MENÜ

Adóügyi aktualitások

Oldalszám: 11
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.04.

Az õstermelõk általános forgalmi adó kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalói – II.

 

A kompenzációs felár mértéke 7%: a ló, szarvasmarha, juh, kecske, baromfi és más élõ állat; halak, rákok, puhatestû és más gerinctelen vízi állatok; nyers tej, friss tojás, természetes méz, állati vagy növényi trágya, nyers szõrme, legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó, nyers gyapjú, erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa, magja, feldolgozott tej és tejtermék értékesítése esetén.

A kompenzációs felár mértéke 12%: az élõ növény, burgonya, étkezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek, gumók, szõlõ, élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, fûszernövények, gabonafélék, muhar, csumiz, különféle magvak, ipari és gyógynövények, mákgubó, takarmánynövények, feldolgozott, tartósított saját elõállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság; must és bor; borseprõ, borkõ, valamint szõlõtörköly értékesítése esetében. (A kompenzációs felár érvényesítésével értékesíthetõ termékek körét az áfatörvény melléklete a megnevezés mellett vámtarifa számra való hivatkozással határozza meg.)

A kompenzációs felár mértéke 7%: talajmûvelés, aratás, cséplés, szüretelés, betakarítás, vetés, ültetés; mezõgazdasági termékek csomagolása és piacra történõ elõkészítése; mezõgazdasági termékek tárolása; egyes állatok gondozása, a mezõgazdasági vállalkozásban alkalmazott eszközök bérbeadása; mûszaki segítségnyújtás, gyomirtás, kártevõ irtás, permetezés, öntözõ illetve vízlecsapoló berendezések üzemeltetése, fák nyesése és vágása, valamint egyéb mezõ- és erdõgazdálkodási szolgáltatások nyújtása esetén.

Amennyiben a mezõgazdasági tevékenységet végzõ a kompenzációs felárat belföldön nyilvántartásba vett adóalannyal szemben érvényesíti (ilyen adóalanyra „hárítja át”), mentesül a számlaadási kötelezettség alól, feltéve, hogy rendelkezik a terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ adóalany által kiállított felvásárlási okirattal. Felvásárlási okirat kibocsátásáról kizárólag a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje maga gondoskodhat. A felvásárlási okiratnak tartalmaznia kell a következõket:

- a felvásárlási okirat kibocsátásának keltét, sorszámát,

- a mezõgazdasági tevékenységet végzõ személy nevét, címét, adószámát,

- az értékesített termék nevét, vámtarifa számát, mennyiségét,

- a nyújtott szolgáltatás nevét (és esetleg mennyiségét),

- a teljesítés idõpontját (ha az nem az okirat kibocsátásának napján valósul meg),

- a kompenzációs felár alapját, kompenzációs felár nélküli egységárát, továbbá az alkalmazott árengedményt (ha azt az egységár nem tartalmazza),

- a kompenzációs felár mértékét, a kompenzációs felárat,

- a mezõgazdasági tevékenységet végzõ és a tõle terméket beszerzõ,

- szolgáltatást igénybevevõ adóalany aláírását.

A felvásárlási okirat a tárgyi feltétele annak, hogy a mezõgazdasági tevékenységet végzõtõl terméket beszerzõ, szolgáltatást igénybevevõ a kompenzációs felárra vonatkozóan adólevonási jogot gyakorolhasson. Adólevonási jog csak a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik.


A mezõgazdasági tevékenységet végzõ
adóalany a tevékenység megkezdésekor megváltoztathatja különleges jogállását, vagyis a bejelentkezési lapon, változás bejelentési lapon nyilatkozhat úgy, hogy – választása szerint – kompenzációs felárat nem érvényesít.

A különleges jogállás megváltoztatására emellett, az adóév folyamán is bármikor lehetõsége van az adóalanynak. Amennyiben a mezõgazdasági tevékenységet végzõ a különleges jogállásától eltérõ adózást választott, a választásának évét követõ második naptári év végéig nem érvényesíthet kompenzációs felárat.

 

Amennyiben az adóalany a tárgyévben év közben nem felel meg a kompenzációs rendszer alkalmazása feltételeinek, év közben nem köteles a különleges jogállását megváltoztatni (csak a következõ adóévre).

Amennyiben az adóalany például a 2010. év adatai alapján nem minõsül egészben vagy meghatározó részben mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak és ez által nem jogosult kompenzációs felár alkalmazására, 2011. január 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóságnak azt a tényt, hogy 2011. évben nem különleges jogállású adóalanyként adózik a mezõgazdasági tevékenysége után (nem számíthat fel kompenzációs felárat). [Figyelemmel arra, hogy alanyi adómentesség a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig választható, ezért az ilyen adóalanyok közül azoknak, akik 2010. évre nem választottak alanyi adómentességet és 2011. évre alanyi adómentességet kívánnak választani, ez irányú bejelentésüket 2010. december 31-éig meg kellett tenniük.] Ha az adóalany késõbb egészben vagy meghatározó részben mezõgazdasági tevékenységet folytat, és a kompenzációs felár alkalmazása egyéb feltételeinek is megfelel, a különleges jogállás elvesztésétõl számított 1 év elteltével alkalmazhat csak ismét kompenzációs felárat.

Ha az adóalany nem felel meg a mikrovállalkozási (2 millió eurós bevételi összeghatár, illetve a legfeljebb 10 fõ alatti foglalkoztatotti létszám) feltételnek, illetve az önálló vállalkozási feltételnek (más vállalkozásban 25 százalék alatti tulajdoni részesedése van), elveszti különleges jogállását, nem alkalmazhat kompenzációs felárat. A feltételek vizsgálatát július 1-jén kell elvégezni. A 2 millió eurós összeghatár, a legfeljebb 10 fõ foglalkoztatott létszám feltételnek történõ megfelelést az elõzõ teljes év adatai alapján kell vizsgálni. Az adóalany akkor veszíti el mikrovállalkozási minõsítését, ha 2 egymást követõ évben nem felel meg a szóban forgó feltételeknek. Azon feltétel vizsgálatát, mely szerint az adóalanynak más vállalkozásban 25 százalék alatti tulajdoni részesedése van, a július 1-jén fennálló helyzet figyelembevételével kell elvégezni. Ha az adóalany a július 1-jén elvégzett minõsítés szerint nem alkalmazhat kompenzációs felárat, jogosultságát csak a következõ évre veszti el, az adott évben felszámíthat kompenzációs felárat termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után. Ha elveszti különleges jogállását a július 1-jei minõsítés szerint, 2 évig nem térhet vissza a kompenzációs rendszerbe akkor sem, ha egyébként megfelelne ezen feltételeknek. Az az adóalany például, aki 2010. július 1-jén nem felelt meg ezen feltételeknek, 2010. december 31-ét követõen nem jogosult különleges jogállására, ezen tény bejelentését 2011. január 15-éig kell megtennie. (A különös adózási mód helyett alanyi adómentességet csak 2010. december 31-éig választhat.)

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ