kihat:- a peszticid-gyártásra,

- a mezõgépgyártásra,

- az élelmiszer- és takarmánygyártásra,

- a kereskedelmi tevékenységre,

- és a vidéki lakosság megtartására.

- Abszolút számokban a legnagyobb vesztesek:

- a szántóterületek 1 099 500 hektárral,

- és a gyep (rét és legelõ) 883 800 hektárral.

 


 

Sajnos jóval több mint a felére zsugorodott a szõlõ területe is. Nem az így kiesõ bortermelést sajnálom, hanem azt tartom fájdalmasnak, hogy évek óta – szeptemberben és októberben – a nagy áruházláncoknál uralkodik a külföldi szõlõ. Magyar elvétve jelenik meg, akkor is drágább mint a banán, a narancs, vagy a mandarin. Úgy vélem, hogy indokolatlanul lecsökkent a zöldségtermõ terület is. Még akkor is fenntartom ezt a véleményem, ha a statisztika néhány faj termesztését, a „szántóra vonulás” miatt ott tartja számon. Ugyanis 700-800 m2-en – benne 6-8 m2 fóliasátorral – egy 4 tagú család évi zöldség- és gyümölcsszükséglete nagyrészt megtermelhetõ, alapfokú szakismerettel. Egy ilyen kertmozgalom elindítása talán mérsékelné azt az alapítványi erõfeszítést, hogy „lakjon jól minden gyerek”. Persze ehhez az is kellene, hogy a kistermelõ, a hobbi kertész a vetõmagot, a kemikáliákat ne luxuscikk áron vásárolhassa és ezeknek az anyagoknak a minõségét a jelenleginél jobban ellenõrizzék, mert ez a termesztõi kör nincs reklamációs pozícióban. A gyepterület csökken és nagyrészt a kérõdzõ állomány drasztikus fogyásának áldozata. Sajnálatos módon a baromfiállományt nem számítva, a sertésszám is harmadára zsugorodott. A 100 hektár szántóra jutó állatsûrûséget jól kifejezik a következõ számok:

 


 

Természetesen az állattenyésztés már-már tragikus térvesztése kihat a vetésszerkezetre, a talajerõ-visszapótlásra, a húsiparra, a gabona-exportunk nehézségeire is. Az okok számosak, de vannak közöttük tragikomikusak is. Sok falun (talán a városból kiköltözöttek nyomására) a helyi önkormányzat „kedvetleníti el” a gazdákat az állattartástól.Most essék szó azokról a mûvelési ágakról, ahol nõtt a terület. Elsõ helyre kívánkozik az erdõ. 813 700 hektáros növekedése többet jelent, mint egyszerû vagyongyarapodás (CO2 fixació, megújuló energia-szolgáltatás, rekreációs hatások, klímavédelem, faipari fejlesztés stb.). Úgy vélem, még 4-5%-os növekedés a 10-12 AK-nás szántók rovására is indokolt lenne. Bár kis területet érint, mégis jelentõs értéket képvisel a tógazdaság területbõvülése. Ez az a mûvelési ág, ahol a birtok és a tõkekoncentráció túlnyomórészt magyar vállalkozók érdeme. A nádas területek növekedése a természetvédelmi területek revitalizációs tevékenységének köszönhetõ.

 

 Észrevételek a vetésterület és a faji szerkezet  változásokkal kapcsolatban

Vizsgálódásaimat elsõsorban a klasszikus szántóföldi növényekre koncentráltam, az ún. zöldségnövények közül csak néhánnyal kapcsolatban készítettem összefoglaló adatsort (8. táblázat).

 


 

 

A gabonafélék területi részesedését a 2. és a 3. táblázatban foglaltam össze. A fontosabb megállapítások a következõk.

 

 


 

 


 

A szántóterület fogyásánál nagyobb mértékû a gabonafélék területcsökkenése. Azonban még így is 61,1%-ban foglalják el a szántót. Ez nem kis gondot jelent sok gazdálkodónál az elfogadható növényi sorrend kialakításánál. Legstabilabb a kukorica területi részesedése. Valószínû okok között szerepel a potenciális termõképesség (C4-es asszimilációs típus), piacképesség, újabban pedig a bõvülõ ipari felhasználhatóság. A búza több, mint 650 000 hektáros csökkenése valószínûleg mérséklõdik, vagy megáll a jövõben, ha a különleges minõséget az új változatokkal kiegészítve (Tr. monococcum, Tr. dicoccum, Tr. speltivum) nagyobb tételekben is biztosítani lehet. A zab területvesztésére a tenyészállattartás ellehetetlenülése lehet a magyarázat. A rozs a legnagyobb vesztes, valószínû az 1970-es évektõl termesztésbe állított nagyobb termõképességû takarmánybúza fajták áldozata. Az árpák területe is valószínûleg a 300 000 ha körül stabilizálódik. Az õszi árpa területe csak akkor nõhet, ha a sertéságazat elmozdul a holtpontról. A tavaszi árpát bizonytalan minõsége, az import sörkínálat fogja vissza.

 

A tritikálé hosszú álom után – hiszen már a XX. század elsõ harmadában ismert volt – ma már jóval nagyobb területet foglal el, mint a rozs és a zab együtt. További térhódítása valószínûsíthetõ, mert a kalászosok közül a Kárpát-medence változatos ökológiai viszonyai között a legtöbb helyen termeszthetõ, nemesítési lehetõségei jelentõs tartalékokkal rendelkeznek, és felhasználása sokrétû (zöld-, szilázs-, szemes takarmány, kenyérgabona, biomassza).A 8. táblázatban felsorolt zöldségfélékkel kapcsolatban elgondolkodtató, hogy az elmúlt 20 évben egyik területe sem volt a „csúcson”. Valószínû okok: olcsóbb import, konzerv- és hûtõiparunk leépítése, életszínvonal-romlás. De vannak olyan vélemények is, miszerint a gyümölcs-, zöldségstatisztikát az ágazatban uralkodó 40-60%-os feketekereskedelem torzítja. Az ipari növények területe a 75 év alatt több, mint nyolcszorosára nõtt, ami szinte kizárólag a napraforgó és az õszi káposztarepce az 1980-as évektõl a mai napig tartó robbanásszerû felfutásának eredménye (4. táblázat).

 


 

 

Közülük a repce talajtermékenység, elõvetemény-érték szempontjából kedvezõbb hatású. A napraforgó a félmillió hektár körüli helyfoglalással, ha másért nem is, de növényvédelmi és vetésszerkezeti okok miatt valószínû, hogy elérte a növekedési határát. A szója nagyobb térnyerését – ami nagyon kívánatos lenne több szempontból is – valószínûleg a 3 t/ha alatti hozamok és az alacsony hazai ár gátolják. Mindkettõn lehetne segíteni, kiváltható lenne az import többnyire „génkezelt” extrahált szójadara. A cukorrépa-termesztés 85-90%-os megszüntetése, egyáltalán a hazai cukoripar szó szerint földig rombolása (csak a hazai szükséglet kb. 1/3-át adó kaposvári gyár maradt meg) elõtt úgy gondolom nem csak én állok értetlenül. Ebbe a nehezen feldolgozható körbe tartozik a kender és a lentermesztés, -feldolgozás végközeli állapota is. Különösen fájó a nem is olyan régen világhírû kender vertikumunk, ami a nemesítéstõl a termesztésen át a késztermékig (fõ- és melléktermék) iskolapéldája volt a hozzáadott érték képzésnek is. Mindhárom faj termesztése belterjes mûvelésben, a jó elõvetemények számát növelte, ezért is fáj jelenlegi állapotuk.

Az 5. táblázatban általánosan jó elõvetemény értékû növények szerepelnek. Kár, hogy mind a burgonya, mind a hüvelyesek területe csökkenõ, ami 2000-tõl fel is gyorsult. A népélelmezésben és a takarmányozásban játszott szerepük nagyobb termesztési kedvet és persze támogatást is érdemelne. A tömegtakarmány-növények cím alatt sokkal több fajnak, növénytársításnak kellene megjelennie a 6. táblázatban, de a feltüntetett négy kultúrán kívül sajnos a többi az értékelhetõ küszöbértéket sem éri el. Mint ahogy az õszi- és tavaszi zöld takarmánykeverékek termesztése is lassan már csak a szakkönyvekben jelenik meg.

 


 

 


 

 A szántóterület 5%-ára zsugorodott tömegtakarmányok, amint azt már vázoltam a kérõdzõk szinte megállíthatatlan fogyásának áldozatai még olyan hagyományosan állattartó megyében is, mint Gyõr-Moson-Sopron.A tömegtakarmányok és az állati eredetû szervestrágya nélkül nem, vagy csak nagyon drágán lehet a talajtermékenységet fenntartani.

 
 

A hozamokról és a növénytermesztés új kihívásairólA 7. táblázatban az elmúlt 75 év alatt nagyobb területen termesztett fajok 10 évenkénti hozamait tüntettem fel. Mindegyiknél van növekedés: öt fajnál ez háromszoros, de pl. a kukoricánál, burgonyánál ez még nagyobb. Ami az összes termést illetõen bõven pótolta legtöbbjüknél, az a területvesztés. Ennek így is kell lenni, mert a termésátlag-növekedés a termesztési színvonal jelentõs mutatója. Az adatokból viszont az is látszik, hogy a termésátlag-növekedés az ezredfordulón megtorpant. Véleményem szerint ennek számos oka lehet: nem zárom ki hogy:- a klasszikus nemesítés közelít a lehetõségei határához,

- a magasabb átlagtermések eléréséhez az átlagot meghaladó szakmai színvonal lenne szükséges,

- több makro- és mikroelemet viszünk el a terméssel, mint amennyit visszapótolunk,

- nem kielégítõ a jelenlegi fajták termésstabilitása és alkalmazkodóképessége.

 


 

 

Ez utóbbi megállapítást látszik alátámasztani a 9. táblázat is, ahol a napjainkban három legnagyobb területen termesztett faj 10 éves perióduson belüli, minimum-maximum hozamingadozásait gyûjtöttem össze. Egyértelmû, hogy magasabb termesztési nívón is nagy a hozamingadozás. Ennek aztán a gabonaféléknél pl. jelentõs össztermés-különbség az „eredménye” – amit az állattenyésztés leépülése úgyis befolyásol, hogy kezelhetetlen piaci nehézségeink keletkeznek, különösen olyan években, amikor a kalászosok és a kukorica termése is az átlagot meghaladó. Arról nem is beszélve, hogy a jövõben gyakrabban szembesülhetünk a keleti szomszédaink, mindenekelõtt a kiváló termõtalajjal, egész évben jégmentes kikötõvel rendelkezõ, Franciaországnál nagyobb Ukrajna megjelenésével az EU piacokon. Export-nehézségeinket már most is növeli az a kevésbé érthetõ jelenség, hogy miközben a termesztett fajok száma csökken, fajtáink száma viszont nõ. Talán a „kevesebb több lenne”, legalábbis könnyebben lehetne egységes minõségû árualapokat képezni.

 


 Befejezésül essék szó a növénytermesztéssel szemben támasztott új követelményekrõl, meg azokról is, amelyek úgymond hangsúlyosabbá váltak. A tradicionális feladatokhoz az elmúlt két évtizedben a fenntarthatóság fogalomkörébe tartozó új követelmények csatlakoztak. Ezek egy része (egészséges élelmiszer és takarmány, talajtermékenység fenntartása, tájtermesztés stb.) korábban is a sok kultúrfajjal dolgozó növénytermesztés része volt, csak az iparszerû növénytermesztés totálissá válásával háttérbe szorult. Az új, vagy újszerû kihívások legfiatalabbika az ún. energianövények (biomassza, zöld energia) termesztésének igénye. A felsorolt elnevezések, ismerve a növények változatos beltartalmát, felhasználhatóságát nem valami szerencsések. Az új igényt kielégítõ termelvények a fosszilis energia részbeni kiváltását szolgálják. Igaz magam sem találtam az ilyen célból termesztett növényekre (melléktermékeikre) jó és rövid kifejezést. Ezek a növényfajok, ha nagyobb területen teret nyernek, változtatásokat okoznak a mûvelési ágakban, azon belül természetesen a szántóföldi növények, erdészeti kultúrák faji összetételében.

A törekvés mozgatórugóinak taglalása meghaladja ezen cikk kereteit, azt azonban nemzetgazdasági szinten mérlegelni kell, hogy az így csatasorba állított növényekbõl nyerhetõ hõenergia, biodízel, bioetanol, biogáz mennyire versenyképes, mennyire „zöld”, továbbá versenyképes-e egyéb megújuló energiaforrásokkal. Sok szempontból figyelembe véve úgy gondolom a szántóföldi növénytermesztésben (fõként ha sikerül a hozamokat rentábilis szinten stabilizálni) még mindig jelentõs területi tartalékok vannak az ilyen célú termesztésre is, jó egynéhány kritérium teljesítésével. Csak az „energianövény”-termesztés indoka ne az a tágabb szakmai kitekintést nélkülözõ indok legyen, hogy „az igaerõre alapozott mezõgazdaság is megtermelte a maga energiaszükségletét”.

Csak a szántóföldi növénytermesztésnél maradva, a jelentõs területi veszteség (1. táblázat) ellenére évrõl évre 880-960 PJ energiát produkál 12-14 PJ input fosszilis energia felhasználásával: a hatékonysága így 73-80-szoros. Igaz, ezen valamit ront az állattenyésztés, de akkor is meggyõzõ a teljesítmény. Ami nem azt jelenti, hogy ezen nem lehetne javítani, pl. a termesztett fajok fotoszintetikus CO2 asszimilációjának növelésével. Véleményem szerint az energia alapanyag szántóföldi elõállítása, melléktermékek felhasználása akkor és úgy támogatható, ha:- az élelmiszer- és a takarmányellátásra nincs árfelhajtó hatása, ellátásukat nem veszélyezteti,

- az igénybe vett területen a talajtermékenység nem romlik,

- elsõdlegesen a hazai flóra, növényvédelem által is kordában tartható fajaira támaszkodik,

- a növénytermesztéstõl elvárható fenntarthatósági kívánalmaknak megfelel,

- adott régióban elõállítása versenyképes és társadalmilag támogatott.

 Dr. Késmárki István

professzor emeritus

 Felhasznált irodalom:

Bai A. (szerk., 2002): A biomassza felhasználása. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.

Csete L. – Láng I. (2005): A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Szûcs I. (2008): Az EU-tagság hatása a magyar agrárgazdaságra. MAE Kiadvány, Budapest.

www.ksh.hu: Agrárágazat